Kerneopgaver

Forskning, formidling og uddannelse inden for arbejdsmiljø er NFA’s kerneopgaver.

Forskning

Forskning er NFA’s vigtigste kerneopgave, og kvaliteten af den er afgørende for NFA’s troværdighed.  

NFA’s forskning skal bidrage med relevant og anvendelsesorienteret viden, som myndigheder og arbejdspladser kan bruge til at forebygge og håndtere udfordringer i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. På den måde skal NFA’s forskning bidrage til at sikre, at ledere og medarbejdere får et sundt arbejdsmiljø hele livet.  

Forskningen er tværfaglig, tværvidenskabelig og anvender metoder fra flere videnskaber.  

NFA forsker både i de positive og negative faktorer i arbejdsmiljøet samt samspillet mellem dem. Risikofaktorer undersøges med henblik på at afdække betydningen for trivsel og helbred. Viden om årsagssammenhænge i arbejdsmiljøet i bred forstand mellem risikofaktorer og eventuelle helbredsmæssige konsekvenser er vigtig for at kunne forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemer.

NFA undersøger og afprøver i interventionsforskningen konkrete indsatser og forebyggelsesmetoder med henblik på at kunne gøre arbejdspladserne i stand til at forebygge og løse deres arbejdsmiljøproblemer.  

NFA søger inden for alle forskningsområder at udvikle og implementere en systematik og organisering, der skal sikre, at relevante interessenter og målgrupper bliver inddraget i hele forskningsprocessen fra forskningsidé til anvendelse af forskningsresultaterne i praksis.

NFA’s forskning er organiseret i fem forskningsprogrammer

Derudover forsker NFA i et tværgående forskningstema

Læs mere om NFA’s forskningsstrategi i ’Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2018-2021’.

Named person

NFA har tilsluttet sig 'Den danske kodeks for integritet i forskning'. Som konsekvens har NFA nedsat en gruppe af forskere samt udpeget en 'Named Person', som arbejder på at fremme kodeksen på NFA.

Formidling

Formidling af forskningsbaseret viden er en væsentlig forudsætning for at indfri de langsigtede effekter af NFA’s arbejde. Derfor er formidling også en af NFA’s vigtige kerneopgaver. 

NFA har valgt at fokusere sin formidlingsindsats på

  • forskningsformidling - målrettet myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA), arbejdsmiljørådgivere samt medarbejdere og ledere på arbejdspladserne
  • bred formidling - målrettet ledere og medarbejdere samt arbejdsmiljøorganisationen på danske arbejdspladser.

Forskningsformidling

NFA har allerede en praksis for at planlægge og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med interessenter og arbejdspladser. Denne praksis bidrager til, at NFA kan videreudvikle metoder til at implementere forskningsbaseret viden i den praksis, som arbejdspladserne har. 

Derudover arbejder NFA på i højere grad at nyttiggøre erfaringer og feedback fra arbejdspladserne i forskningen ved at inddrage interessenter og udvikle samarbejde, partnerskaber og netværk med relevante aktører.

I tæt samarbejde med Arbejdstilsynet arbejder NFA på at implementere en mere enstrenget, koordineret formidling af viden til arbejdspladserne. Der er især fokus på at styrke den løbende formidling af viden fra alle NFA’s forskningsområder og på at indsamle og formidle viden om tilsyn og virkemidler.  

Derudover arbejder NFA løbende med at udvikle forskningsformidlingen og dermed bidrage til at øge kendskabet til udfordringer og løsninger på arbejdsmiljøområdet hos myndigheder, arbejdsmarkedets parter og NFA’s øvrige målgrupper.  

Vigtige kanaler for forskningsformidlingen

Bred formidling

Videncenter for Arbejdsmiljø (VFA) står for NFA’s brede formidling. VFA fokuserer på at omsætte og formidle resultater fra forskningen i arbejdsmiljø til generisk viden og budskaber, som Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA) kan målrette og udbrede til arbejdspladserne inden for deres respektive brancher. Det gælder både forskning fra NFA og fra andre nationale og internationale forskningsinstitutioner.  

