Eksponering for mikroorganismer i skraldemænds arbejdsmiljø efter implementering af nye retningslinjer for affaldssortering og dermed følgende reduktion i tømningsfrekvens

Afsluttet - Projektperiode 31. oktober 2018 til 31. december 2020
Arbejde som skraldemand fører til eksponering for mikroorganismer som potentielt kan give helbredseffekter. Vi vil igennem en workshop og et litteraturstudie opnå og formidle viden inden for dette område. Projektet gennemføres af europæiske forskere som en del af PEROSH-samarbejdet.
Formål
Dette er et tvær-europæisk samarbejde med forskere indenfor PEROSH-netværket. Formålet med samarbejdet er 1) at indsamle og udvikle viden om skraldemænds eksponering for mikroorganismer, 2) at gennemgå den eksisterende litteratur på området, og 3) at skrive et litteratur-review

Baggrund
Det øgede fokus på og behov for affaldssortering har medført, at antallet af de forskellige affaldsfraktioner er steget, hvilket videre har betydet en reduceret affaldsafhentningsfrekvens. Når der er længere tid imellem, at hver fraktion afhentes, kan der nå at komme en væsentlig forøgelse af både mængden og diversiteten af bakterier og svampe i affaldet. De forventede temperaturstigninger vil skabe yderligere vækstmuligheder for mikroorganismerne, og dermed risikerer affaldsarbejdere at blive udsat for potentielt sundhedsskadelige mængder eller arter af bakterier og svampe, samt forskellige frigivne indholdsstoffer. Disse forhold kan vise sig problematiske for fx skraldemænd, men også for folk, der arbejder med sortering af affald, da dette arbejde sjældent er automatiseret i en sådan grad, at nærkontakt med affaldet kan undgås.

Mål
For at kunne vurdere eventuelle sundhedsrisici og, om nødvendigt, implementere virkemidler til reduktion af eksponering for bioaerosoler er det nødvendigt at kende sammensætningen og størrelsen af eksponeringen. Derudover er det væsentligt at få undersøge eksponeringens inflammatoriske og infektiøse potentiale, således at sundhedsfaren kan vurderes. En anden væsentlig risiko, der skal undersøges, er, hvorvidt der sker spredning af antibiotikaresistente mikroorganismer via skraldet til affaldsarbejderne.

Samarbejde
Som nævnt ovenfor er det et projekt, der kører i PEROSH-regi, hvilket vil sige, at der indgår forskere fra en række andre europæiske lande, specifikt Frankrig, Schweiz, Tyskland, Norge, Finland, Østrig, Polen og Storbritannien.

Støttet økonomisk af:
Projektet har modtaget økonomisk støtte fra de deltagende institutioner i PEROSH-regi, samt fra The Alfred Benzon Foundation til afholdelse af workshop.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Mette Madsen

Seniorforsker

3916 5242

amm@nfa.dk

Se Anne Mette Madsen's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00