Tidligere arrangementer

Her kan du finde videoer og præsentationer i kronologisk rækkefølge fra tidligere afholdte arrangementer på NFA.

Arrangementer afholdt i 2022

Webinar om indflydelse i arbejdet


Arrangementer afholdt i 2021

SeniorArbejdsliv: Medarbejder- og virksomhedsperspektiver på muligheder og barrierer for et langt og sundt arbejdsliv

Hvordan sikres et langt og sundt arbejdsliv, hvor medarbejderne både er i stand til at blive på arbejdspladsen og har både mulighed for og lyst til det? Se eller gense et webinar om emnet, som SeniorArbejdsliv afholdt den 8. december 2021.

Temamøde om sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen

Indånding af sprayprodukter til at rengøre og desinficere overflader kan muligvis føre til udvikling af bl.a. astma. Den 29. november gjorde forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) status over problemets omfang i Danmark og præsenterede ny viden om sprayprodukternes skadelige virkning og graden af eksponering.

Temamøde om det biologiske arbejdsmiljø

Forskere fra bl.a. NFA har undersøgt, hvordan det biologiske arbejdsmiljø er i en tid med øget genbrug, øget brug af bionedbrydelige materialer og energibesparelser. Den 25. november 2021 præsenterede de deres resultater på dette temamøde.

Webinar om måling af udsættelse for luftbårne partikler i arbejdsmiljøet

På dette webinar kunne deltagerne høre om, hvorfor det er relevant at måle udsættelsen for luftbårne partikler i arbejdsmiljøet, hvordan det foregår i praksis, og hvordan man foretager målinger af udsættelser, som kan vise, om man overholder de gældende grænseværdier. Webinaret blev afholdt 18. maj 2021, og du kan se eller gense det her


Arrangementer afholdt i 2020

Webinar: Fra forskning til praksis – mobilisering af viden

Hvordan sikrer vi, at forskningsbaseret viden i højere grad bliver brugt og kommer i spil ude på arbejdspladserne? Det var emnet på et webinar, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholdt torsdag den 25. juni.

Webinar om arbejdslivslængden

På webinaret gav fire forskere en introduktion og et indblik i den forventede arbejdslivslængde - et nyt værktøj til at belyse, hvilken betydning forskellige forhold i arbejdsmiljøet har for arbejdstagernes arbejdsmarkedstilknytning frem til pensionsalderen og dermed også for samfundsøkonomien. En viden, som bl.a. giver et pejlemærke for, hvor man arbejdsmiljømæssigt kan sætte ind for at fastholde danske arbejdstagere længere tid på arbejdsmarkedet.


Arrangementer afholdt i 2019

Gå-hjem-møde om medarbejderinddragelse 

På gå-hjem-mødet den 10. december formidlede forskere fra NFA resultater fra de seneste projekter, som NFA har gennemført på dette område. På mødet bidrorg Novo Nordisk A/S desuden til fortællingen med erfaringer med en medarbejderinddragende tilgang til arbejdsmiljøarbejdet.

Temamøde om ultrafine partikler fra luftforurening i lufthavne og dieseldrevne togvogne

Resultaterne fra to undersøgelser af luftforurening og de mulige helbredsmæssige risici ved den var emnet for dette temamøde. Konkret drejede det sig om luftforureningen på forpladsen i lufthavne og i togvogne drevet af ME diesellokomotiver.

Gå-hjem-møde om Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018

På gå-hjem-mødet den 18. september 2019 præsenterede forsknings- og analysechef Peter Linde fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) resultaterne fra undersøgelsen, og forskere fra NFA satte fokus på aktuelle arbejdsmiljøtendenser, -udfordringer og paradokser inden for hhv. det psykosociale område, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær. Som deltager fik man desuden lejlighed til at drøfte tendenser i danskernes arbejdsmiljø samt muligheder og dilemmaer i brug og tolkning af undersøgelsens resultater.

Formidlingsmøde om anbefalinger om rådgivning om smerter på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøforskere og -rådgivere har i det afsluttede PERMA-projekt samarbejdet om at udvikle anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen. Resultaterne fremlægges ved et formidlingsmøde tirsdag den 18. juni 2019.

