NFA’s forskning i kemisk arbejdsmiljø, toksikologi, nanosikkerhed og mikrobiologi

Formålet med dette forskningsområde er at afdække og kortlægge de væsentligste forekomster af kemiske og biologiske eksponeringer i arbejdsmiljøet i Danmark samt at undersøge, hvordan de påvirker lønmodtagernes helbred, og hvordan det kan forebygges. Der vil blive udviklet risikovurderingsredskaber og forebyggelsesinitiativer, som er tilpasset arbejdspladserne, samt etableret dokumentationsgrundlag for myndighedernes regulering af kemiske stoffer.

Kemisk arbejdsmiljø

Forskningen i kemisk arbejdsmiljø defineres bredt som udsættelse for naturligt forekommende og menneskeskabte kemiske stoffer og blandinger af disse og omfatter væsker, partikler, røg, damp og gasser i arbejdsmiljøet og deres påvirkning af helbredet.

Nanosikkerhed

Nanosikkerhedsforskningen, som sigter mod at udrede helbredsrisici ved udsættelse for partikler i nanostørrelse og ved nanomaterialer i arbejdsmiljøet, vil blive fortsat i regi af Dansk Center for Nanosikkerhed samt flere større EU-projekter med fokus på arbejdsmiljø og nanosikkerhed.

I Nanosikkerhedscentret er der nu også fokus på ultrafine partikler, kortlægning af anvendelsen af nanopartikler i Danmark, arbejdspladsmålinger og afdækning af toksikologiske virkningsmekanismer, hvilket muliggør, at nanomaterialer kan klassificeres i forskellige risikogrupper.

Mikrobiologi

Den mikrobiologiske forskning vil fortsat arbejde med måling af eksponering, identifikation af danske arbejdsmiljøer med høj eksponering og mekanismer med betydning for helbredseffekter. En central opgave er at komme med anbefalinger til forebyggelse baseret på arbejdspladsmålinger af bioaerosoler.

Yderligere oplysninger

Se strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Toksikologidatabaser for arbejdsmiljøet Internettet er den hurtige vej til info om giftige stoffer i arbejdsmiljøet - ofte gratis. Her kan du finde nogle af de bedste databaser på området.

Projekter og publikationer indenfor områderne