Fællesnordisk spørgeskema om sikkerhedsklima

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2003 til 31. december 2010
Formålet med projektet er at etablere et fællesnordisk spørgeskema til at undersøge sikkerhedsklima i virksomheder i Norden.

Formål

Formålet med projektet er at etablere et fællesnordisk spørgeskema til at undersøge sikkerhedsklima i virksomheder i Norden. Skemaet skal danne grundlag for at udføre målinger, interventioner og sammenligninger på internationalt-, nationalt-, branche-, virksomheds- og gruppeniveau.


Baggrund

I de sidste 10-15 år har forebyggelse af arbejdsulykker bevæget sig fra blot at se på tekniske og menneskelige forhold til også at fokusere på sikkerhedskultur og virksomhedernes indstilling til at håndtere og kontrollere risikoen for arbejdsulykker. Det ser ud til, at en virksomheds ledelsesforhold og arbejdsklima kan have en afgørende betydning for sikkerheden på en arbejdsplads. Ofte er der statistisk set for få arbejdsulykker på en virksomhed til at de alene kan vise, om en virksomhed er på rette vej hvad angår sikkerheden. Spørgeskema om sikkerhedsklima skal bruges til at undersøge, om værdier, holdninger og prioriteringer for sikkerhedsarbejdet deles af alle i virksomheden eller i branchen. Herunder giver det mulighed for at undersøge sammenhængen mellem forskellige former for sikkerhedsklima og ulykkesniveauet som grundlag for forebyggelse. Spørgebatterier har allerede været udviklet i bl.a. Sverige og Danmark ligesom spørgsmål om sikkerhedsklima har været inkluderet i finske spørgeskemaer vedrørende arbejdsmiljø. Der er også gode erfaringer fra andre dele af verden, som kan nyttiggøres i dette projekt, f.eks. i Storbritannien. Det var på denne baggrund at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet) tog initiativ til at udarbejde et fællesnordisk spørgeskema, der tager højde for behovene i de nordiske lande.


Mål

Undersøgelser har vist, at der er store forskelle i antallet af arbejdsulykker blandt henholdsvis danske og svenske arbejdere, selv ved den samme type af arbejde og under den samme ledelse. Dette tyder på at sikkerhedsklima, risikoopfattelse og sikkerhedsadfærd kan spille en betydelig rolle for forskelle i ulykker mellem de nordiske lande. For at kunne undersøge dette, er der behov for et fællesnordisk spørgeskema og en fællesnordisk undersøgelse.

Resultaterne af projektet vil også kunne bidrage til at få viden om forskelle i det sikkerhedsklima, der gør sig gældende for henholdsvis mænd og kvinder eller kvinde- og mandsdominerede arbejdspladser f.eks. arbejdspladser på henholdsvis sygehuse og i byggeriet.

Derudover vil projektet kunne bidrage til at styrke koordineringen og erfaringsudveksling på dette forskningsområde. Ligeledes er det vigtigt at et fællesnordisk spørgeskema igangsættes i en tidlig fase af et sådant forskningsområdes udvikling inden de enkelte lande lægger sig fast på nationale spørgebatterier om sikkerhedsklima. Dette kan også hjælpe de mange virksomheder, der opererer på tværs af landegrænser i norden at de har et værktøj til måling af sikkerhedsklima, som er det samme i alle nordiske lande.


Støttet økonomisk af

Nordisk Ministerråd


Læse mere på: http://nfa.dk/NOSACQ


Projektleder og kontaktperson hos NFA

Pete Kines

Seniorforsker

3916 5360

pki@nfa.dk

Se Pete Kines's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00