Mental sundhed på arbejdspladsen - hent præsentationerne

Psykiske trivsels- og helbredsproblemer er udbredte på danske arbejdspladser. Men ledere og medarbejdere har svært ved at tale om og håndtere problemerne, når kollegerne og arbejdspladsen er påvirket af det. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan vi skaber bedre opmærksomhed om mental sundhed på arbejdspladsen og får fokus på de redskaber, der findes for at håndtere mentale sundhedsudfordringer. Det blev der givet to forskellige bud på ved et gå-hjem-møde den 4. juni 2019. 

Gå-hjem-møde om et længere arbejdsliv - hent præsentationerne 

Hvilke faktorer er med til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, og hvilke faktorer er med til at skubbe dem ud? Det kunne man få svar på på gå-hjem-mødet den 27. marts 2019, hvor der blev præsenteret helt nye resultater fra forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv.

Arbejdsbetinget eksem - se videopræsentationerne

Arbejdsbetinget eksem rammer ofte unge mennesker tidligt i deres karriere. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladserne har fokus på hvad de kan gøre for at forebygge arbejdsbetingede hudlidelser hos unge og nyansatte. Sammen med dermatologer og arbejdsmedicinere satte NFA fokus på dette emne på et gå-hjem-møde på NFA den 31. januar 2019.


Arrangementer afholdt i 2018

Temamøde om kemiske stoffer og materialer på arbejdet

Værktøjer, der kan hjælpe arbejdspladser med at afklare, om et kemisk stof eller materiale er skadeligt, og hvordan virksomheden bedst tilrettelægger arbejdet med stofferne. Det var emnet for dette temamøde på NFA den 6. december 2018.

Offshore og seniorer i Esbjerg

Arbejdsmiljø og sikkerhed for ansatte på danske offshoreanlæg samt helbredstilstanden hos seniorer, der har været mange år på arbejdsmarkedet. De to emner blev præsenteret på et gå-hjem-møde den 19. november 2018 i Esbjerg.

Udsættelse for vira, bakterier og skimmelsvampe i arbejdsmiljøet

Mikroorganismer som bakterier, vira og skimmelsvampe kan udgøre et arbejdsmiljøproblem. På dette gå-hjem-møde den 6. november 2018 delte forskerne deres viden og erfaringer om skadelige påvirkninger fra mikroorganismer i arbejdsmiljøet, og hvad man kan gøre for at forebygge og håndtere påvirkningerne.

Konsekvenser og forebyggelse af mobning, trusler og vold på jobbet

Hvad ved vi om forekomsten af negative handlinger som fx vold, trusler og mobning på jobbet? Hvad er konsekvenserne for den enkelte, og hvordan kan vi forebygge, at de negative handlinger opstår? Disse spørgsmål var på programmet på et gå hjem-møde den 8 november 2018 i Holstebro.

Fornyet fokus på kemisk arbejdsmiljø

Påvirkning fra kemiske stoffer er stadig en udfordring for arbejdspladserne. På gå-hjem-mødet den 25. oktober 2018 på Det Nationale Forskningscenter var der fokus på NFA's forskning i det kemiske arbejdsmiljø, hvordan påvirker de kemiske stoffer os, og hvordan beskytter vi os bedst mod dem.

Nye perspektiver på forebyggelse og håndtering af smerter i muskler og led

Lifte, jobrotation og smertebehandling er ikke nok til at afhjælpe udfordringerne med smerter blandt medarbejdere på danske arbejdspladser. På dette gå-hjem-møde præsenterede forskerne nye tilgange til forebyggelse og håndtering af smerter i muskler og led.

Gå hjem-møde om arbejdsmiljø, kognitiv funktion og demens

Hvordan påvirker det psykosociale arbejdsmiljø vores kognitive aldring? Og hvilken betydning har arbejdsmiljø og stress for risikoen for demens? Det var emnet for et gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 11. september 2018.

Halvdagskonference om Vision Zero

En ny strømning under navnet Vision Zero rammer i disse år arbejdspladser i mange lande. Målet er at skabe fornyet fælles engagement og forpligtelse i arbejdsmiljøarbejdet. Det var emnet for en halvdagskonference på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 11. juni 2018.

Sikkert og sundt arbejdsmiljø for unge 2018

Unge er en særligt udsat gruppe på det danske arbejdsmarked. Der er brug for at hjælpe dem bedst muligt i gang med arbejdslivet og sikre deres arbejdsevne gennem hele arbejdslivet. Det var emnet for på et gå hjem møde på NFA d. 22. maj 2018.

