Fornyet fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø

Igangværende - Projektperiode 01. januar 2020 til 31. december 2023
Programmet ´Forøget fokus på forskning i kemisk arbejdsmiljø´, FFIKA, blev igangsat i februar 2020 som udmøntning af en del af arbejdsmiljøforliget 2019, hvor der blev omprioriteret i alt 30 mio. kr. til forskning i kemisk arbejdsmiljø forankret i NFA.
FFIKA er et 3-årigt forskningsprogram som har til formål hjælpe Danmark til sikker håndtering af kemi i arbejdsmiljøet gennem:
- Inddragelse af interessenter på mange niveauer
- Dokumentation for nye helbredsbaserede grænseværdier
- Bedre viden om de faktiske eksponeringer på danske arbejdspladser
- Mere følsomme metoder til måling af kemi på arbejdspladsen
- Ny viden om de grundlæggende biologiske mekanismer
FFIKA har en National Følgegruppe som består af de vigtigste nationale interessenter indenfor kemisk arbejdsmiljø. FFIKAs Internationale Følgegruppe skal sikre videnskabelig relevans og excellence. Den Internationale Følgegruppe består af 5 internationalt anerkendte forskere:
Håkan Wallin STAMI, N
Maria Albin, KI, S
Flemming Cassee, RIVM, NL
Wouter Fransman, TNO, NL
Mar Viana, CSIC, E

FFIKA vil genere ny viden om udsættelse for kemi på danske arbejdspladser og dele denne viden med myndigheder, arbejdsmiljøprofessionelle, industrien and medarbejdere.

FFIKA vil i tæt dialog med Arbejdstilsynet udarbejde dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier for specifikke arbejdsmiljørelevante kemikalier.

FFIKA vil bidrage med ny viden om helbredseffekter af kemiske udsættelser i arbejdsmiljøet. Lungekræft og brystkræft er blandt de mest almindelige kræftformer i Danmark. FFIKA vil skabe ny viden om kræftfremkaldende effekter af relevante partikler og nanomaterialer i arbejdsmiljøet og bidrage til identifikation af kemikalier i arbejdsmiljøet, der kan forårsage brystkræft. FFIKA vil ligeledes skabe mere viden om partikel-induceret hjertekarsygdom.

FFIKA vil udføre arbejdspladsmålinger på danske arbejdspladser. Vi vil fokusere på brancher og job med forventet udsættelse for kemiske eksponeringer, og yderligere fokusere på de kemikalier, som NFA udarbejder dokumentation for helbredsbaserede grænseværdier. FFIKA vil ligeledes udføre biomoniteringsstudier, som bidrager med viden om specifikke eksponeringer og deres mulige helbredseffekter, og dermed identificerer mulige interventionspotentialer.

FFIKA vil udvikle nye eller forbedrede metoder til måling af kemiske eksponeringer på arbejdspladsen. Nye og lavere grænseværdier i arbejdsmiljøet medfører behov for mere følsomme detektionsmetoder. FFIKA vil bdrage til standardisering af metoder ved at støtte MALTA projektet, og via standardiseringsaktiviteter i regi af OECD og ISO gennem deltagelse i arbejdsgrupper.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00