Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Afsluttet - Projektperiode 01. januar 2019 til 31. december 2021
I dette studie undersøger vi om lange arbejdstider, skiftearbejde og natarbejde påvirker risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer.
Formål
Projektet supplerer den eksisterende forskning med en afklaring af, hvorvidt lange arbejdstider, skiftearbejde og natarbejde påvirker risikoen for udvikling af mentale helbredsproblemer. Projektet vil også give svar på, om eventuelle effekter er afhængige af socialklasse, køn og alder.
Datamaterialet opnås ved at koble spørgeskemadata fra en række kohortestudier med registerdata om forbrug af psykofarmaka fra Lægemiddelregistret. Deltagerne i de forskellige spørgeskema- eller interview-runder bliver fulgt i registre fra tidspunktet for spørgeskemarunden og indtil eventuel udvikling af forbrug af psykofarmaka.

Baggrund
Arbejdstidens organisering og længde har stor betydning for, hvordan rytmen mellem arbejdsliv og andet liv formes og udfoldes.
Vores sociale liv og oplevelsen af balance mellem arbejde og privatliv hænger sammen med arbejdstidens organisering. På trods af omfattende national og international forskning, er der stadig en række uafklarede spørgsmål om, hvorvidt arbejdstidens organisering og længde påvirker de ansattes helbred.
Teoretisk er sammenhængen mellem hhv. skifte- og natarbejde og udviklingen af helbredsproblemer blevet understøttet af, at disse arbejdstidsarrangementer forstyrrer den biologiske døgnrytme, herunder søvnen og dermed det metaboliske system. Sikker viden om mulige helbredskonsekvenser af arbejde lange arbejdstider, skifte- og natarbejde er en forudsætning for effektiv forebyggelse og forsvarlige retningslinjer, og er derfor af væsentlig betydning både på politisk niveau, for virksomheder og for medarbejdere.

Mål
Projektet er designet med tilstrækkelig styrke til at påvise effekter og i givet fald hvor store de er. Hvis undersøgelsen bekræfter antagelser om negative helbredsmæssige konsekvenser, kan det få betydning for lovgivning, direktiver og anbefalinger. Kan antagelserne ikke bekræftes, kan der skabes tryghed for, at arbejdstidsarrangementer, som de praktiseres i Danmark i dag, ikke hænger sammen med udviklingen af mentale helbredsproblemer.

Støttet økonomisk af
Velliv

Samarbejdspartner(e)
Karen Albertsen, Projektleder, TeamArbejdsliv
Martin Lindhardt Nielsen, Projektdeltager, Lægekonsulenten.dk

Projektleder og kontaktperson hos NFA

Harald Hannerz

Seniorforsker

3916 5460

hha@nfa.dk

Se Harald Hannerz's profil

Resultater


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00