Sådan kan I forebygge at blive udsat for skadelige ultrafine partikler fra motorer

Oprettet den 23. sep 2019 - Af Annemette Grant Larsen - Foto: Getty Images

Udstødningen fra forbrændingsmotorer kan udgøre en helbredsrisiko i arbejdsmiljøet. Man skal derfor fjerne eller minimere risikoen mest mulig.

Der er i mange år sket en løbende udvikling af forbrændingsmotorer, katalysatorer og partikelfiltre i tråd med, at miljøkrav løbende er blevet skærpet. Selvom der teknologisk er sket mange forbedringer af forbrændingsmotorer og rensning af udstødningen, så kan der stadig opstå relativt høje koncentrationer af ultrafine partikler og uforbrændte tjærestoffer i arbejdsmiljøet. 

Man kan selv gøre meget for at forebygge udsættelse og hindre spredning af skadelige ultrafine partikler og gasser fra udstødning i arbejdsmiljøet. 

På arbejdspladsen kan man skelne mellem stationære forhold som generatorer, værksteder, på- og aflæsning og mobile forhold, som fx arbejdsmaskiner, transport og trafik. 

Sværest at hindre spredning fra mobile kilder

Ved stationære motorforhold, som fx på et værksted eller ved på- og aflæsning, kan man reducere udsættelsen ved bl.a. at begrænse tiden med tændt motor og/eller bortlede udstødningen med effektiv udsug - fx ved at koble en slange direkte på udstødningsrøret. 

En alternativ teknologisk løsning kunne være at anvende elektrisk strøm, hvis energien kun skal bruges til at opretholde et basisniveau i køretøjet, skib eller fly. Man kan også tænke i at anvende eldrevne lifte og kraner mv.

Sværest er det at hindre spredning fra mobile kilder, fx fra et køretøj på en byggeplads. Her ligger muligheden i at minimere udstødningen direkte ved kilden. Det kan man gøre ved at anvende de bedst mulige partikelfiltre og katalysatorer og vedat slukke motoren, når maskinen ikke bliver brugt. Desuden kan man anvende luftrensning til friskluftforsyning i kabinerne på køretøjerne.

Alternativer som hybrid-, hydrogen- og stærke el-motorer er ved at blive en fuld farbar lav- eller nul-emissions motorteknologi, som også kan anvendes til mere krævende arbejdsopgaver.

Sikker håndtering af ultrafine partikler fra motorer 

Forebyggelse i arbejdsmiljøet skal ske ud fra STOP-princippet, som står for Substitution, Tekniske foranstaltninger, Organisatoriske foranstaltninger og Personlige værnemidler. 

Nedenfor er teoretiske eksempler på brug af princippet i tre forskellige brancher. 

Asfaltarbejderen

  • Substitution: Udskiftning af dieselmotorer til elmotorer. Forbrændingsmotoren vil dog formentlig stadig spille en betydelig rolle de næste årtier. Specielt hvad angår højtydende maskiner på arbejdspladser, tung trafik, skibs- og luftfart. 
  • Tekniske foranstaltninger: Luftrensning til køretøjers kabiner. Luften i køretøjernes kabiner renses med filtre egnede til filtrering af ultrafine partikler og gasser efter behov og nedsætter medarbejdernes udsættelse for partikler. 
  • Organisatorisk: Tilpasning af arbejdstid. Asfaltarbejdernes arbejdstid justeres til tidspunkter, hvor der ikke er så meget trafik, så de bliver udsat for mindre udstødning fra biler, der kører forbi.
  • Personlige værnemidler: Åndedrætsværn. Er tekniske og organisatoriske løsninger ikke tilstrækkelige, så kan man i sidste ende anvende personlige værnemidler som åndedrætsværn med frisk lufttilførsel eller filtreret luftforsyning (turbomasker) alt efter forholdende og reglerne på området. 

Butiksansatte

Butiksansatte, som arbejder i butikker ud til trafikerede gader, er udsat for trafikforurening.

  • Substitution: Udskiftning af benzin- og dieselmotorer til elmotorer.
  • Tekniske foranstaltninger: Ventilation og luftrensning. Luften på bagsiden af bygningen eller i taghøjde er typisk mindre påvirket af trafikforurening. Derfor bør man normalt ventilere med luft fra bagsiden af en bygning. Hvis der er mekanisk ventilation kan man etablere luftrensende systemer på bygninger, hvor den indkommende luft renses direkte ved indsugning. Hvis dette ikke er muligt kan der anvendes luftrenser i lokalerne.

Togpersonale

Togpersonale er udsat for dieselpartikler fra togets motorer

  • Substitution: Skift af motorteknologi. Dieseltoget erstattes med elektrisk tog.
  • Tekniske foranstaltninger: Ombygning. Ombygning af udstødningsrør, så røgen ledes længere væk fra toget, så partikler fra røgen ikke kommer ind i togvognene og suges ind ved indsugningen til ventilationsluft i togvognene. Alternativ supplement kunne være at luften til ventilation af togvognene filtreres og renses ved indsugningen.
  • Organisatorisk: At placere lokomotivet bagest, så det skubber toget fremad i stedet for at trække det – når det er muligt. På den måde undgår man, at røgen sendes bagud og ikke kommer ind i passagervognene. 

Kilde: Professor Keld Alstrup Jensen, Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA.

Find hele NFA's temanyhedsbrev om partikler i arbejdsmiljøet her.