Nyt projekt om sammenhængen mellem arbejdstider, ulykker og hjertesygdom

Oprettet den 4. dec 2014 - Foto: Colourbox

Bliver hjerte-karsystemet påvirket af vores arbejdstider? Og kommer unge på aften- eller natarbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samme arbejdstider? Det vil forskerne bag et nyt 3-årigt forskningsprojekt blandt andet gerne finde svar på.

Arbejdstidens betydning for risikoen for ulykker og hjertesygdom undersøges

Formålet med projektet ’Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom’ er at skabe ny viden om sammenhænge mellem arbejdstid og risiko for arbejdsulykker og iskæmisk hjertesygdom (forsnæv-ret eller blokeret kranspulsåre) og at undersøge, hvordan alder, køn og uddannelsesniveau påvirker eventuelle sammenhænge. 

For at belyse formålet undersøger forskerne følgende spørgsmål: 

  • Er fast nattearbejde, skiftende arbejdstider med og uden nat samt lange ugentlige arbejdsti-der forbundet med en øget forekomst af selvrapporterede arbejdsulykker?
  • Afhænger eventuelle sammenhænge mellem arbejdstid og arbejdsulykker af alder, køn og uddannelsesniveau?
  • Hvad betyder selvvurderet risiko for arbejdsulykker for eventuelle sammenhænge mellem arbejdstid og forekomst af arbejdsulykker? 

Arbejdsulykker og hjertesygdom kan have store konsekvenser

Arbejdsulykker og hjertesygdom kan hver for sig få store konsekvenser for den enkelte og for sam-fundet, da det kan føre til længerevarende sygefravær, reduceret arbejdsevne og eventuel tilbage-trækning fra arbejdsmarkedet. 

Data fra Arbejdskraftundersøgelsen inddrages

Forskerne vil i projektet anvende data fra ’Arbejdskraftundersøgelsen’, som Danmarks Statistik gennemfører. I undersøgelsen har 15-20.000 erhvervsaktive danskere hvert år siden 1994 blandt andet svaret på spørgsmål om deres arbejdstid og i udvalgte år også på spørgsmål om risikoen for arbejdsulykker.

Fokus på bl.a. unges arbejdsulykker

Resultaterne fra projekt ”Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom” vil bidrage til den eksiste-rende viden om, hvordan arbejdstiden bedst tilrettelægges i forhold til at mindske risikoen for ar-bejdsulykker og iskæmisk hjertesygdom. I forhold til arbejdsulykker vil projektet have særligt fokus på unge og dermed skabe mere sikker viden om, hvorvidt unge der eksempelvis arbejder om aftenen eller natten oftere kommer ud for en for arbejdsulykker end ældre med samme arbejdstider. 

Læs mere på projekthjemmesiden

Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom. 

Yderligere oplysninger

Professor Anne Helene Garde, NFA.