Social kapital i Københavns Kommune

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2016 til 31. december 2018
Formålet med projektet er at undersøge dels hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder, dels hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af social kapital i arbejdsenheder og dels hvilken betydning social kapital har for medarbejderes helbred og trivsel.
Formål
Formålet med projektet er at undersøge
1)hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder

2) hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af social kapital i arbejdsenheder

3)hvilken betydning social kapital har for medarbejderes helbred og trivsel.

Baggrund
Ældreplejen i Danmark er konfronteret med løbende udfordringer vedrørende fastholdelse og rekruttering af medarbejdere med henblik på levering af pleje og omsorg til ældre. Der er således et løbende behov for at undersøge mulighederne for at skabe attraktive arbejdspladser, der dels sikrer en tilstrækkelig rekruttering af medarbejdere og dels sikrer, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver, uden at deres helbred og trivsel undergraves.

Social kapital drejer sig om de faktiske og potentielle ressourcer, der findes i de sociale relationer på en arbejdsplads. Der kan identificeres fire dimensioner af den sociale kapital:

• mellem medarbejdere i teams
• mellem teams på arbejdspladsen
• mellem medarbejdere og den nærmeste ledelse og
• mellem medarbejdere og arbejdspladsen som helhed.

Da forskningen om social kapital på arbejdspladsen er i sin vorden, findes der imidlertid kun begrænset evidens for, hvilken betydning social kapital på arbejdspladsen har for trivsel og helbred hos medarbejderne. Der er herudover et klart behov for at undersøge, hvordan arbejdspladser kan udvikle og fastholde et højt niveau af social kapital på danske arbejdspladser.

Projektet er gennemført i samarbejde med Københavns kommune, hvor ca. 70 hjemmepleje-, sygepleje, trænings- og visitationsenheder deltog.

Mål
Projektet vil bibringe viden om social kapital i hjemmeplejen, den sociale kapitals betydning for helbred og trivsel i hjemmeplejen, samt hvilke tiltag ledere kan gennemføre for at fremme social kapital i hjemmeplejen.

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Vilhelm Borg

Gæsteforsker

3916 5358

vbo@nfa.dk

Se Vilhelm Borg's profil