Nyt i Safety Observer app 2.0

Seneste funktioner i Safety Observer app'en

Dansk  -  English (see below) 

App

 • Lister kan foldes ind/ud
 • Noter, smileys og fotos er valgfri i hvert skema (bestemmes af kontoadministratoren)
 • GPS-koordinater for fotos (vises i rapporten)
 • Besked om tilgængelig plads til fotos
 • Fotos i rapporten er synlige i fuldskærm-tilstand

Administratormodul

 • Skift brugernes status (bruger < > administrator; slet)
 • Ny 'Indstillinger' knap: Vælg om noter, smileys, fotos og deres GPS koordinater skal indgå i de enkelte skemaer. Vælg om 'Område' og 'Sektion' er med i et skema, og om de påkræves udfyldt. 
 • Opret nye skemaer ved at kombinere eksisterende skabeloner og skemaer
 • Rediger rækkefølgen af sektioner i skemaet med pil op/ned
 • Oprette skemaer i grupper (adskil skemanavnet med skråstreg: fx Niveau 1/Niveau 2)
 • Tilføj e-mail modtagere til at modtage rapporter 
 • Dato for hvornår skemaet sidst blev opdateret
 • Nye skabeloner

English

App

 • Lists drop-down/roll-up
 • Notes, smileys and photos are optional in each form (determined by the account administrator)
 • GPS coordinates for photos (shown in reports)
 • Maximum file size indicator for photos
 • Photos in report on device visible in full screen mode

Administrator module

 • Change status of users (user-administrator, delete)
 • New 'Settings' button: Choose whether notes, smileys, photos and their GPS coordinates are included in each indidvidual form. Choose if 'Area' and 'Section' are to be included, and whether they are mandatory to fill in.
 • Create new forms by combining existing templates and forms
 • Organize forms in subgroups (separate the form name with a slash '/', e.g. Level 1/Level 2  
 • Rearrange sections in forms with up/down arrows
 • Add e-mail recipients to receive reports for a form
 • Date for when the form was last updated
 • New templates

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00