Anbefaling D.3: Lav en fælles handleplan

Det anbefales, at lederen og medarbejderen sammen udarbejder en handleplan, der støtter medarbejderen i at blive i arbejdet eller vende tilbage til arbejdet efter en sygemelding. Lederen og medarbejderen følger regelmæssigt op på handleplanen og justerer den om nødvendigt.

Når en medarbejder er i psykisk mistrivsel, vil en god løsning for at forebygge fx sygefravær i mange tilfælde være at udarbejde en handleplan. Derfor anbefales det, at lederen sammen med medarbejderen udarbejder en handleplan, der støtter medarbejderen i at blive i arbejdet.

Den kan bl.a. baseres på medarbejderens vurderede arbejdsevne og inkludere de arbejdstilpasninger, man bliver enige om (se anbefaling A.3: Tilbyd støtte og D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen). 

Handleplanen kan også inkludere en aftale om, at medarbejderen tager kontakt til en læge, psykolog eller anden behandler, og at medarbejderen kan få fri til behandling. 

Handleplan efter sygemelding

Det er også vigtigt at udarbejde en individuel handleplan for en medarbejder, der vender tilbage til arbejdet efter en sygemelding. Hvis medarbejderen forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger regnet fra første sygedag, har medarbejderen ret til at bede om at få lavet en fastholdelsesplan. 

Arbejdspladsen har ret til at afslå at lave den, men en sådan plan er en god ide, hvis man ønsker at fastholde medarbejderen og skabe tryghed om medarbejderens fremtid på arbejdspladsen. 

Hvad bør planen indeholde?

Der findes ingen faste regler for, hvilke punkter en fastholdelsesplan skal indeholde. Hvis der på arbejdspladsen eksisterer en politik eller retningslinjer for fastholdelse og tilbagevenden til arbejde, kan planen tage udgangspunkt i disse. 

Planen bør dog indeholde:

  • klare aftaler om, hvornår og hvordan tilbagevenden til arbejdet skal ske, herunder aftale om arbejdstid. 
  • aftalte arbejdstilpasninger, herunder hvordan udfordringer med tidspres, høje arbejdskrav og konflikter håndteres.
  • afklaring af roller og ansvar for alle involverede. 

Desuden bør handleplanen indeholde en aftale om, hvordan og hvor ofte der skal følges op på planen. Fastholdelsesplanen bør være fleksibel og åben for ændringer, så der kan justeres i den, hvis medarbejderens tilstand ændres. 

Det kan også være nødvendigt, hvis medarbejderen og/eller lederen ikke føler, at der sker fremskridt, eller hvis de føler, at medarbejderen fx kan begynde at varetage flere arbejdsopgaver eller arbejde i flere timer. 

Som udgangspunkt er det målet, at medarbejderen med tiden kan vende tilbage til de arbejdsopgaver, som han eller hun varetog før sygemeldingen, eller før arbejdet blev tilpasset. 

Udpeg en TTA-person

Det kan være en god ide at udpege en person på arbejdspladsen til at varetage en Tilbage Til Arbejdet-funktion (TTA-funktion). Personen skal støtte lederen og den berørte medarbejder igennem processen med at vende tilbage til arbejdet (se tekstboks).

Det er vigtigt at holde fast i, at lederen spiller en central rolle i medarbejderens tilbagevenden til arbejdet. Det er således lederen og medarbejderen, der sammen skal aftale, hvad handleplanen for tilbagevenden til arbejdet skal indeholde, og hvordan der skal følges op på den. Men en TTA-person kan assistere dem med viden om TTA, kommunale tilbud og personalejura og være med til at sikre, at indgåede aftaler bliver overholdt, fulgt op på og justeret.

Medarbejder med TTA-funktion

Personen skal besidde de rette kompetencer og viden til at håndtere en ‘tilbage til arbejdet-proces’; Herunder kendskab til kommunale tilbud og personjura. Personen kan fx være en leder, HR-repræsentant eller tillidsvalgt medarbejder. Personen med TTA-funktion varetager derfor typisk også andre arbejdsopgaver end at hjælpe ledere og medarbejdere under en TTA-proces

Flere anbefalinger fra tema D: Sådan kan lederen tage hånd om medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel:

Dette er en af i alt 16 anbefalinger fordelt på 4 temaer. Se flere anbefalinger nedenunder

Anbefaling D.1: Tilpas arbejdet i samarbejde med medarbejderen

Anbefaling D.2: Undersøg årsager til psykisk mistrivsel

Anbefaling D.3: Lav en fælles handleplan

Anbefaling D.4: Hav jævnlig kontakt med sygemeldte medarbejdere

Anbefaling D.5: Samarbejd med andre aktører

Anbefaling  D.6: Vær opmærksom på kollegerne

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden