Longitudinelt risikovurderingsværktøj for sygefravær, arbejdsløshed, tilbagevenden til arbejde og førtidig tilbagetrækning

Afsluttet - Projektperiode 01. oktober 2009 til 01. september 2013
Formålet var at udvikle et værktøj for risikovurdering af langvarigt sygefravær, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og tilbagevenden til arbejde. Risikovurderingen vil bygge på forløbsanalyser af oplysninger om sociale ydelsesudbetalinger, sygefravær, arbejdsmiljøfaktorer og arbejdsmarkedsforhold.
Formål
Formålet var at udvikle et værktøj for risikovurdering af langvarigt sygefravær, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og tilbagevenden til arbejde. Risikovurderingen vil bygge på forløbsanalyser af oplysninger om sociale ydelsesudbetalinger, sygefravær, arbejdsmiljøfaktorer og arbejdsmarkedsforhold.

Baggrund
Som følge af den demografiske udvikling er tilbagevenden til arbejdsmarkedet, sygefravær og arbejdsfastholdelse centrale problemstillinger. Sygefravær, tilbagevenden til arbejde og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er aktuelle og vigtige temaer i en forskning, der befinder sig i grænsefladen mellem moderne arbejdsmiljøforskning og arbejdsmarkedsforskning. I Danmark muliggør unikke nationale registre af høj kvalitet omfattende registerbaserede undersøgelser af disse temaer. De nationale registre indeholder detaljerede oplysninger om arbejdsmarkedsforhold, sygefravær i forbindelse med sygedagpengesager samt udbetalinger af andre sociale ydelser som f.eks. førtidspension og lign. for hele den danske arbejdsstyrke og kontanthjælpsmodtagere.

Personer i risiko for fx førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet har ofte langvarige og komplicerede sagsforløb og vandrer mellem forskellige kategorier af sociale ydelser: fx sygedagpenge, AF-aktivering og løntilskud. Denne vandring, tilsat baggrundsviden om personens arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøforhold, tegner tilsammen en risikoprofil af den enkelte sag, og kan desuden give værdifuld viden om forskellige grupperinger af arbejdsmarkedet. 

Flere forskningsprojekter har udnyttet registerdata til analyse af ovenstående forhold, fx studier hvor man typisk har fulgt en population af lønmodtagere og set på risiko for sygefravær eller førtidspensionering over tid. Andre studier har taget udgangspunkt i sygemeldte og fokuseret på tilbagevenden til arbejde eller senere udstødning. Projekterne har imidlertid kun i lille grad udnyttet, hvorledes folk agerer i arbejdsmarkedssystemet. Især er vandringer (skift i registreringer/hændelser over tid) imellem sociale ydelser meget lidt dokumenteret. For at udnytte og ikke mindst dokumentere, hvilken viden der ligger gemt i vandringer og andre forhold, er der således brug for nye og bedre værktøjer, der kan betragte alle hændelser under et. 

Dette projekt kobler spørgeskemaundersøgelser om arbejdsmiljø med registermæssige oplysninger om sygedagpengesager og andre sociale ydelser, samt arbejdsmarkedsoplysninger. Ved at benytte særligt velegnede statistiske multi-state modeller til gentagne registreringer af hændelser over tid, udnyttes alle oplysninger i den samme analyse, og derved skabes et samlet værktøj til risikovurdering af sygedagpengesager. 

Projektet arbejder ud fra følgende arbejdshypoteser:
-Langvarigt sygefravær og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er ofte et resultat af langvarige helbredsmæssige og sociale processer.
- Forudgående kendskab til arbejdsmiljøfaktorer, sociale ydelsesudbetalinger og arbejdsmarkedshistorie, kan estimere risikoen for langvarigt sygefravær, tilbagevenden til arbejdet eller førtidig udstødelse af arbejdsmarkedet. 

Samtidig analyse af:
  a. risikoen for at blive sygemeldt,
  b. længden af sygefravær, og
  c. risikoen for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Punkterne a, b og c giver tilsammen en forståelse af hvordan risikofaktorer påvirker hinanden. 

Landets jobcentre følger forskellige procedurer for visitation og kategorisering af de indkommende sygedagpengesager. Arbejdsmarkedsstyrelsen har været med til at udforme online værktøjer til at hjælpe og guide visitationerne. For at prioritere centrenes indsats bedst muligt, er det vigtigt at udpege sygedagpengesager som potentielt kan blive langvarige. 

Ved at udnytte analyseresultater fra multi-state analyser på de unikke koblinger af registerdata og arbejdsmiljø- og arbejdsmarkedsforhold, er det muligt at lave et risikovurderingsværktøj så visitationerne rammer mere præcist. Det gøres ved at udnytte den viden der ligger i mange års registreringer af bl.a. sygedagpengesager.

Financiering
Projektet blev finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Jacob Pedersen

Statistiker

3916 5369

jpe@nfa.dk

Se Jacob Pedersen's profil


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00