Tværorganisatorisk Intervention mod Stress

Igangværende - Projektperiode 01. august 2018 til 31. juli 2021
I projektet gennemføres en medarbejderinddragende arbejdsmiljøintervention på to arbejdspladser med henblik på at reducere stress blandt medarbejderne og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. I forhold til tidligere projekter er TvIS-metoden kendetegnet ved i højere grad at involvere de forskellige ledelseslag i organisationen.
Formål
Projektets hovedformål er at gennemføre og evaluere en medarbejderinddragende intervention, der skal forebygge stress og forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Et særligt fokus i interventionen er på den ledelsesmæssig opfølgning på de arbejdsmiljøproblemer og løsningsforslag, som udvikles med medarbejderne.

Baggrund
Hovedparten af stressforebyggende interventioner på arbejdspladsen fokuserer på individrettede tiltag. Dette er på trods af, at forskningen fremhæver vigtigheden af en medarbejderinddragende tilgang og aktivering af de forskellige ledelseslag i organisationen.

Virksomheden Novo Nordisk har udviklet og afprøvet en organisatorisk intervention mod stress, som netop baserer sig på disse anbefalinger, og ud fra virksomhedens interne evaluering synes interventionen at have været en succes. Interventionen bygger på eksisterende ressourcer på arbejdspladsen, hvilket har den fordel, at viden og læring forbliver i organisationen og ikke forsvinder med afslutningen af forskningsprojektet.

For at undersøge om metoden kan anbefales til videre udbredelse, er det nødvendigt at teste metoden videnskabeligt.

Projektets indhold
I projektet vil vi:
·tilpasse interventionen og udvikle værktøjer for at styrke anvendeligheden i andre virksomhedskontekster
• afprøve interventionen på arbejdspladser med forskellige medarbejdersammensætninger og organisationsstrukturer
• grundigt evaluere interventionen ift. anvendeligheden i forskellige kontekster samt ift. effekt på virksomhedens psykosociale arbejdsmiljø og særligt medarbejdernes oplevede stress
•udvikle en formidlingspakke ud fra de indsamlede erfaringer, som inkluderer en populærformidling af projektets resultater, læringspunkter og metode i praksisrelevant form og rettet mod forskellige typer af virksomheder.

TvIS-interventionen bygger på følgende kerneelementer:
1. Identificering af problemområder og løsningsforslag gennem medarbejderinddragende dialogmøder faciliteret af teamlederen. Processen struktureres gennem foregående træning af teamlederne i brug af et forskningsbaseret dialogværktøj, som leveres af projektet. Efterfølgende igangsættes løsningsforslag, der falder inden for deltagernes egne beføjelser.
2. Problemområder og løsningsforslag, der rækker ud over deltagernes beføjelser, indtastes i en database. Databasen faciliterer udarbejdelsen af forskellige oversigter, som HR-afdelingen videreformidler til næste ledelsesniveau.
3. På hvert ledelsesniveau diskuteres oversigterne over problemområder og løsningsforslag, og de problemer, der ikke kan løses på ét ledelsesniveau, eskaleres videre til næste ledelsesniveau, hvor der igangsættes tiltag.
4. Der følges op på, om de vedtagne tiltag bliver implementeret som forventet, og om der eventuelt gennemføres supplerende tiltag.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (proj. 39-2018-3).

Samarbejdspartnere:
•Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning
•Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Birgit Aust

Seniorforsker

3916 5464

bma@nfa.dk

Se Birgit Aust's profil