Spring over hovedmenu

Pålidelige data, kvalitetssikring og validering er afgørende for sikker håndtering af nanomaterialer på arbejdspladserne

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 24-09-2020

Sikkerheden ved arbejde med tekniske nanomaterialer afhænger i høj grad af pålidelige data og af, om de værktøjer, man anvender i arbejdsmiljøarbejdet, er testet egnede.

Pålidelige data og værktøjer til at risikovurdere og –håndtere nanomaterialer er afgørende for at kunne sikre medarbejderne mod evt. helbredsmæssige skader ved at arbejde med nanomaterialer. Vished om værktøjernes pålidelighed har hidtil været en udfordring, da der manglede pålidelige data til, at man kunne teste dem. Derudover er det også en udfordring for virksomhederne, at de fysisk-kemiske og toksikologiske data i de sikkerhedsdatablade, der leveres med nanomaterialerne, for det meste er baseret på metoder og informationer, som ikke er specifikke for nanomaterialer.

Formålet med det EU-finansierede caLIBRAte-projekt var at imødekomme nogle af de udfordringer, der er i forhold til værktøjer til vurdering og håndtering af risici. Lederen af det internationale projekt, professor Keld Alstrup Jensen fra NFA, uddyber:

- Målet var at identificere og validere en række nanospecifikke risikovurderings- og styringsværktøjer, der kunne inkluderes i vores optimerede system for risikoledelse under innovation, produktion og anvendelse af nanomaterialer, og hjælpe interessenterne ved at samle dem et sted. Det har vi nu gjort, og de værktøjer, som vi har kunnet teste med et acceptabelt resultat, er tilgængelige via Nano Risk Governance Portal.

En omfattende øvelse

Forskerne bag caLIBRAte startede med at kortlægge og kategorisere en lang række forskellige tilgængelige værktøjer til risikovurdering og -håndtering og få afklaret interessenternes behov for disse værktøjer.

Herefter fulgte en grundig proces, hvor hvert værktøj blev rangordnet alt efter, hvor godt det efterlevede interessenters behov og krav. De mest lovende værktøjer blev herefter identificeret og udsat for en omfattende analyse og test baseret på eksisterende data om nanomaterialers skadelige effekter på miljøet eller menneskers sundhed og eksponeringsmålinger fra casestudier af høj kvalitet.

Grafik, der viser, hvordan caLIBRAte-projektet har udvalgt og kvalitetssikret værktøjerne på Nano Risk Governance Portal.
Illustration af, hvordan caLIBRAte-projektet har udvalgt og kvalitetssikret værktøjerne på Nano Risk Governance Portal.

Kriterier for at acceptere værktøjerne var forskellige alt efter, om det fx vedrørte risici i forhold til det omgivende miljø, eller om det drejede sig om værktøjer til at risikovurdere arbejdsprocesser. Miljømodeller blev accepteret ved test af cases, mens accept af modeller til risikovurdering og -håndtering for mennesker var baseret på, hvor godt risiciene var vurderet, og om de anbefalede tilstrækkelig beskyttelse. Portalen omfatter pt. 13 værktøjer, som havde den fornødne kvalitet – bl.a.

  • 2 værktøjer inden for kategorien ’exposure’
  • 10 værktøjer inden for kategorien ’worker’
  • 1 værktøj inden for kategorien ’characterization’
  • 7 værktøjer inden for kategorien ’consumer’

På portalen er der for hvert værktøj en opsummering af testresultaterne og eventuelle bemærkninger – se under ’Background’.

Data gennem grundig evaluering

Før modellerne blev testet, etablerede forskerne en ’testdatabase’. Den omfattede

  • fysisk-kemiske og toksikologiske data til at teste control banding-modellers rangering af fare
  • emissionsrater, kontekstuel information og eksponeringsmålinger, som blev anvendt til at teste modellers eksponeringsvurderinger.

Alle data i testdatabaserne blev evalueret grundigt ift. deres relevans for testen, deres pålidelighed, og hvor komplette dataene var for nanomaterialerne og eksponeringsscenarierne ift. anvendelsen i modellerne.

Illustration af, hvordan caLIBRAte har udvalgt og kvalitetssikret de data, som er anvendt til at kvalitetssikre værktøjerne.
caLIBRAte har udvalgt og kvalitetssikret de data, som er anvendt til at kvalitetssikre værktøjerne, ud fra deres relevans, pålidelighed og fuldstændighed.

- Dataanalysen viste, at der stadig er stor mangel på fysisk-kemiske og toksikologiske datasæt og eksponeringsmålinger, som har så høj kvalitet, at de kan anvendes til test af modeller, fastslår Professor Keld Alstrup Jensen og tilføjer.

- De fleste videnskabelige studier har ikke denne brug af data for øje i deres arbejde, men det er vigtig viden for at gøre resultater fra fremtidige studier mere anvendelige.

Trods udfordringerne med relativt få brugbare datasæt, så lykkedes det forskerne at validere en række værktøjer. Resultaterne fra denne del af caLIBRAte-projektet har dermed gjort det muligt for virksomheder, myndigheder og andre relevante interessenter at have større tillid til resultaterne fra disse værktøjer. Det vil føre til en mere pålidelig risikokommunikation og risikooverførsel mellem relevante interessenter.

Nye værktøjer

Projektet udviklede også nye værktøjer. Det gælder fx

  • ’nanoRiskRadar’ – et webbaseret værktøj, der kan konfigureres til både generel overvågning og opfølgning af ny viden om nanomaterialer og målrettet identifikation og overvågning af nye risici ved materialerne.
  • En Nano Observer skabelon til overvågning af sikkerhedskulturen i laboratorier og virksomheder.
  • ’caLIBRAte Nano Risk Innovation Governance Board Project Portfolio’ - et projektstyringsværktøj til at understøtte struktureret risikostyring under innovation af nanomaterialer.

Læs evt. disse videnskabelige artikler

Yderligere oplysninger

Professor Keld Alstrup Jensen, NFA