anerkendelse feedback og inddragelse

Anerkendelse, inddragelse og feedback: Lederens adfærd kan have betydning for medarbejderes tilknytning til arbejdsmarkedet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 23. mar 2023

Fraværet af visse typer ledelse ses i sammenhæng med en øget risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet. Det viser en ny NFA-undersøgelse med mere end 55.000 lønmodtagere, der i gennemsnit blev fulgt i fire år.

Hvis du er leder, kan det være en god ide at involvere medarbejderne i planlægningen af arbejdet, have klare roller og rammer og ikke mindst anerkende medarbejdernes indsats.

Ny forskning finder nemlig at fravær af ledelse, der understøtter positive psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, kan sættes i sammenhæng til en øget risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Ledelsesadfærden er målt ud fra medarbejdernes vurderinger i nationale undersøgelser fra 2012 til 2016. Medarbejderne er i undersøgelsen blevet spurgt til otte typer ledelsesadfærd.

De otte typer ledelsesadfærd er beskrevet herunder.

Sådan måles ”ledelsesadfærden” i undersøgelsen:

Hvor ofte:

  1. Forklarer din nærmeste leder virksomhedens mål, så du forstår, hvad de betyder for dine opgaver?
  2. Har du tilstrækkelig autoritet i forhold til dit ansvar?
  3. Tager din nærmeste leder sig tid til at engagere sig i din faglige udvikling?
  4. Involverer din nærmeste leder dig i planlægningen af dit arbejde?
  5. Giver din nærmeste leder dig den nødvendige feedback (positiv og kritisk)?
  6. Er dit arbejde anerkendt og værdsat af ledelsen?
  7. Får du den nødvendige hjælp og støtte fra din nærmeste leder?
  8. Kan du stole på udmeldinger fra ledelsen?

Undersøgelsen peger på, at mangel på denne type ledelse er forbundet med en øget risiko for mistet arbejdsmarkedstilknytning. Eksempelvis førtidspension, fleksydelse eller ressourceforløb.

- Når vi sammenligner dem, der rapporterer, at alle otte typer af ledelse er stort set fraværende, med de øvrige medarbejdere, så kan vi se, at den risiko, de har for mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, er 1,57 gange større end for andre medarbejdere, forklarer ph.d.-studerende ved NFA, Kathrine Sørensen, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Undersøgelsen supplerer andre forskningsresultater fra NFA, der viser, at fravær af denne type ledelse også kan ses i sammenhæng med langtidssygefravær. Resultaterne om sygefravær viser, at jo flere positive psykosociale faktorer, der understøttes af ledelsen, des mindre sygefravær.

Hvad betyder ”mindre tilknytning til arbejdsmarkedet”?

Risiko for mindre tilknytning til arbejdsmarkedet omfatter førtidspension, ressourceforløb, fleksydelse, ledighedsydelse eller sygedagpenge under fleksjob.

Der er derfor i undersøgelsen tale om helbredsrelateret mistet tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke almindelig selvvalgt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet som f.eks. efterløn og pension.

’Jo mere des bedre’ gælder ikke nødvendigvis

- Det ser ud til, at der ikke nødvendigvis gælder en regel om, at ’jo mere, des bedre’. Når vi i denne sammenhæng undersøger helbredsrelateret mindre tilknytning til arbejdsmarkedet, peger resultaterne på, at det først og fremmest handler om at komme over et vist niveau. Vi kan desværre ikke sige præcis, hvor dette niveau ligger, men resultaterne peger på, at det for ledere og organisationer handler mere om at komme over et vist niveau og gøre nok, siger Kathrine Sørensen. Hun uddyber:

- Vi kan i undersøgelsen ikke se, hvad fraværet af disse typer af ledelsesadfærd skyldes. Det er derfor vigtigt at understrege for det første, at ledere også har et arbejdsmiljø og nogle rammer for det arbejde, de udfører, og for det andet, at det analytisk er svært at skille den generelle ledelses- og arbejdsmiljøkultur i virksomheden fra det, den enkelte leder gør eller ikke gør.

Undersøgelsen udpeger ikke én af de otte typer som vigtigere end andre, og hovedresultaterne baserer sig på det samlede billede, på tværs af de otte forskellige typer af adfærd.

Andre faktorer end ledelse

Der er i hovedanalysen taget højde for køn, alder og uddannelsesniveau, og konklusionerne ændrer sig ikke, når der yderligere tages højde for jobgruppe, branche, medarbejderens anciennitet, og om man arbejder i den private eller offentlige sektor.

Ud over de otte typer ledelsesadfærd kan der være andre omstændigheder, der for den enkelte medarbejder spiller en rolle i forhold til tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan eksempelvis være andre forhold i arbejdsmiljøet eller anden sygdom.

Det er derfor ikke muligt på baggrund af undersøgelsen at konkludere med sikkerhed, at mangel på denne type af ledelsesadfærd er den direkte årsag til mindre tilknytning til arbejdsmarkedet. Resultaterne tyder dog på, at ledelsesadfærden kan være betydningsfuld.

Om undersøgelsen

Undersøgelsens resultater er bygget på spørgeskemabesvarelser fra 55.364 danske medarbejdere, som i gennemsnit er blevet fulgt ca. 4 år.

Ledelsesadfærden blev målt ved medarbejderrapporteringer i de nationale Arbejdsmiljø og Helbredsundersøgelser (AH) fra 2012 til 2016. Tilbagetrækning og mindre tilknytning til arbejdsmarkedet omfatter førtidspension, ressourceforløb, fleksydelse, ledighedsydelse eller sygedagpenge under fleksjob. Disse data er hentet fra et nationalt register.

Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden (AMFF) og NFA.

Læs den videnskabelige artikel

Sørensen K, Sørensen JK, Andersen LL, Eskildsen Bruun J, Conway PM, Framke E, Madsen IEH, Nielsen HB, Nordentoft M, Seeberg KGV, Rugulies R. Leadership behaviours and health-related early exit from employment: A prospective cohort study of 55 364 employees [Epub ahead of print]. European Journal of Public Health 2022. doi: 10.1093/eurpub/ckac098

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00