Fem anbefalinger til bedre risikoforskning og implementering af nye teknologier

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 24. sep 2020

Sammen med forskere fra USA har forskerne bag caLIBRAte-projektet udledt 5 anbefalinger til god praksis ved implementering af nye teknologier i fremtiden. Anbefalingerne er baseret på 15 års erfaringer med risikoforskning i nanomaterialer og input fra interessenter i caLIBRAte-projektet.

I arbejdet med at udvikle risikoledelsesmodellen og Nano Risk Governance Portal, har forskerne bag projektet bl.a. indhentet viden fra en bred vifte af interessenter om deres opfattelse og forståelse af risikovurdering og –ledelse af tekniske nanomaterialer.

Resultaterne viser bl.a., at udviklingsmiljøer og industrielle virksomheder generelt mangler viden om, hvordan de kan identificere og håndtere nanomaterialer. Derudover er det uklart for dem, om der er vedtaget regler og love specifikt for nanomaterialer inden for forskellige områder, og hvilke regler og love de i givet fald skal forholde sig til.

- Selvom man har gjort store fremskridt de seneste 15 år, er der stadig stor forvirring og usikkerheder, som hæmmer risikovurderingen af nanomaterialer. Det skyldes bl.a., at der er for lidt viden om de helbredsmæssige effekter af at blive udsat for nanomaterialer generelt, og om den risiko, det kan udgøre for miljøet, når vi fx bortskaffer produkter med nanomaterialer, forklarer Keld Alstrup Jensen, professor på NFA og leder af caLIBRAte-projektet.

Desuden har forskellige myndigheder tilpasset anbefalinger og lovgivningen for nanomaterialer i forskellige tempi. Først inden for de sidste få år er der begyndt at komme standarder og validerede analysemetoder til at levere mange af de informationer, som er nødvendige for en nano-specifik kemisk risikovurdering - se fx omtale af udviklingen og godkendelsen af en støvtromle til test af, hvor meget støv et nanomateriale vil afgive under håndtering.

Pålidelige data og validerede metoder er nødvendige for at kunne lave en god risikovurdering. Denne proces er nu for alvor i gang i Europa ved hjælp af igangværende standardiseringsprojekter og den lovpligtige registrering af nanomaterialer i REACH fra januar 2020.

- Vi skal lære af den proces, vi er i gang med for nanomaterialer siger Keld Alstrup Jensen.

- Vi kan se, at nye teknologier kan udfordre de systemer, som kemikalier registreres og reguleres efter, og virksomheder og forbrugere kan blive usikre på, om de er sikre. Nanoteknologi er en slags nøgle-teknologi, som anvendes inden for rigtig mange områder. Derfor rammer den også bredt i forhold bredden af produktioner, produkter og reguleringer. Det samme kan ske ved andre nye teknologier og, vi kan blive bedre til at håndtere det næste gang, slutter Keld Alstrup Jensen.

De fem anbefalinger

Baseret på resultaterne fra caLIBRAtes interessentundersøgelse og erfaringerne fra 15 års international nanoforskning udledte forskere fra caLIBRAte sammen med en gruppe amerikanske forskere fem anbefalinger til at forbedre risikoforskningen ved implementering af nye teknologier:

  1. Frem forskning, der direkte understøtter udvikling af den viden, der skal til for at kunne foretage lovgivningsmæssige beslutninger for den konkrete nye teknologi.
  2. Lav realistiske beregninger af, hvor lang tid det tager at udvikle risikoanalysen, samt af problemstillingens omkostninger og kompleksitet, og afstem forventningerne.
  3. Udvikl strategier til at håndtere usikkerhederne i risikoanalyser og beslutningstagning. Det er essentielt at inddrage interessenter for at få deres perspektiver med i betragtningerne.
  4. Udvikl mekanismer, der fremmer deling af data samtidig med, at man overholder persondatalove, data-fortrolighed og rettigheder.
  5. Evaluér kritisk, og vælg den eller de mest robuste og velegnede værktøjer til risikoanalyserne fra tidlig innovation til lancering af den nye teknologi eller produkt på markedet.

Læs den videnskabelige artikel

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00