HBM4EU – Human biomonitering skal sikre sikker håndtering af kemikalier i EU

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2017 til 31. december 2021
EU-Kommissionen har bevilget midler til at udvikle og igangsætte et fælles program for EU’s medlemslande, som skal overvåge og begrænse risikoen for skader på mennesker og miljø, der skyldes kemikalier. HBM4EU-projektet skal igangsætte opgaven med at indsamle og fortolke eksisterende biomoniteringsdata.
Formål
Formålet med dette EU-projekt er at
•indsamle data fra humane biomoniteringsstudier for at få viden om, hvilke kemikalier borgere i EU bliver udsat for, og hvilken effekt denne påvirkning har på deres helbred livet igennem
•kommunikere resultaterne til beslutningstagerne i EU, så denne viden bliver udnyttet bedst muligt, når myndighederne skal evaluere eksisterende målinger af påvirkninger fra kemikalier og udvikle nye regler fx for frigivelse af kemikalier til omgivelserne/miljøet eller fastsætte grænseværdier for miljøet.

Baggrund
I humane biomoniteringsstudier måler man forekomsten af forskellige kemiske stoffer i kroppen og forekomsten af biomarkører for optag, metabolisme eller effekt af de kemiske stoffer. Human biomonitering er en metode til at vurdere, om og i hvilket omfang vi har optaget kemiske stoffer fra omgivelserne i kroppen, effekten af påvirkningen og hvordan denne påvirkning kan ændre sig over tid.Vi er udsat for kemikalier (kemiske stoffer og materialer inklusiv nanomaterialer) døgnet rundt. Nogle kemikalier findes naturligt i vores omgivelser og det vand, vi drikker, mens andre stammer fra det, vi omgiver os med og lever af, og fra produktionen af det - mad, huse, møbler, tøj, elektronik, kosmetik m.m.I mange lande i Europa er der gennemført undersøgelser af, hvilke kemikalier borgerne bliver udsat for på arbejdet og i fritiden og hvor stor en påvirkning, de er udsat for. Alligevel ved vi ikke ret meget om, hvordan udsættelsen for kemikalier livet igennem påvirker vores helbred. Det er nemlig ikke muligt at indsamle og sammenligne den viden, som er indsamlet. Det er baggrunden for, at EU-Kommissionen har bevilget midler til at udvikle og igangsætte et fælles program for EU’s medlemslande, som skal overvåge og begrænse risikoen for skader på mennesker og miljø, der skyldes kemikalier. HBM4EU skal igangsætte opgaven med at indsamle og fortolke eksisterende biomoniteringsdata.

De vigtigste opgaver er at
- harmonisere den måde, EU’s medlemslande gennemfører human biomonitering på, så data fra de enkelte medlemslande bliver sammenlignelige på tværs af landegrænser

- identificere hvordan kemikalier spredes på tværs af landegrænser og dermed kan påvirke mennesker i andre lande end dér, hvor de frigives

- dokumentere sandsynlige sammenhænge mellem påvirkninger fra kemikalier og helbredsmæssige effekter for mennesker

- tilpasse de metoder, man anvender til risikovurdering af kemikalier, så de også inddrager resultater fra den humane biomonitering og oplysninger om spredning af kemikalier på tværs af landegrænser

- sikre at oplysninger om spredning af kemikalier nationalt og internationalt indgår i kommende indsatser for at mindske risikoen for, at mennesker bliver udsat for kemikalier.

Mål
Målet med projektet er at beskytte EU-borgernes helbred ved at begrænse den påvirkning fra kemikalier, de bliver udsat for gennem livet.

Støttet økonomisk af
EU Horizon 2020

Ekstern projektleder
The German Environment Agency (UBA)

Samarbejdspartnere
38 institutioner og organisationer fra EU-lande samt Norge, Island, Israel og Schweitz, som har ekspertise inden for human biomonitering.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ulla Birgitte Vogel

Professor

3916 5227

ubv@nfa.dk

Se Ulla Birgitte Vogel's profil

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Anne Thoustrup Saber

Seniorforsker

3916 5212

ats@nfa.dk

Se Anne Thoustrup Saber's profil

Resultater


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00