Tillid er forudsætning for bedre psykisk arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. apr 2008 - Af Redaktionen

Husk at satse på at øge tilliden og forbedre samarbejdet mellem medarbejdere og ledere, ellers vil investeringer i et bedre psykisk arbejdsmiljø i mange tilfælde være spild af tid og penge. Det viser resultaterne fra forsknings­projektet VIPS, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, offentliggør i en rapport i dag.

VIPS står for ”Virksomheders indsat for et bedre psykisk arbejdsmiljø”. Forskningsprojek­tet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og er udført af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitets­center, TeamArbejdsliv og Det Nationale Forsk­­­ningscenter for Arbejdsmiljø. Forskerne har igennem de sidste tre år fulgt 14 danske virksom­heders arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Baggrunden for projektet er, at mange virksomheder har svært ved at få indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø til at bære frugt, selv efter de har gennemført en kort­læg­ning på virksomheden. Formålet med projektet var at finde ud af, hvordan virksomheder i praksis kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.

Resultater og konklusioner

Resultaterne fra projektet viser, at tillid og samarbejde er meget centrale for det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Seniorforsker og projektleder Peter Hasle fra NFA forklarer:

”Det var tydeligt, at det var vanskeligt at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i de virksomheder, hvor ledelse og medarbejdere ikke havde tillid til hinanden og ikke kunne samarbejde. Man var tilbøjelig til at fortolke nye initiativer negativt, og det blokerede effektivt for enhver form for handling”.

Men det er langt fra de eneste faktorer, der er væsentlige. Koblingen med medarbejdernes kerneopgaver har også stor betydning for om indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø vil bære frugt eller løbe ud i sandet.

Peter Hasle uddyber:

”Det var meget vigtigt for medarbejderne på alle 14 virksomheder, at de kunne få lov til at passe deres arbejde og udføre det så godt som muligt. Det var derfor afgørende for en vellykket indsats, at medarbejdere og ledere opfattede processen med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø som en integreret del af arbejdet og som noget, der kunne forbedre deres muligheder for at løse arbejdsopgaverne”.

Resultaterne fra projektet viser også, at det tager tid at opbygge et godt psykisk arbejds­miljø. Selvom virksomhederne som udgangspunkt var meget interesserede i at gøre en indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, så varierer resultatet meget fra virksom­hed til virksomhed. For nogle skete der målbare forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø i løbet af projektperioden, men der var også virksomheder, hvor det modsatte var tilfældet. I rapporten konkluderer forskerne derfor, at det overraskende nok samlet set ikke er lykkedes at gennemføre væsentlige forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne i løbet af projektet.

Forløbet i virksomhederne var præget af meget forskelligartede vilkår. To af virksom­he­derne var fx gennem store fyringsrunder undervejs, men alligevel lykkedes det dem at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. En tredje virksomhed oplevede at konkurrence­situationen blev ændret markant, hvilket influerede negativt på det psykiske arbejdsmiljø.

Forskerne konkluderer derfor, at hver enkelt virksomhed må finde deres egen måde at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø på. Og her er det vigtig at tilrettelægge indsatsen så den passer til virksomhedens kultur og aktuelle situation. For nogle virksomheder vil en systematisk tilgang med kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø og efterfølgende prioritering af denne i konkrete forslag til handling og opfølgning fungere fint, for andre er det ikke nødvendigvis den rette løsning.

Forskerne har sammenfattet resultaterne fra projektet i 13 gode råd, som virksomhederne nu kan støtte sig til i arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Resultater præsenteres ved to konferencer

Forskere og virksomheder præsenterer resultaterne fra VIPS-projektet på to konferencer som afholdes i København den 3. april og i Århus den 26. maj.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Peter Hasle, tlf. 3916 5305, pha@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere om projekt og resultater

Bogen ”Arbejdets kerne – Om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis”, udgivet af Forlaget Frydenlund, 263 sider, pris 269 kr. Kan købes på www.frydenlund.dk eller www.arbejdsmiljobutikken.dk

Rapporten ” VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Rapport fra forskningsprojektet VIPS”, udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, kan downloades som pdf eller købes på www.arbejdsmiljobutikken.dk

Faktaarket ”13 gode råd til danske virksomheder”
, kan downloades som pdf. 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00