Sammen med NFA’s forskere arbejder VFA på at udvikle og styrke værdikæden, så viden om arbejdsmiljø bedst muligt overføres fra forskere til VFA og videre til BFA’erne og arbejdspladserne. VFA’s samarbejde med arbejdsmarkedets parter er vigtig i denne sammenhæng.  

Målet er at bidrage til at styrke arbejdspladsernes kendskab til viden om udfordringer og løsninger i forhold til arbejdsmiljøet og dermed medvirke til at opfylde målene i den nationale arbejdsmiljøstrategi. 

Sammen med Arbejdstilsynet arbejder VFA på at udvikle en mere enstrenget og koordineret formidling af viden og regler om arbejdsmiljø til arbejdspladser og andre interesserede. Målet er at samle viden om arbejdsmiljø ét sted, og hvor love og regler, forskningsbaseret viden og god praksis baseret på erfaringer er sammentænkt.   

Vigtige kanaler for den brede formidling

Læs mere om NFA’s formidling.

Uddannelse

NFA har en vigtig opgave med at uddanne studerende og forskere. På den måde bidrager NFA til at sikre en løbende tilgang af nye forskere til forskningen i arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøsystemet også fremover kan få dækket sit behov for viden inden for dette emneområde.

Derfor har forskere på NFA en opgave med at

  • vejlede bachelor-, speciale og ph.d.-studerende
  • undervise ved uddannelsen af speciallæger i arbejdsmedicin
  • undervise studerende på universiteter
  • kvalificere sig til at blive adjungeret til et universitet.

Desuden er væsentligt, at NFA

  • sikrer, at forskerforløbene på NFA bliver succesfulde og resulterer i en positiv seniorforskerbedømmelse
  • gennem et internationalt udvekslingsprogram for forskere sikrer en vedvarende kompetenceudvikling og tilknytter internationale gæsteprofessorer til NFA
    bidrager til efteruddannelse af rådgivere og andre arbejdsmiljøprofessionelle.

Målet med NFA’s fokus på uddannelse som kerneopgave er at bidrage til, at relevante aktører på arbejdsmiljøområdet kan rekruttere medarbejdere med specialviden inden for arbejdsmiljø. Og at dette på længere sigt vil bidrage til at indfri nationale målsætninger for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. 

Myndighedsopgaver

NFA indgår i en tæt og løbende dialog med Beskæftigelsesministeriet og især AT for at sikre, at forsknings-, udrednings- og overvågningsbaseret viden udnyttes effektivt i myndighedsindsatsen.  

NFA giver bud på løsning af aktuelle og kommende arbejdsmiljøpolitiske problemstillinger og udarbejder med kort varsel notater og rapporter af høj faglig kvalitet om afgrænsede problemstillinger. NFA udpeger væsentlige arbejdsmiljøproblemstillinger, som kræver yderligere forskning eller udredning, og varsler myndighederne om mulige arbejdsmiljørisici, som på anden måde skal håndteres.

Ved at levere rådgivning af høj relevans og faglig og formidlingsmæssig kvalitet, forventes NFA’s forsknings-, udrednings- og overvågningsbaserede viden at blive anvendt til brug for myndighedernes forvaltnings- og lovgivningsarbejde og dermed bidrage til at opfylde målene i de nationale arbejdsmiljøstrategier.  

Et væsentligt element i det faglige videnberedskab er den kortlægning, der finder sted med NFA’s program for surveybaseret overvågning af danskernes arbejdsmiljø i ’Arbejdsmiljø og Helbred’ (AH) samt ’Virksomhedernes Arbejdsmiljø Indsats’ (VAI). Programmet giver aktuel indsigt i arbejdstagernes arbejdsmiljø og helbred samt arbejdspladsernes arbejdsmiljøindsats. Dermed skabes grundlag for at identificere forhold, der kræver særlig opmærksomhed både forskningsmæssigt, fra myndighederne og fra arbejdspladserne. En viden, som myndigheder og arbejdspladser kan bruge til at målrette indsatser.

NFA’s data fra AH og VAI stilles til rådighed som åben datasource for alle interessenter. NFA arbejder med let og anvendelig formidling og online data præsenteret i visualiseringsprogrammet 'Tableau'. En øget udbredelse af data skal bidrage til at sikre, at arbejdsmiljøaktørerne har kendskab til de væsentligste aktuelle arbejdsmiljøudfordringer.