Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen
Seniorforsker
cand.scient. san.publ.
3916 5294
ihm@nfa.dk

Faglige interesser

Seniorforsker i psykosocialt arbejdsmiljø med fokus på hvordan arbejdsmiljøet påvirker vores psykiske helbred. Mit primære forskningsfelt er at udbygge vores vidensgrundlag omkring hvorvidt det psykosociale arbejdsmiljø kan udløse psykiske helbredsproblemer, som eksempelvis depression.

Psykosocialt arbejdsmiljø betegnes også psykisk arbejdsmiljø eller socialt og organisatorisk arbejdsmiljø, og det handler om forhold i arbejdet og på arbejdspladsen, som potentielt kan udløse stress-reaktioner. Det kunne eksempelvis være lav indflydelse i arbejdet, høje kvantitative eller følelsesmæssige krav, eller mobning og chikane. På sigt kan disse faktorer måske forøge risikoen for psykiske helbredsproblemer, men vi mangler fortsat vigtig viden for at kunne fastslå, om dette er tilfældet.

Projekter - Igangværende

2024

Evaluering af indsatser målrettet seksuel chikane på danske arbejdspladser

februar 2023 - december. 2024

I dette projekt samler vi op på erfaringer i praksis med forebyggende indsatser mod seksuel chikane på arbejdet

2024

Kort sygefravær blandt unge: en registerbaseret undersøgelse af betydningen af psykosociale arbejdsmiljøforhold

januar 2020 - november. 2024

I dette projekt undersøger vi betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for sygefravær blandt unge. Som noget nyt analyserer vi data ikke kun på langvarigt sygefravær, men også kortvarigt sygefravæ...

2024

Følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler: evaluering af en omfattende organisatorisk indsats (FølHosp)

august 2021 - juli. 2024

I dette projekt evaluerer vi en omfattende organisatorisk indsats til forbedret forebyggelse og håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet på hospitaler

2020

Jobeksponeringsmatrice-analyser om psykosociale faktorer og sund aldring i Danmark (JEMPAD)

september 2015 - august. 2020

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for at få fysiske sygdomme, som fx hjertekarsygdom eller mentale lidelser, som fx depression. Det gør de ved...

2019

WHO/ILO review

januar 2017 - december. 2019

This project is about to understand if the work environment plays a role in the development of depression. We examine if long working hours are a risk factor for depression.

2019

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngre arbejdstagere

marts 2015 - august. 2019

I dette projekt undersøger vi betydningen af varigheden af at arbejde i et psykosocialt arbejdsmiljø, der måske kan være forbundet med risiko for helbredet og for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. ...

2018

Psykisk og fysisk arbejdsmiljø jobeksponeringsmatrice (DK JEM)

januar 2015 - december. 2018

Formålet var at udvikle en jobeksponeringsmatrice for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø og Arbejdsmiljø og Helbred (AH) 2012 og teste matricen med hensyn til muskelskeletbesvær i AH2014

2018

Pathways from job demands and control

september 2016 - august. 2018

I dette projekt undersøger vi mekanismerne i sammenhængene mellem psykosocialt arbejdsmiljø og muskelskelet-besvær/smerter.

2018

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – NFA’s spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø

juni 2012 - juni. 2018

Det psykosociale arbejdsmiljø har stor betydning for arbejdstageres helbred og trivsel i arbejdet. Der anvendes ofte spørgeskemaer i forbindelse med undersøgelser af det psykosociale arbejdsmiljø og f...

2018

Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

januar 2015 - april. 2018

I dette projekt udvikler vi metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle effektive strategier til at forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af klienter i omsorgsarbejdet

Se alle

Projekter - Afsluttede

2023

Kort sygefravær blandt unge: en registerbaseret undersøgelse af betydningen af psykosociale arbejdsmiljøforhold

november 2020 - november. 2023

I dette projekt undersøger vi betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø for sygefravær blandt unge. Som noget nyt analyserer vi data ikke kun på langvarigt sygefravær, men også kortvarigt sygefravæ...

2023
2023

IWS-Nordic: A Nordic questionnaire assessing sexual harassment at work

december 2021 - maj. 2023

I dette projekt udvikler vi en Nordisk version af et dansk spørgeskema om uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Målet er at udvikle et spørgeskema, der kan måle uønsket seksuel opmærksomhed og chik...

2022

Undersøgelse af Uønsket Seksuel Opmærksomhed og chikane på arbejdspladser i Danmark (USO-DK)

august 2021 - december. 2022

I dette projekt foretager vi en nuanceret kortlægning af omfanget af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane i den danske arbejdsstyrke.

2022

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

januar 2017 - juni. 2022

I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.

2022

Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer

september 2018 - juni. 2022

I dette projekt udvikler vi værktøjer til at hjælpe virksomheder med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

2021

Psykosocialt arbejdsmiljø, diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke (PSA-DISPO)

oktober 2016 - december. 2021

I projektet undersøgte vi sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og risikoen for diabetes, sygefravær og førtidspension i den danske arbejdsstyrke

2021

Doc-X generation - en national fødselskohorte

januar 2019 - december. 2021

Den Nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, DOC*X, gør det muligt at undersøge arbejdsmiljøets potentielle skadelige virkning under graviditeten.

2020

Metaanalyser med individuelle deltagerdata fra arbejdsmiljøkohorter i internationalt projekt (IPD-Work)

april 2010 - december. 2020

Projektet er et internationalt samarbejdsprojekt, hvor forskerne sammenkobler talrige internationale arbejdsmiljøstudier for at undersøge sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for ...

2020

Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning

oktober 2017 - september. 2020

Hænger følelsesmæssige krav sammen med øget risiko for tab af arbejdsmarkedstilknytning? Kan ressourcer i arbejdsmiljøet afbøde sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og arbejdsmarkedstilknytning?

Se alle

Publikationer

Se alle

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00