Organisk støv i vækstgartnerier

Afsluttet - Projektperiode 01. april 2010 til 31. december 2014
Dette projekt forventes at tilvejebringe essentiel ny viden, som kan anvendes til i praksis at forebygge eksponering for organisk støv ved arbejde i gartnerier, og dermed også forebygge udvikling af luftvejs- og allergiproblemer hos de ansatte.
Nye undersøgelser har vist, at der er høje koncentrationer af organisk støv af blandt andet svampe og bakterier i danske tomat- og agurkegartnerier. Det er velkendt, at erhvervsmæssig udsættelse for organisk støv kan have helbredsmæssige konsekvenser for de ansatte i form af luftvejs- og allergiproblemer.
Sammenhængen mellem graden af eksponering og udviklingen af helbredseffekterne (dosis-respons) er imidlertid dårligt undersøgt. Der findes desuden ingen officiel grænseværdi for mange af delkomponenterne i det organiske støv. 
Viden om eksponering for organisk støv i forskellige arbejdsprocesser er en forudsætning for at kunne risikovurdere arbejdsprocesserne på gartnerierne. Desuden er der et stort behov for at udvikle og afprøve metoder til at mindske eksponeringen, og for at formidle viden herom til branche- og arbejdsgiverorganisationer. 
Det overordnede formål med projektet er at samt at undersøge eksponeringen for organisk støv hos ansatte i gartnerier samt at udvikle og afprøve forebyggende foranstaltninger.


Formål:
Det overordnede formål med projektet er at udvikle og afprøve forebyggende foranstaltninger samt at undersøge den sundhedsmæssige betydning af eksponering for organisk støv hos ansatte i gartnerier.

Specifikke formål:
- At undersøge eksponeringen for organisk støv i væksthusgartnerier.
- At identificere de arbejdsprocesser og aktiviteter i arbejdsprocesserne, der fører til høj eksponering.
- At udvikle, afprøve og dokumentere metoder til reduktion af eksponeringsniveauet i kritiske arbejdsprocesser.

Baggrund:
Organisk støv, også kaldet bioaerosoler, defineres som aerosoler eller partikler af mikrobiel, plante- eller animalsk oprindelse. Organisk støv kan således bl.a. indeholde allergener (fx fra svampe, aktinomyceter, invertebrater og pollen), toksiner (som fx mykotoksiner fra svampe) og proinflammatorer (fx endotoksin og ß-glukan fra hhv. bakterier og svampe)(1). Eksponering for organisk støv i forskellige arbejdsmiljøer er påvist at have helbredsmæssige konsekvenser. I Danmark beskæftiges omkring 9.500 personer i væksthusgartnerier, mens der på europæisk plan beskæftiges flere hundrede tusinde. Den intensive produktion i grøntsags- og blomstergartnerierne sammenholdt med høj temperatur og luftfugtighed medfører optimale vækstbetingelser for en lang række svampe og bakterier, der bidrager til et højt niveau af organisk støv.

Foruden de naturligt forekommende støvkomponenter udspredes store mængder bioaerosoler i form af biologiske midler (biopesticider) til bekæmpelse af skadedyr. Gartneriarbejdere tilhører derfor en erhvervsgruppe for hvem eksponering for en lang række allergener, toksiner og pro-inflammatorer er uundgåelig.

Hypoteserne bag nærværende projekt:
Den samlede eksponering for organisk støv i bl.a agurke- og blomstergartnerier skyldes få veldefinerede arbejdsprocesser med høje eksponeringsniveauer. Arbejdsprocesser med høj eksponering for organisk støv er korreleret til øget inflammatorisk respons i luftvejene. Det er muligt at opnå en markant reduktion i eksponeringen for organisk støv i de kritiske arbejdsprocesser, hvorved de ansattes samlede sundhedsmæssige belastning reduceres signifikant.

Projektets nyhedsværdi og relevans for arbejdsmiljøet
Danmark har en omfattende produktion af blomster og grøntsager i væksthuse. En pro­duk­tion, der fungerer som rollemodel for andre europæiske lande, og som i mange henseender lever op til regeringens målsætning om produktion af sunde fødevarer bl.a. som følge af et lavt pesticidforbrug. Produktionen belastes imidlertid af arbejds­miljø­mæs­sige problemer som følge af høj eksponering for organisk støv og deraf kan følge luftvejs- og allergiproblemer blandt gartneriarbejderne. For at forebygge allergi og luftvejslidelser i gartnerierne er det helt centralt at kende de eksponeringsniveauer, der er kritiske for udvikling af sygdom. 
Projektet bidrager til at afdække de arbejdshygiejniske faktorer, der betyder mest for eksponeringsniveauet, hvilket er helt afgørende i den konkrete forebyggelse på gartnerierne. Projektet vil således skaffe ny praktisk viden til anvendelse i den tekniske forebyggelse af for høj eksponering for organisk støv. Dermed forventes projektet at få helbredsmæssig betydning for gartneriarbejdere, nationalt såvel som internationalt. De udviklede forebyggelsesmetoder forventes ydermere at kunne anvendes indenfor andre brancher med høj eksponering for organisk støv (fx landbruget, forarbejdning af fødevarer m.v.).

Finansiering:
Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilget 2,9 mio. kr. til projektet. NFA s andel udgør 2,65 mio. kr.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Kira Tendal

Akademisk medarbejder

3916 5228

ktk@nfa.dk

Se Kira Tendal's profil

Resultater