4 ud af 5 SOSU’er gennemfører uddannelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1. sep 2004

En ny litteraturgennemgang om social- og sundhedshjælpere og -assistenter (SOSU’er) viser, at 4 ud af 5 gennemfører uddannelserne. 95% af SOSU-eleverne er kvinder og er af dansk oprindelse.

Mere viden om SOSU’er

Denne litteraturgennemgang er den første i en serie af rapporter med baggrundsviden om SOSU’er. Den danner basis for forskningsprogrammet SOSU: Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedshjælpere og -assistenter. I kommende undersøgelser i FOR-SOSU vil vi indsamle viden om SOSU-uddannede på en række andre områder, som f.eks. helbred, livsstilsfaktorer, arbejdsforhold og sociale forhold, og dermed bidrage til et mere nuanceret billede af SOSU’erne, deres baggrund og arbejdsvilkår.

4 ud af 5 SOSU’er gennemfører uddannelserne

80% af SOSU-eleverne gennemfører uddannelserne, og ca. halvdelen af en elevårgang kommer til at arbejde inden for deres fagområde. Den anden halvdel falder enten fra under studiet, fortsætter på det næste trin inden for uddannelsessystemet eller forlader sektoren efter endt uddannelse. Størstedelen af SOSU-hjælperne er kommunalt ansatte. Ca. 60% af SOSU-assistenterne er beskæftigede i den kommunale sektor, mens de resterende ca. 40% er ansat i amtsligt regi. Antallet af SOSU-uddannede incl. "de gamle uddannelser" er ca. 90.000, heraf er ca. 35.000 SOSU-hjælpere og ca. 20.000 SOSU-assistenter.

Årsager til frafald

20% af SOSU-eleverne falder fra under uddannelsen, hvilket svarer til andre ungdoms- og erhvervsuddannelser. Flere årsager tilsammen gør, at en elev falder fra. De fleste afbrydelser sker i praktikperioderne – især den første. Det er et fænomen, man populært har betegnet "praksischokket". Gennemgående temaer i praktikken er: Dårlig og mangelfuld vejledning, og at man bliver brugt som billig arbejdskraft og kun får ensformige og kedelige opgaver. Nogle finder også ud af, at de har valgt en forkert uddannelse eller at arbejdsområdet ikke interesserer dem. Personlige årsager er også en væsentlig grund til ophør. Her er tale om sygdom, barsel, økonomiske forhold, problemer i familien m.v. Årsagerne afspejler tydeligt den gruppe, der søger ind på uddannelserne, nemlig kvinder i den fødedygtige alder, som for manges vedkommende har stiftet familie og har været vant til at have en indkomst.

SOSU’en er en kvinde af dansk oprindelse

Ca. 95% af SOSU-eleverne er kvinder og af dansk oprindelse. Gennemsnitsalderen er stigende og er nu på 32,4 år for SOSU-hjælperne og på 35,7 år for SOSU-assistenterne. Der er dog en betydelig aldersspredning på begge uddannelser.

Motivation for uddannelsen

Elevernes motivation for at vælge uddannelserne er lysten til at arbejde med mennesker, interesse for SOSU-området, uddannelsernes overskuelighed, ønsket om en uddannelse og at uddannelserne giver mulighed for videreuddannelse.

9000 elever om året

Der er 23 SOSU-skoler i Danmark, hvoraf flere har underafdelinger. Det giver i alt 31 undervisningssteder. Det årlige optag på SOSU-hjælperuddannelsen har de seneste år været på godt 6000 elever og på SOSUassistentuddannelsen ca. 3000 elever.

SOSU-uddannelsen

I 1991 blev SOSU-hjælper- og -assistentuddannelserne indført. De afløste de "gamle" uddannelser til hjemmehjælper, sygehjælper, plejer, plejehjemsassistent og beskæftigelsesvejleder. SOSU-hjælperuddannelsen er en selvstændig uddannelse, der kan føre videre til SOSU-assistentuddannelsen. Begge uddannelser veksler mellem teori og praktik. Uddannelserne blev lavet om i januar 2002. De blev forlænget med 2 måneder, så SOSU-hjælperuddannelsen nu varer 14 måneder og SOSU-assistentuddannelsen varer 20 måneder.

Fra husmoder til SOSU

Organiseret husmoderafløsning blev etableret for ca. 50 år siden. Her kunne modne kvinder varetage jobbet ud fra egne erfaringer i hus og hjem. Nu handler jobbet mere om professionel omsorg, og hjemmeplejen har oplevet en betydelig effektivisering. Klienterne får ikke længere tildelt hjælpen i tid men i ydelser. Tidligere bestod hjemmehjælperens arbejde i hjælp til en række praktiske opgaver. Nu er der mest fokus på plejeopgaver.

Om rapporten

Rapporten "Social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Antal, flow og årsager til frafald under og efter endt uddannelse" kan downloades gratis på http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/AMIrapp58.pdf eller bestilles hos Arbejdsmiljøbutikken: www.arbejdsmiljobutikken.dk, tlf. 36 14 31 31. Rapporten er skrevet af Ellen Bøtker Pedersen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital.

Rapporten belyser, hvor mange SOSU-elever der optages på skolerne, og hvordan deres videre skæbne er under og efter endt uddannelse. Rapporten giver også indblik i årsager til, hvorfor SOSU-eleverne afbryder uddannelserne og falder fra efter endt uddannelse.

Yderligere information

Hanne Christensen, e-mail: hc@ami.dk, tlf.: 39 16 53 62.

Morten Essendrop, e-mail: me@ami.dk, tlf.: 39 16 54 63.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00