Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 30. juni 2022
I dette projekt undersøger vi begrebet indflydelse i arbejdet i en moderne kontekst. Vi ser på, hvordan indflydelse opleves og forhandles i det moderne arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har.
Projektets formål er at opdatere vores viden om oplevelsen og betydningen af indflydelse i det moderne arbejdsliv. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative analyser (mixed methods) for at besvare følgende forskningsspørgsmål:
1.Hvad betyder indflydelse i arbejdet for medarbejderes og lederes psykiske velbefindende, selvvurderede stressniveau og oplevelse af mulighederne for at løse kerneopgaven?
2.Hvilken betydning har de to samtidige og ofte modsatrettede styringsrationaler - selvledelse og målstyring - for medarbejderes og lederes oplevelse af graden og karakteren af indflydelse i arbejdet?
3.Hvad gør medarbejdere og ledere i praksis for at skabe et indflydelsesniveau, der muliggør løsning af kerneopgaven og fremmer et godt psykisk velbefindende?
4.Er sammenhængen mellem indflydelse og psykisk velbefindende non-lineær, således at mere indflydelse er forbundet med bedre velbefindende op til et vist punkt, hvorefter mere indflydelse er forbundet med mindre velbefindende?
5.Er sammenhængene mellem indflydelse i arbejdet og hhv. psykisk velbefindende, selvvurderet stressniveau og mulighederne for at løse kerneopgaven ens eller forskellige i forskellige typer af jobs?

I de kvantitative analyser anvender vi spørgeskemabesvarelser fra 4340 personer, der i 2015 blev tilfældigt udvalgt indenfor 14 jobgrupper, som repræsenterer det danske arbejdsmarked bredt (fx, postbude, skolelærere, læger). I de kvalitative analyser gennemfører vi fokusgruppeinterviews og feltstudier med observation på arbejdspladser inden for henholdsvis vidensarbejde og relationsarbejde, fordi selvledelse og målstyring her ofte anvendes samtidig. Dette giver mulighed for detaljeret at undersøge indflydelse i organisationer, der i særlig grad er præget af selvledelse og målstyring. Fordi vi også undersøger betydningen af indflydelse på det danske arbejdsmarked bredt (spørgeskema), opnår vi også viden om indflydelse i arbejdet som kan anvendes på tværs af brancher.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Se Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00