Tilbuddets fire temaer

Arbejdspladsen kan vælge, om inspirations- og dialogforløbet skal fokusere på faglige forandringer, organisatoriske forandringer, vold og trusler eller samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

 

Organisatoriske forandringer

Store og små forandringer er del af hverdagen på de regionale arbejdspladser, og de fleste medarbejdere og ledere vil fra tid til anden opleve forandringer. Organisatoriske forandringer kan eksempelvis være omstruktureringer eller sammenlægninger, som involverer hele arbejdspladsen eller afdelinger, og som er mere omfattende end almindelige dag-til-dag forandringer.

Forandringerne kan være positive for ledere og medarbejdere, men kan også sætte arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø under pres. Derfor er det vigtigt, at forandringerne bliver gennemført på en god og involverende måde.

Organisatoriske forandringer i form af fx flytninger, omstruktureringer eller sammenlægninger involverer som regel hele arbejdspladsen, organisationen eller flere afdelinger. Selv om intentionerne er positive, kan forandringerne sætte arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø under pres, og derfor er det vigtigt, at de mennesker, der berøres af forandringerne, involveres i forandringerne på en måde, der giver mening for dem. God kommunikation kan reducere usikkerheden over for forandringer, og involvering kan sikre, at medarbejdernes og ledernes viden om de lokale forhold på arbejdspladsen udnyttes positivt og til gavn for fællesskabet. Videndeling og involvering kan også, sammen med social støtte og støtte til kompetenceudvikling, sikre, at medarbejdere og ledere tager ejerskab til forandringen.

Et forløb under temaet forandringer kan også indeholde emner som ”positive faktorer i arbejdslivet”, ”samarbejdsrelationer” og ”stress”.

 

Faglige forandringer

Faglige forandringer, som fx ændringer i den måde arbejdet tilrettelægges på, ny teknologi, nye pakkeforløb og behandlingsmetoder eller forandringer i arbejdstid eller arbejdsfordeling mellem faggrupper kan påvirke arbejdsmiljøet. Derfor er det vigtigt at involvere forskellige personalegrupper samt ledelsen i konkrete forløb om faglige forandringer. Faglige forandringer skal kobles direkte til kerneopgaven og opgaverne i det daglige arbejde. Ved faglige forandringer er det vigtigt også at fokusere på den sociale kapital på arbejdspladsen, altså bl.a. samarbejdsrelationer mellem medarbejdere og mellem ledere og medarbejdere, og på den rolle den sociale kapital spiller for arbejdspladsens muligheder for at håndtere forandringerne på en konstruktiv måde.

Forløbet kan bl.a. have fokus på involvering af forskellige personalegrupper, ledelse, samarbejdsrelationer, kommunikation eller arbejdstid.

 

Vold og trusler

Vold eller trusler om vold på arbejdspladsen må aldrig blive et individuelt problem.

Vold, trusler og chikane kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes helbred, og derfor er det vigtigt at man på arbejdspladsen har en fælles forståelse af vold, trusler og chikane. For at skabe en fælles forståelse for, hvad der forstås og identificeres som vold, trusler og chikane på den enkelte arbejdsplads, er det nyttigt at sætte fokus på forebyggelse i et organisatorisk perspektiv. Det kan være arbejdspladsens forebyggelsestiltag, måden arbejdet med forebyggelse er organiseret på, medarbejdernes kompetencer, samt sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Alle, medarbejdere og ledere skal kende deres opgaver og være fortrolige med værktøjer og forebyggelses på kort og langt sigt – før, under og efter en voldelig episode.

 

Arbejdspladskultur, samarbejde og mobning

De fleste arbejdspladser opfatter deres arbejdspladskultur som helt naturlig og selvfølgelig. Men en arbejdspladskultur er sammensat af mange elementer og reflekterer altid organisationens værdier og normer, organisering og relationerne mellem mennesker på arbejdspladsen. Derfor er godt samarbejde og gode relationer helt afgørende for at skabe en (sam)arbejdskultur, hvor man behandler hinanden med respekt og sammen koordinerer og løser den fælles kerneopgave. Mobning bunder også i arbejdspladskulturen, som alle organisationens medlemmer mere eller mindre aktivt er med til at skabe.

Sociale relationer er således en væsentlig kilde til både trivsel og mistrivsel på arbejdspladsen og samarbejdet om den måde, man løser opgaverne på. En kultur, som understøtter og skaber tillidsfulde og stærke relationer, både mellem teamet, mellem teamet og andre dele af arbejdspladsen samt mellem ledelse og medarbejdere, er en stor ressource. Positive samarbejdsrelationer er også en væsentlig forudsætning for, at arbejdsopgaverne bliver løst med høj kvalitet og effektivitet. Gode relationer mellem medarbejderne kan også være en kilde til trivsel i sig selv, og fx medvirke til at mindske effekten af belastende forhold i arbejdet. Omvendt kan negative sociale relationer, der f.eks. udmønter sig i konflikter og mobning, være meget belastende, både for de implicerede og for de kolleger, som er vidner til den negative adfærd. De sociale relationer og samarbejdskulturen på arbejdspladsen er derfor vigtige for både løsning af opgaven og trivsel på jobbet.