Kerneopgaver

NFA’s væsentligste kerneopgave er Forskning. De øvrige tre kerneopgaver er: formidling, uddannelse og myndighedsopgaver

Forskning

Forskning er NFA’s vigtigste kerneopgave, og kvaliteten af den er afgørende for NFA’s troværdighed.  

NFA’s forskning skal bidrage med relevant og anvendelsesorienteret viden, som gør det muligt for myndighederne, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljøprofessionelle og arbejdspladserne at forebygge og håndtere udfordringer i arbejdsmiljøet. På den måde skal NFA’s forskning bidrage til at sikre, at ledere og medarbejdere får et sundt arbejdsmiljø hele livet.  

Forskningen er både teoretisk og metodisk anvendelsesorienteret og relevant for interessenter og myndigheder. Forskningen er desuden  tværvidenskabelig og anvender metoder fra flere videnskaber.

NFA forsker både i de positive og negative faktorer i arbejdsmiljøet samt samspillet mellem dem. Risikofaktorer undersøges med henblik på at afdække betydningen for trivsel og helbred. Viden om årsagssammenhænge i arbejdsmiljøet i bred forstand mellem risikofaktorer og eventuelle helbredsmæssige konsekvenser er vigtig for at kunne forebygge og håndtere arbejdsmiljøproblemer.

NFA undersøger og afprøver i interventionsforskningen konkrete indsatser og forebyggelsesmetoder med henblik på at kunne gøre arbejdspladserne i stand til at forebygge og løse deres arbejdsmiljøproblemer.  

NFA søger inden for alle forskningsområder at udvikle og implementere en systematik og organisering, der skal sikre, at relevante interessenter og målgrupper bliver inddraget i hele forskningsprocessen fra forskningsidé til anvendelse af forskningsresultaterne i praksis.

NFA’s forskning er organiseret i fem forskningsprogrammer

Arbejdsmiljøøkonomi

Ergonomisk arbejdsmiljø og muskel skelet besvær

Kemi og mikrobiologi.

Psykosocialt arbejdsmiljø

Sikkerhedskultur og arbejdsulykker

Derudover forsker NFA i et tværgående forskningstema

Et sundt og sikkert arbejdsliv – arbejdsmiljøfaktorers betydning for fastholdelse og for seniorers arbejdsliv.

Læs mere om NFA’s forskningsstrategi i ’Strategi for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2018-2021’.

Named person

NFA har tilsluttet sig 'Den danske kodeks for integritet i forskning'. Som konsekvens har NFA nedsat en gruppe af forskere samt udpeget en 'Named Person', som arbejder på at fremme kodeksen på NFA.

Formidling

Formidling af forskningsbaseret viden er en væsentlig forudsætning for at indfri de langsigtede effekter af NFA’s arbejde. Derfor er formidling også en af NFA’s vigtige kerneopgaver. 

NFA’s forskningsformidling er primært målrettet myndigheder, arbejdsmarkedets parter, herunder BFA’erne samt arbejdsmiljøprofessionelle i bred forstand.  

NFA har allerede en praksis for at planlægge og gennemføre forskningsprojekter i samarbejde med interessenter og arbejdspladser. Denne praksis bidrager til, at NFA kan videreudvikle metoder til at implementere forskningsbaseret viden i den praksis, som arbejdspladserne har. 

Derudover arbejder NFA på i højere grad at nyttiggøre erfaringer og feedback fra arbejdspladserne i forskningen ved at inddrage interessenter og udvikle samarbejde, partnerskaber og netværk med relevante aktører.

Derudover arbejder NFA løbende med at udvikle forskningsformidlingen og dermed bidrage til at øge kendskabet til udfordringer og løsninger på arbejdsmiljøområdet hos myndigheder, arbejdsmarkedets parter og NFA’s øvrige målgrupper. Læs mere om NFA’s formidling.

Vigtige kanaler for forskningsformidlingen

Nyheder om videnskabelige artikler, rapporter og faktaark samt om nye og igangværende forskningsprojekter

Nyhedsbreve og særlige temanyhedsbreve

Magasinet Arbejdsmiljø

Præsentationer af forskningsresultater og generel viden om udvalgte temaer på konferencer, formidlingsmøder mm. på NFA og rundt i landet

SOME - følg NFA på LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram.

Uddannelse

NFA har en vigtig opgave med at uddanne studerende og forskere. På den måde bidrager NFA til at sikre en løbende tilgang af nye forskere til forskningen i arbejdsmiljø, så arbejdsmiljøsystemet også fremover kan få dækket sit behov for viden inden for dette emneområde.

Derfor har forskere på NFA en opgave med at:

  • vejlede bachelor-, speciale og ph.d.-studerende
  • undervise studerende på universiteter
  • kvalificere sig til at blive adjungeret til et universitet.

Desuden er væsentligt, at NFA:

  • sikrer, at forskerforløbene på NFA bliver succesfulde og resulterer i en positiv seniorforskerbedømmelse
  • gennem et internationalt udvekslingsprogram for forskere sikrer en vedvarende kompetenceudvikling og tilknytter internationale gæsteprofessorer til NFA
    bidrager til efteruddannelse af rådgivere og andre arbejdsmiljøprofessionelle.

Målet med NFA’s fokus på uddannelse som kerneopgave er at bidrage til, at relevante aktører på arbejdsmiljøområdet kan rekruttere medarbejdere med specialviden inden for arbejdsmiljø. Og at dette på længere sigt vil bidrage til at indfri nationale målsætninger for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. 

Myndighedsopgaver

NFA indgår i en tæt og løbende dialog med Beskæftigelsesministeriet og især AT for at sikre, at forsknings-, udrednings- og overvågningsbaseret viden udnyttes effektivt i myndighedsindsatsen.  

NFA giver bud på løsning af aktuelle og kommende arbejdsmiljøpolitiske problemstillinger og udarbejder med kort varsel notater og rapporter af høj faglig kvalitet om afgrænsede problemstillinger. NFA udpeger væsentlige arbejdsmiljøproblemstillinger, som kræver yderligere forskning eller udredning, og varsler myndighederne om mulige arbejdsmiljørisici, som på anden måde skal håndteres.

Ved at levere rådgivning af høj relevans og faglig og formidlingsmæssig kvalitet, forventes NFA’s forsknings-, udrednings- og overvågningsbaserede viden at blive anvendt til brug for myndighedernes forvaltnings- og lovgivningsarbejde og dermed bidrage til at opfylde målene i de nationale arbejdsmiljøstrategier.  


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00