Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2019
I dette projekt undersøges om en ’forandringskompetenceindsats’, som er målrettet førstelinjeledere og andre nøglepersoner i virksomheden, kan nedbringe de negative psykosociale konsekvenser af en LEAN-baseret forandringsproces og forbedre opgaveløsningen.
Organisatoriske forandringer er blevet et grundvilkår for danske arbejdspladser. Forskning har vist, at organisatoriske forandringer ofte har negative konsekvenser for det psykosociale arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred og trivsel. Der mangler dog fortsat konkret viden om, hvordan vi forebygger de negative konsekvenser. 
Formålet med projektet er at undersøge om og hvordan en indsats der målrettet søger at øge nøglepersoners forandringskompetence kan minimere de negative psykosociale konsekvenser og forbedre opgaveløsningen ved gennemførelsen af forandringsprocesser.

Baggrund
Forandringer er et grundvilkår for danske arbejdspladser
Organisatoriske forandringer er et grundvilkår for ledelse og medarbejdere i danske virksomheder. Det skyldes primært den stigende globalisering og samfundets stadig større fokus på konkurrence. Eurofond konkluderer i 2012, at 65 % af danske arbejdstagere har oplevet større forandringer på deres arbejdsplads inden for de sidste 3 år. Forandringer kan have betydelig indflydelse på medarbejdernes helbred og trivsel samt virksomhedens drift og opgaveløsning.
Der er kun gennemført få interventionsstudier, som specifikt drejer sig om arbejdsmiljøet i forbindelse med forandringsprocesser. Det kan måske skyldes, at det er svært for forskere at få adgang til virksomheder, som står foran en tidsbegrænset organisationsforandring.. Der er derfor behov for at udvikle og evaluere metoder, der kan bidrage til, at forandringsprocesser bliver gennemført, så de negative konsekvenser for medarbejderne minimeres og effektivitet, trivsel og motivation optimeres. Dette projekt giver en enestående forskningsmæssig mulighed for at skabe generaliserbar viden om håndteringen af forandringsprocesser.

LEAN som case
Projektet på Novozymes er baseret på LEAN-konceptet hvilket er en optimal case, da LEAN-indsatser generelt er kendetegnet ved:
1) at der skabes forandringer i løsningen af kerneopgaven som påvirker alle medarbejdere
2) at det er hyppigt anvendt i store dele af både den offentlige og private sektor, og
3) at det potentielt både kan være en ressource og en belastning for medarbejderen og virksomhedens drift, hvilket gør det mere interessant at undersøge, om netop denne type forandring kan påvirkes af en psykosocial indsats.

Spilbaserede værktøjer
Interventionen baseres på spilbaserede værktøjer, som er en tilgang, der i andre sammenhænge har vist sig effektiv til at forbedre sundhedsadfærd og organisatorisk performance. Spil anvendes i stigende grad i ledelsestræning og strategiudvikling, og dette projekt anvender specifikt spilbaserede værktøjer, som er udviklet til at understøtte gennemførelsen af forandringsprocesser.

Projektbeskrivelse, metode og design
Forskningsprojektet er designet som et klynge-randomiseret interventionsstudie, hvor interventionen evalueres med en kombination af kvalitative og kvantitative metoder for at kunne analysere både, hvad effekten af indsatsen er, og hvilke faktorer der har været medvirkende til den givne effekt.

Tidsplan 
Projektet er påbegyndt i januar 2017 og forventes afsluttet medio 2019.

Finansiering
Projektet finansieres via en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF).

Kontakt
Projektleder og Seniorforsker Johan Simonsen Abildgaard fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA på 39 16 53 62 eller jss@nfa.dk

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Johan Simonsen Abildgaard

Seniorforsker

3916 5362

jss@nfa.dk

Se Johan Simonsen Abildgaard's profil

Resultater