Objektive målinger af MSB-eksponeringer (OM-MSB)

I dag baserer overvågningen af arbejdsmiljøet i Danmark sig på løbende spørgeskemaundersøgelser af lønmodtagernes arbejdsmiljø og helbred. Spørgsmålene afdækker bl.a. medarbejdernes fysiske aktivitet på jobbet, hvor meget de sidder, står, går osv. Det er en af de bedste måder til at vurdere risiko for sygefravær og længerevarende smerter i muskler og led. Viden om fysisk aktivitet på jobbet er dermed central i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Forskningen har dog vist, at det kan være svært at svare præcist på spørgsmålene om fysisk aktivitet i arbejdet, selvom deltagerne besvarer dem efter bedste evne. For hvor lang tid sidder, står eller går man egentlig i løbet af en arbejdsdag? Det er derfor gavnligt at bygge videre på den eksisterende viden fra spørgeskemaer med objektive målinger.

Formålet med projektet

Vi vil udvikle og afprøve et nyt teknologisk system til at indsamle oplysninger om fysisk aktivitet på jobbet til brug i arbejdsmiljøovervågningen – vi kalder det objektive målinger af MSB-eksponeringer.

Vision

Visionen er at udvikle et system, som kan give pålidelig information om MSB-eksponeringer, og som samtidigt har lave omkostninger og lave teknologiske, analytiske og logistiske krav.

Systemet skal

  • kunne måle daglig fysisk aktivitet og kropspositioner i store befolkningsgrupper
  • være brugervenligt – fx være nemt at bruge for deltagerne og med god hygiejne
  • have lave administrative omkostninger – fx være billigt, have automatiserede analyser, lave logistiske krav, høj datasikkerhed og få krav til systemanvendere
  • kunne benyttes i stor skala, nationalt og internationalt.

Sådan gør vi

Figuren viser, hvordan objektive målinger af MSB-eksponeringer kan inddrages i arbejdsmiljøovervågningen.

Beskæftigede, som deltager i arbejdsmiljøovervågningens spørgeskemaundersøgelse får tilbud om at deltage i afprøvningen. De, som ønsker at deltage, får tilsendt en lille ledningsfri bevægelsesmåler og en vejledning i, hvad de skal gøre. De sætter selv måleren på kroppen. De skal gå med den i én uge samtidig med, at han/hun registrerer søvn- og arbejdstimer i en app på mobiltelefonen. Data sendes i krypteret form via mobiltelefonen til en database, så forskerne kan analysere dem og koble resultaterne til deltagerens spørgeskemabesvarelse. Efter målingen kan deltageren selv se sine resultater i appen.

Figuren viser, hvordan systemet for objektive målinger af MSB-eksponeringer inddrages i arbejdsmiljøovervågningen.

System og datasikkerhed

Bevægelsesmåleren er udviklet af tech-virksomheden SENS Innovation ApS (www.sens.dk). SENS har også udviklet metoden til at sende data i krypteret form via deltagerens mobiltelefon til en lukket database, som forskerne kan tilgå. Systemet overholder gældende nationale og europæiske regler for datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger. Figur x viser, hvordan de indsamlede data fra bevægelsesmåleren overføres og gemmes, og hvem der har adgang til data.

Illustrationen viser, hvordan data fra bevægelsesmåleren sendes til forskerne. Mobiltelefonen sender automatisk krypterede data fra måleren til en sikker database i ’skyen’, som kun forskerne har adgang til

Det forventer vi

Vi forventer, at metoden her gør det muligt at foretage objektive målinger i stor skala på mange medarbejdere, uden at det bliver for ressourcekrævende og omkostningstungt.

Ud over at bidrage til arbejdsmiljøovervågningen forventer vi, at målingerne vil være et vigtigt bidrag til arbejdsmiljøforskningen og kan øge vores viden om sammenhænge mellem MSB-eksponeringer og helbredsmæssige risici. På længere sigt kan denne viden potentielt medvirke til, at det i større grad end i dag vil lykkes at reducere de store udfordringer med MSB i Danmark.


Yderligere oplysninger

Forskningschef Andreas HoltermannForskningschef Andreas Holtermann

Seniorforsker Nidhi GuptaSeniorforsker Nidhi GuptaNFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00