Sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske arbejdskrav og objektive feltmålinger

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2014 til 30. juni 2015
Projektets overordnede formål er at evaluere præcisionen og pålideligheden af spørgeskemabaseret information om fysiske arbejdskrav i arbejdsmiljøet. De spørgsmål, der evalueres, er ofte anvendt i overvågning, forskning og arbejdspladsvurderinger på virksomheder
I dette projekt er fysiske krav i arbejdet defineret som arbejdsstillinger og fysisk aktivitet i arbejdet.'

Formål
Projektets overordnede formål er at evaluere præcision og pålidelighed af spørgeskemabaseret information om fysiske arbejdskrav i arbejdsmiljøet.

I projektet vil vi besvare følgende tre forskningsspørgsmål:
1) Hvilke overensstemmelser, både på individ- og gruppeniveau, er der mellem spørgeskemabaseret information og objektive feltmålinger af arbejdsstillinger (stående arbejde og arbejde med armene over skulderhøjde) og fysisk aktivitet i arbejdet (stillesiddende og stående/gående arbejde)?

2) Hvilke af de objektive feltmålinger afspejler bedst den spørgeskemabaserede information om selvrapporteret fysisk anstrengelse i arbejdet?

3) Påvirkes disse sammenhænge af faktorer som lænderygsmerter, køn, rygning og overvægt?

Baggrund
En stor del af den eksisterende viden om de fysiske arbejdskravs betydning for nedslidning, langvarigt sygefravær og førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er baseret på selvrapporteret information (fx via spørgeskemaer), hvilket kan være problematisk af flere grunde spørgeskemabaseret information er baseret på individuel hukommelse og fortolkning af spørgsmålene (”recall bias”) der er høj risiko for en systematisk påvirkning (skævvridning) af den spørgeskemabaserede information ved tilstedeværelse af muskelskeletsmerter det er tænkeligt – omend utilstrækkeligt undersøgt – at besvarelserne også er påvirket af køn, rygning og overvægt.

Disse forhold betyder, at vor viden om fysiske arbejdskrav kan være usikker og have begrænset præcision og pålidelighed.  Størstedelen af de hyppigst anvendte spørgsmål vedrørende fysiske arbejdskrav er valideret i forhold til andre tilsvarende spørgsmål. Disse undersøgelser har dog kun givet viden om graden af overensstemmelse mellem de sammenlignede spørgsmål, som alle kan være lige upræcise og systematisk skæve. Undersøgelserne medfører således ikke en mindre risiko for systematiske fejlfortolkninger af sammenhængen mellem fysiske arbejdskrav og helbredsproblemer.

Validering af spørgeskemaer om fysiske arbejdskrav i forhold til observationsbaserede og direkte tekniske målinger er foretaget i et vist omfang. Valideringerne er typisk gennemført i standardiserede eller veldefinerede arbejdssituationer og sjældent for fulde arbejdsdage.

De senere år er der udviklet relativt små, trådløse og vandtætte apparater (bevægelses- og pulsmålere), som nu gør det muligt at foretage valide objektive feltmålinger af fysiske arbejdskrav og aktiviteter i arbejde gennem flere døgn med, uden at det influerer på medarbejdernes hverdagsliv eller arbejde. Det har givet os en unik mulighed for specifikt at måle puls, arbejdsstillinger samt type, intensitet, varighed og variation af fysisk aktivitet på en valid måde henover flere døgn på mange medarbejdere. Som supplement til – eller erstatning for – målinger af fysiske krav i arbejdet er der ofte anvendt psykofysiske parametre som selvrapporteret fysisk anstrengelse. Det er ikke i tilstrækkelig grad undersøgt, om selvrapporteret fysisk anstrengelse afspejler specifikke fysiske krav i arbejdet (fx arbejdsstillinger og pulsbelastning) eller kombinationer af disse.

Financiering
Projektet blev støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Nidhi Gupta

Seniorforsker

3916 5309

ngu@nfa.dk

Se Nidhi Gupta's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00