Anne Mette Madsen

Anne Mette Madsen
Seniorforsker
cand. hort., ph.d.
3916 5242
amm@nfa.dk

Faglige interesser

Projekter - Igangværende
2022

Eksponering for mikroorganismer ved arbejde med boreslam

januar 2019 - december. 2022

2022

Spildevand, affald og slam – identificering og kvantificering af eksponering for biologiske agenser, risikovurdering og arbejdsbetingede helbredsrisici

januar 2020 - december. 2022

2022

Eksponering for mikroorganismer - bioaffald

september 2019 - januar. 2022

2021

Fjerkræ og eksponering for mikroorganismer

august 2019 - januar. 2021

2020

Erhvervsmæssig eksponering for MRSA blandt social- og sundhedsassistenter

januar 2016 - december. 2020

Projektet skal vise, om MRSA udgør et arbejdsmiljøproblem for SOSU’er og identificere arbejdsopgaver, hvor udsættelsen for MRSA er størst.

2020

Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens

oktober 2018 - december. 2020

Arbejde som skraldemand fører til eksponering for mikroorganismer som potentielt kan give helbredseffekter. Vi vil igennem en workshop og et litteraturstudie opnå og formidle viden inden for dette omr...

2020

Inflammogenic fungi and bacteria- a PhD project

september 2018 - oktober. 2020

Se alle
Projekter - Afsluttede
2020

MRSA i arbejdsmiljøet

januar 2015 - januar. 2020

Dette projekt skal bidrage til forebygge spredning af MRSA (CC398) fra hospitalsansatte, der er i kontakt med svin og videre til andre ansatte samt patienter på hospitalet.

2019

Eksponering for mikroorganismer ved indsamling af papaffald - betyder det noget for arbejdsmiljøet, at drikkekartoner og pizzabakker udgør en del af papaffaldet?

september 2016 - december. 2019

Hvilken effekt vil det få for skraldemænds arbejdsmiljø, hvis man fremover giver borgere mulighed for at aflevere drikkekartoner og pizzabakker i genbrugscontainere til pap? Det undersøger dette proje...

2019

MRSA smitteveje og forebyggelse

august 2016 - januar. 2019

Projektet skal indhente viden, så det er muligt at vurdere, hvornår ansatte bør beskytte sig mod udsættelse for MRSA i arbejdsmiljøet.

2018

Risiko for smitte med MRSA fra borger til personale i den primære sundhedssektor

september 2016 - december. 2018

Sygeplejesker, samt pleje- og rengøringspersonale, som har tæt kontakt med borgere, der er smittet med den multiresistente bakterie Staphylococcus aureus (MRSA), er usikre på, om de selv risikerer at ...

2017

Risikovurdering af skimmelsvampe i indeklimaet

januar 2014 - december. 2017

Formålet er at opnå viden om, hvordan vi kan risikovurdere små fugtskader i bygninger. Vi undersøger hvilken indflydelse forskellige fysiske forhold har på frigivelsen af skimmelsvampe til luften fra ...

2016

Eksponering for luftbårne noro-virus og bakterier på rensningsanlæg og sammenhæng med gastroenteritis

december 2013 - oktober. 2016

Projektet skal danne basis for implementering af strategier til at forebygge, at spildevandsmedarbejdere får maveonde på grund af, at de bliver udsatfor luftbåren norovirus, bakterier og endotoksin på...

2015

CISBO - Centre for Indoor Air and Health in Dwellings

juli 2009 - december. 2015

The goal of the interdisciplinary research centre CISBO is to provide lacking knowledge on the indoor environment and its impact on humans. There is a need for knowledge building and dissemination in ...

2014

Organisk støv i vækstgartnerier

april 2010 - december. 2014

Dette projekt forventes at tilvejebringe essentiel ny viden, som kan anvendes til i praksis at forebygge eksponering for organisk støv ved arbejde i gartnerier, og dermed også forebygge udvikling af l...

Se alle
Publikationer
2020

Towards a risk evaluation of workers' exposure to handborne and airborne microbial species as exemplified with waste collection workers

Tidsskriftartikel

2019

Microbial species and biodiversity in settling dust within and between pig farms

Tidsskriftartikel

2019

Measurement of dust-borne MRSA in pig farms using different approaches

Tidsskriftartikel

2019

Expanded cardboard waste sorting and occupational exposure to microbial species

Tidsskriftartikel

2019

Occupational exposure during treatment of offshore drilling waste and characterization of microbiological diversity

Tidsskriftartikel

2019

Exposure characteristics of airborne bacteria during a haze pollution event at Qinling Mountain, China

Tidsskriftartikel

2019

Genomics of aerobic photoheterotrophs in wheat phyllosphere reveals divergent evolutionary patterns of photosynthetic genes in methylobacterium spp

Tidsskriftartikel

2019

Measures to reduce the exposure of waste collection workers to handborne and airborne microorganisms and inflammogenic dust [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

2019

Occupational exposure to microorganisms as related to new Waste sorting instructions - A PEROSH project

Konferenceabstrakt til konference

2019

Effects of physicochemical properties of TiO nanomaterials for pulmonary inflammation, acute phase response and alveolar proteinosis in intratracheally exposed mice [Epub ahead of print]

Tidsskriftartikel

Se alle