Anbefaling C.3: Vær åben og hensynsfuld

Det anbefales, at lederen reagerer, hvis han/hun bliver opmærksom på psykisk mistrivsel hos en medarbejder ved at gå i dialog med medarbejderen på en åben og hensynsfuld måde.

Det ligger inden for den normale ledelsesopgave at tale med sine medarbejdere om trivsel og mistrivsel. Som leder har man som regel mulighed for at observere, om noget er galt med en medarbejder. Det er vigtigt, og lederen har et ansvar for at reagere på tegn på mistrivsel. 

Trivselsproblemer kan være et følsomt emne for nogen, ligesom nogle ledere kan synes, at det er svært at have samtaler med deres medarbejdere om mistrivsel. Nedenfor er der nogle opmærksomhedspunkter til lederen, der skal tage initiativ til at gennemføre en samtale med en medarbejder, som viser tegn på psykisk mistrivsel.

Afdæk om arbejdet er årsag til mistrivslen og støt medarbejderen

Lederen har pligt til at undersøge, om der er arbejdsforhold, som ligger bag den psykiske mistrivsel og reagere på det (se anbefaling D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel). Men formålet med en samtale om psykisk mistrivsel er at støtte medarbejderen. Den støtte og anerkendelse, som medarbejderen får gennem sådan en samtale, kan hjælpe medarbejderen til bedre at kunne fungere i jobbet.

Det kræver som udgangspunkt ikke særlige kvalifikationer eller uddannelse at tale med en medarbejder om psykisk mistrivsel. Lederuddannelse indeholder ofte uddannelse i at forstå andre menneskers adfærd og reaktioner, og det er et godt grundlag for en samtale om psykisk trivsel. 

Henvis i stedet for at behandle

Det er vigtigt, at lederen er åben og respektfuld, samtidig med at lederen skal kontrollere sine egne følelser. Lederen skal ikke diagnosticere, give råd om eventuel behandling af den psykiske mistrivsel eller forsøge sig som ”behandler”. 

Lederen skal i nogle tilfælde sætte grænser for medarbejderens åbenhed om sin psykiske mistrivsel for at beskytte medarbejderen, fx så medarbejderen ikke betror sig om meget private forhold, som han/hun senere fortryder. I sådanne tilfælde vil det være en hjælp for lederen at have viden om, hvor han/hun kan henvise medarbejderen til for at få hjælp (se herunder).

Der findes adskillige hjælpeværktøjer til ledere med personaleansvar om ”den svære samtale”. Herunder er nogle af de væsentligste pointer opstillet.

Inden samtalen

Det er en god idé at forberede sig inden samtalen; Fx. ved at:

 • Afsætte tilstrækkelig tid
 • Finde et passende privat sted
 • Finde ud af, hvad der skal siges
 • Reflektere over egne og medarbejderens forforståelser
 • Gøre sig overvejelser om forløbet, og hvad der skal komme ud af samtalen
 • Forberede de mulige spørgsmål, der måtte komme
 • Søge evt. sparring hos en kollega

Under samtalen

Det er vigtigt, at lederen:

 • Sætter rammen for mødet, fx forklarer om grunden til sin bekymring (hvad har lederen observeret?)
 • Lytter til medarbejderen og er nysgerrig (stil åbne spørgsmål)
 • Finder ud af, om forhold på arbejdet bidrager til den psykiske mistrivsel
 • Sammen med medarbejderen finder ud af, hvordan lederen og arbejdspladsen kan støtte medarbejderen (opstil muligheder, og find ud af, hvad medarbejderen kan/vil)
 • Opsummerer og sammen med medarbejderen aftaler næste skridt

Efter samtalen

Det er en god idé, at lederen:

 • Skriver og sender et referat fra samtalen til medarbejderen
 • Følger op på samtalenindenfor en rimelig tid - fx indenfor en uge. Dels for at give feedback, dels for at høre om det aftalte er sat i værk, og om det fungerer
 • Juster aftalerne, hvis det er nødvendigt og muligt

Hvordan kan lederen og arbejdspladsen støtte medarbejderen?

Anbefaling A.3: Tilbyd støtte og D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen drejer sig om støtte til medarbejdere med nedsat psykisk trivsel. Hvis det under samtalen kommer frem, at forhold på arbejdet bidrager til den psykiske mistrivsel, fx ved at gøre medarbejderen stresset, skal lederen følge op på det. 

Anbefaling D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel drejer sig om at afdække arbejdsbetingede årsager til psykisk mistrivsel. Lederen bør også fortælle medarbejderen om mulighederne for at søge hjælp uden for arbejdspladsen. Det kan være gennem egen læge, pensionsselskaber eller en sundhedsforsikring, hvis virksomheden eller medarbejderen selv har tegnet det.

Fortrolighed

Det skal understreges, at medarbejdere IKKE er forpligtet til at afsløre ikke-arbejdsrelaterede årsager til den psykiske mistrivsel (fx psykiske helbredsproblemer som depression eller angst). Arbejdspladsen må ikke spørge om, hvad medarbejderen fejler. Det er naturligvis lovligt, hvis medarbejderen af egen drift fortæller om psykiske helbredsproblemer, men det skal behandles fortroligt som personfølsom information.

Det er vigtigt at respektere, at informationer i samtalen er fremkommet i et fortroligt rum. Viden om en medarbejders eventuelle psykiske helbredsproblemer, som er fremkommet under den fortrolige samtale, må ikke viderebringes til andre uden medarbejderens tilladelse. Hvis medarbejderen fortæller om psykiske helbredsproblemer, er det vigtigt at aftale med medarbejderen, hvordan informationen skal behandles. Hvad kan fx siges til kollegerne?

Flere anbefalinger fra Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling C.1: Lederen bør tale om trivsel

Anbefaling C.2: Læg mærke til ændret adfærd 

Anbefaling C.3: Vær åben og hensynsfuld

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden