Seksuel chikane i omsorgsarbejdet

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2015 til 30. april 2018
I dette projekt udvikler vi metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle effektive strategier til at forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af klienter i omsorgsarbejdet
Projektets formål er at udvikle metoder, der kan hjælpe arbejdspladser til at udvikle effektive strategier til at forebygge/håndtere seksuel chikane udøvet af klienter i omsorgsarbejdet. Det gøres ved at: 1) Belyse udviklingen i forekomsten af arbejdsrelateret seksuel chikane 2) Identificere konsekvenser ved chikanen 3) Belyse hvordan, hvornår og under hvilke omstændigheder chikanen opstår og håndteres 4) Udvikle og implementere metoder til at forebygge og håndtere seksuel chikane 5) Vurdere de økonomiske konsekvenser og besparelser forbundet med en forebyggende indsats Baggrunden for projektet er, at medarbejdere, der arbejder med klienter, patienter eller kunder (herefter: klienter), f.eks. SOSU'er, passagerservicemedarbejdere, sygeplejersker, specialpædagoger samt fysio- og ergoterapeuter, ifølge tal fra NFA er særligt udsatte for seksuel chikane, og at chikanen typisk udøves af klienterne. Chikanen kan ifølge internationale studier påvirke medarbejdernes mentale helbred negativt. Chikanen er associeret med lavere produktivitet, lavere jobtilfredshed, højere sygefravær og højere medarbejderudskiftning. Projektet består af fire indbyrdes afhængige dele: 1) En epidemiologisk undersøgelse, 2) en kvalitativ undersøgelse, 3) en intervention og 4) en økonomisk analyse. De epidemiologiske analyser vil besvare følgende spørgsmål: 1) Hvordan har udviklingen været i forekomsten af seksuel chikane på arbejdspladsen, herunder i den andel af chikanen, som udøves af klienter? 2) Er seksuel chikane fra klienter forbundet med en forøget risiko for dårligt psykisk helbred, reduceret engagement i arbejdet og sygefravær? 3) Påvirker organisatoriske arbejdsmiljøfaktorer, som fx virksomhedens prioritering af arbejdsmiljøarbejdet, forekomsten og konsekvenserne af seksuel chikane fra klienter? Analyserne baseres på data fra følgende NFA-datakilder: Arbejdsmiljø & Helbred 2012 og 2014, den Nationale Arbejdsmiljø Kohorte 2000 og 2005 og Virksomhedernes Arbejdsmiljø Indsats 2012. Formålet med de kvalitative analyser er at bidrage med: 1) information til de økonomiske analyser om, hvordan chikanen håndteres på arbejdspladsen og 2) viden relevant for interventionen om, hvordan, hvornår og under hvilke omstændigheder chikanen opstår, og hvordan medarbejderne oplever chikanen. Der gennemføres individuelle semistrukturerede interviews med en medarbejder, en leder og en arbejdsmiljø-/tillidsrepræsentant på 10 arbejdspladser, hvis kerneopgave er omsorgsarbejde. Formålet med interventionen er at udvikle, implementere og dokumentere metoder, der kan forebygge seksuel chikane og heraf følgende belastninger blandt omsorgsmedarbejdere. Interventionen bygger på principper for aktionsforskning. Interventionen omfatter 5 arbejdspladser fordelt på hjemmeplejen, ældreplejen, et psykiatrisk bosted, et bosted for hjerneskadede, og et kommunalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Formålet med den økonomiske analyse er at vurdere omkostningerne forbundet med seksuel chikane og mulige besparelser ved en forebyggende indsats. Analyserne baseres på data fra de andre dele af projektet

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen

Seniorforsker

3916 5294

ihm@nfa.dk

Se Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00