Konference om seksuel opmærksomhed fra borgere i social- og sundhedssektoren

Her kan du se og downloade seks PowerPoint-præsentationer fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø's konference om seksuel opmærksomhed fra borgere i social- og sundhedssektoren, der blev afholdt den 20. april 2018.

Gå-hjem møde om sygefravær, fastholdelse og forebyggelsesindsatser

Hvad kan arbejdspladserne gøre for at forebygge sygefravær, og hvad kan man gøre for at få de sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet igen. Det var emnet på et gå hjem møde på NFA mandag d. 16. april 2018.

Mental sundhed på arbejdspladsen og forebyggelsesindsatser (Norliv)

Der var fokus på mental sundhed på arbejdspladsen og indsatser til at forebygge mentale sundhedsudfordringer på gå hjem mødet den 19. marts 2018.

Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

Resultaterne fra to undersøgelser af danske brandfolks risiko for at blive udsat for sundhedsskadelige påvirkninger på jobbet og under uddannelse til røgdykker var emnet for et temamøde den 15. marts 2018 på NFA.


Arrangementer afholdt i 2017

Tiltrædelsesforelæsning kemisk arbejdsmiljø nu og i fremtiden

Status og udfordringer for det kemiske arbejdsmiljø i Danmark og en mere proaktiv håndtering af det i fremtiden. Det var omdrejningspunktet for en tiltrædelsesforelæsning, som NFA’s nyudnævnte professor i kemisk arbejdsmiljø holdt 24. november 2017.

Håndtering af risici ved brug af imprægneringsprodukter

Mennesker bliver af og til syge af at indånde giftige imprægneringsprodukter. Det kan blandt andet skyldes, at produkternes mærkning og brugsanvisning er utilstrækkelig. En ny testmetode kan lette arbejdet med at teste den effekt, produkterne kan have på helbredet, hvis man indånder dem. De fortalte oplægsholderne blandt andet om på et temamøde den 23. november 2017.

Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)

Hvad går den nye SAM-metode ud på? Hvordan inddrages medarbejderne? Og hvilke forskningsprojekter og konkrete værktøjer ligger bag? Det holdt forskere og udviklere af værktøjerne oplæg om på et gå-hjem-møde mandag den 25. september 2017 på NFA.

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016

Resultaterne fra den store spørgeskemaundersøgelse 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016' blev præsenteret på et gå hjem møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 22. juni 2017.

Symposium om udfordringer og perspektiver i håndteringen af psykiske helbredsproblemer på arbejdspladsen

Symposiet handlede om, hvordan de internationale retningslinjer for forebyggelse og håndtering af psykiske helbredsproblemer på arbejdspladsen fungerer i andre lande og om hvordan kan man udvikle danske anbefalinger på den baggrund. Symposiet foregik på engelsk og blev afholdt som led i NFA's forskningsprojekt 'Job & Sind'.

Invitation til konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet

Hvilken betydning har sundhed i muskler og led i løbet af et helt arbejdsliv, fra vi begynder i det første job til vi går på pension? Og hvad kan der gøres for at sikre bedst mulig sundhed i muskler og led hele arbejdslivet igennem? Det fortalte forskere og praktikere om på en endagskonference den 8. juni 2017 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Tiltrædelsesforelæsning - Hvor sundt er det at arbejde?

Hvor sundt er det at have et arbejde? Og hvilke sammenhænge er der mellem folks helbred og deres lønarbejde? Disse hovedspørgsmål vil Dr. Alex Burdorf fra Erasmus MC Rotterdam holde en forelæsning om på engelsk i anledning af hans udnævnelse til gæsteprofessor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen

De nyeste forskningsresultater om negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen var i fokus på gå hjem mødet i Aarhus den 8. maj 2017. Her kan du se videoer og hente præsentationerne fra mødet.

Arbejdstid og helbred

Den nyeste viden om, hvordan arbejdstid påvirker arbejdsmiljøet og helbredet blev præsenteret på et gå-hjem-møde d. 25. april 2017. Her kan du se videoer fra mødet og bl.a. høre om, hvorfor det er så svært at komme med entydige anbefalinger om antallet af nattevagter i træk.

Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer

Det er vigtigt, at danske virksomheder finder ud af, om de stoffer og materialer, de anvender eller ønsker at anvende, indeholder nanomaterialer, som kan skade medarbejdernes helbred og i givet fald forebygger, at medarbejderne bliver udsat for dem i arbejdsmiljøet. Der har hidtil været stor usikkerhed om, hvor godt kendte værnemidler beskytter mod nanomaterialer. Ny viden fra EU-finansierede projekter begynder at afklare dette spørgsmål og implementere denne viden i værktøjer til risikovurdering.


Arrangementer afholdt i 2016

Gå-hjem-møde om mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Mentale helbredsproblemer var i fokus for gå-hjem-møde på NFA den 16. november 2016. Her blev deltagerne opdateret med den nyeste viden og hørte om redskaber til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer.

Unge, sikkerhed og arbejdsmiljø

Unges arbejdsmiljø var i fokus på gå-hjem-mødet på NFA den 26. oktober 2016.

Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet

Den nyeste viden om ældre arbejdstagere og deres tilknytning til arbejdet set i et nordisk perspektiv var emnet for et gå-hjem-møde 25. oktober på NFA.

Formidlingsmøde - psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Forskere fra et af de største studier i verden om psykosocialt arbejdsmiljø og heldbred holdt oplæg om nogle af resultaterne fra projektet ’Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper’ på et formidlingsmøde 6. oktober 2016.

Stress og forebyggelse

Hvad er stress egentlig, og hvad betyder stress for de kognitive funktioner? De nyeste forskningsresultater blev præsenteret, og der var også viden at hente om, hvad ledelsen kan gøre for at forebygge stress på arbejdspladsen på gå- hjem-mødet 29. september på Regionshospitalet i Holstebro.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fylder rundt

Det er 70 år siden, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kom til verden som et laboratorium under Fabriks- og Arbejdstilsynet. Meget er sket siden da – både med danskernes arbejdsmiljø, men også med forskningscenteret.

Nyheder i forbindelse med at NFA fylder 70

Her finder du de nyheder, der er blevet til i forbindelse med, at NFA fylder 70.

Psykosocialt arbejdsmiljø, forskning, behandling og betydning for sygdom

Det psykiske arbejdsmiljø og muligheder for at afhjælpe problemer for den enkelte var emnet for dette gå-hjem-møde den 24. maj på Holbæk Sygehus.

Fysisk træning på arbejdspladsen

Flere og flere danske virksomheder indfører fysisk træning på arbejdspladsen. Forskere ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har gennem de sidste ti år gennemført en række forskningsprojekter om effekten af fysisk træning på arbejdspladsen. Nogle af projekterne blev præsenteret ved et gå-hjem-møde tirsdag den 3. maj på NFA.

Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

De nyeste forskningsresultater om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer samt erfaringer fra en virksomhed var emnet på et gå-hjem-møde på NFA den 29. marts 2016.

Temamøde om risikovurdering og risikohåndtering af nanomaterialer

Mangel på viden og pålidelige metoder er nogle af de udfordringer, der er i forhold til at sikre arbejdsmiljøet, når virksomheder anvender nanomaterialer. Hør mere om udfordringerne og nogle mulige løsninger på dem på dette temamøde, som blev afholdt på NFA den 11. januar 2016.


Arrangementer afholdt i 2015

Gå-hjem-møde om psykosocialt arbejdsmiljø og helbred

Det psykosociale arbejdsmiljø på danske arbejdspladser er et prioriteret område i den nationale handlingsplan frem til 2020. Hvad ved vi om det? Og hvad gør vi i praksis for at håndtere denne problematik? Det var emnet for et gå-hjem-møde på NFA den 21. oktober 2015.

Gå-hjem-møde på NFA om arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa

Hvordan ser det ud med arbejdsmiljøindsatsen i Europa og i Danmark? Det blev drøftet på NFA’s gå-hjem-møde mandag den 19. oktober 2015, hvor direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur var på besøg, og hvor NFA præsenterede danske data om håndtering af risici i arbejdsmiljøet.

Gå-hjem-møde om måling og forebyggelse af hårdt fysisk arbejde

Brug af bevægelsesmålere til at måle fysisk aktivitet på jobbet og fortolkning af resultaterne fra målerne. Det var indholdet på gå-hjem-mødet torsdag den 8. oktober 2015 på NFA.

Heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover: Se programmet og tilmeld dig nu

Arbejdstider, det kønsopdelte arbejdsmarked, risikoen for reproduktionsskader og meget andet. I anledning af 100-året for kvinders valgret sætter Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fokus på kvinders arbejdsmiljø den 30. september 2015 med en række faglige oplæg.

Gå-hjem-møde om indeklima i kontormiljøer

Indeklimaproblemer i kontormiljøet på både dansk og internationalt plan. Det var emnet på et gå-hjem-møde den 9. september 2015 på NFA. Her delte tre eksperter deres viden og analyser af årsager og påvirkninger.

Gå-hjem-møde om AH 2014

Svarene fra 27.000 beskæftigede om deres arbejdsmiljø og helbred blev præsenteret på et velbesøgt gå-hjem-møde på NFA. Svarene er vigtige for at kunne følge udviklingen for de mål, der er fastlagt for at forbedre arbejdsmiljøet frem til 2020.

Temamøde om udfordringer ved karakterisering og regulering af tekniske nanomaterialer

Tekniske (producerede) nanomaterialer falder ind under EU kemikalielovgivning, REACH, men langt fra alle nanomaterialer skal registreres, og der er stadig udfordringer med at karakterisere og indberette nanomaterialerne korrekt. Hør mere om dette på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde på NFA, mandag den 8. juni 2015.

Gå-hjem-møde om smerter i muskler og led på arbejdspladsen - behov for nytænkning

Forskere fra NFA og praktikere fra Frederiksberg Kommune præsenterede eksempler på resultater og aktuelle projekter fra NFA’s forskning i forebyggelse af smerter i muskler og led.


Arrangementer afholdt i 2014

Temamøde om nanomaterialer og reproduktionsskader

Indånding af nanopartikler kan påvirke reproduktionen. Det viser forsøg med mus, som forskere fra blandt andet NFA har gennemført. Kom og hør mere om dette på et temamøde, som Dansk Center for Nanosikkerhed holder på NFA den 26. november 2014.

To gå-hjem-møder i uge 43

Forskere fra NFA præsenterede eksempler på resultater og aktuelle projekter fra NFA’s forskning i psykisk arbejdsmiljø. Det skete på to gå-hjem-møder i uge 43 i 2014, som er den europæiske arbejdsmiljøuge. Her på siden kan du se forskernes præsentationer.

Den 3. internationale Wellbeing at Work 2014 konference i København

Trivsel på arbejdspladsen – Wellbeing at Work – har stigende betydning for, hvordan virksomheder i Europa vil klare sig i fremtiden med en stadigt ældre arbejdsstyrke og øget global konkurrence. Wellbeing at Work 2014 bliver den tredje internationale videnskabelige konference om emnet. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø arrangerer konferencen, som holdes den 26.-28. maj 2014.

Temamøde om mulige helbredseffekter af nanofilmprodukter

Nanofilmprodukter til overfladebehandling af fx gulve og fliser kan give alvorlige skader i lungerne, hvis de indåndes. Det viser resultater fra blandt andet NFA’s forskning og arbejdsulykker flere steder i verden. Kom og hør mere om emnet på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde i København den 15. maj 2014.


Arrangementer afholdt i 2013

Temamøde om mulige effekter af nanomaterialer på helbredet

Nanomaterialer kan muligvis skade vores helbred, hvis vi får dem ned i lungerne. Det sandsynliggør forskning på dyremodeller. Hvordan og hvilken effekt det kan have på helbredet, kan du høre mere om på Dansk Center for Nanosikkerheds næste temamøde i København fredag den 22. november 2013.

Er udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet et problem?

Bliver medarbejdere på danske virksomheder udsat for skadelige nanomaterialer i arbejdsmiljøet? Og findes der en strategi og det rette udstyr til at måle og vurdere det? Det kan du høre mere om på et temamøde fredag den 3. maj 2013 arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Arrangementer afholdt i 2012

Virker EU's regulering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet?

EU’s kemikalielovgivning, REACH skal blandt andet sikre medarbejderne mod eventuelle sundhedsskadelige effekter af nanomaterialer. Men virker REACH efter hensigten? Det kan du høre mere om på et temamøde den 28. november 2012 arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00