Apps som Virkemiddel i Arbejdspladsernes Trivsels- og Arbejdsmiljøarbejde

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2020 til 30. juni 2023
AVATAR-projektets formål er at skabe og formidle viden om fordele og ulemper ved brugen af apps i arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde, samt at levere anbefalinger til god praksis på området. I projektet besvares følgende forskningsspørgsmål:
Udbredelsen af smartphones og tablets har åbnet nye muligheder for at anvende specialdesignede applikationer eller apps som virkemiddel i arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde. Apps har forskellige styrker, herunder:

• at apps muliggør standardiserede målinger af arbejdsmiljøforhold og benchmarking for relativt få midler
• at appenes grænseflader kan designes til at være meget brugervenlig
• at app-formatet er fleksibelt og kan tilpasses lokale behov
• at apps kan anvendes hvor og hvornår det passer brugerne.

Der er dog meget begrænset videnskabelig litteratur om emnet, og den tilgængelige litteratur peger på en række forhold som bør afklares:

• der er usikkerhed om effekten af apps på trivslen og arbejdsmiljøet
• der er betydelig risiko for uensartet udbredelse og anvendelse af appen og
dermed potentielt uensartede effekter på arbejdsmiljøet
• appenes gentagne målinger kan i sig selv påvirke besvarelserne, hvilket reducerer validiteten af arbejdsmiljødata tilvejebragt via appen
• der er risiko for at apps øger fokus på individfokuserede forståelsesmodeller og tiltag på bekostning af en mere sammensat og organisatorisk tilgang til trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet.

AVATAR-projektets formål er at skabe og formidle viden om fordele og ulemper ved brugen af apps i arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde, samt at levere anbefalinger til god praksis på området. I projektet besvares følgende forskningsspørgsmål:

1) Hvordan vurderes apps som virkemiddel på arbejdspladser, der har implementeret dem, og hvilke erfaringer – positive som negative - har arbejdspladserne opnået i processen?

2) Påvirkes medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø i positiv retning, når der implementeres en app til måling af trivsel?

3) Hvilke forhold præger i praksis arbejdspladsernes tilgang til at udvælge og implementere arbejdsmiljøapps, og hvordan påvirkes forståelsen og håndteringen af arbejdsmiljøet som en konsekvens heraf?

Spørgsmålene besvares ud fra en mixed methods-tilgang på baggrund af et interviewstudie (1), et kvantitativt effektstudie (2) og kvalitative feltstudier (3). I interviewstudiet samles og videreformidles erfaringsbaseret viden fra arbejdspladser, som har implementeret apps. I effektstudiet gennemføres en analyse af spørgeskemadata for at undersøge, om implementeringen af en trivselsapp påvirker trivslen og udvalgte psykosociale arbejdsmiljøindikatorer positivt. Endeligt gennemføres der i det tilknyttede ph.d.-projekt dybdegående feltstudier på arbejdspladser, der er i gang med at udvælge eller implementere arbejdsmiljøapps. Feltstudierne sætter fokus på hvordan centrale beslutninger vedrørende appsene bliver taget, hvilke hensyn der vægter tungest i beslutningerne, og hvilke arbejdsmiljømæssige konsekvenser arbejdspladsens valg får på sigt. Mens interview- og feltstudierne ser på arbejdsmiljøapps generelt, fokuserer effektstudiet på apps til måling og benchmarking af trivsel, som synes at være en særligt udbredt type app.

Projektet er bevilliget af arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Reiner Rugulies

Professor

3916 5218

rer@nfa.dk

Se Reiner Rugulies's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00