Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. maj 2022
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen
Den demografiske udvikling betyder, at vi bliver relativt flere ældre og færre yngre i befolkningen. Dermed stiger udgifterne til offentlig forsørgelse samtidig med at risikoen for mangel på arbejds-kraft forøges. En vej til at imødekomme disse udfordringer er at fastholde ældre længere tid på arbejdsmarkedet. Som bidrag til at udskyde tilbagetrækningstidspunktet er der i Danmark – i lig-hed med en række andre EU-lande (Jones et al., 2013) – blevet gennemført en række politiske initiativer i de sidste to årtier med det formål at hæve folkepensionsalderen gradvist fra 65 år for dem der går fra i dag til 68 år for dem, der går fra i 2030, og yderligere forhøjelser er på vej (Styrel-sen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2018).
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bidrager til at nogle personer bliver på arbejdsmarkedet til efter, at de har passeret folkepensionsalderen (over 65 år). En øget indsigt i, hvilke konkrete faktorer i arbejdsmiljøet der har betydning – også for fag-lærte og ufaglærte – er centralt for arbejdsgivere, der ønsker at fastholde medarbejdere efter fol-kepensionsalderen. Resultaterne kan dermed bidrage til at skabe grobund for at fremme disse faktorer på danske arbejdspladser og ad den vej bidrage til at gøre det attraktivt for flere at arbej-de efter folkepensionsalderen.
Projektet gør brug af 3 eksisterende datasæt fra spørgeskemaer - Den Nationale Arbejdsmiljøko-horte (NAK 2005 og 2010) og Den Nationale Arbejdsmiljø Tværsnitsundersøgelse (NAT 2008) - kob-let med DREAM registret. Respondenter der ved besvarelsestidspunktet er 56-64 år og lønmodta-gere (ca. 8,000 personer) følges i DREAM til de fylder mindst 66 år.
Projektet vil besvare følgende forskningsspørgsmål:
1) Hvilke faktorer i det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø – samt kombinationen af disse - er specielt forbundet med beskæftigelse efter folkepensionsalderen (over 65 år)?
2) I hvilken grad kan faktorer som engagement i arbejdet, gode samarbejdsrelationer, høj indflydelse og anerkendelse bidrage til at man bliver længere, selvom arbejdet er fysisk be-tonet?
3) Hvilke arbejdsmiljøfaktorer er specielt relevante hos henholdsvis ufaglærte, faglærte, per-soner med kort/mellemlang uddannelse og lang uddannelse (stratificerede analyser) i for-hold til at arbejde efter folkepensionsalderen?
4) Som supplerende (sekundære) analyser, undersøger vi også hvordan pkt 1-3 spiller ind i forhold til at falde fra før folkepensionsalderen (under 65 år).

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Lars Louis Andersen

Professor MSO

3916 5319

lla@nfa.dk

Se Lars Louis Andersen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00