Spring over hovedmenu

En tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i jobcentrene kan mindske sygefraværet og give positive effekter på samfundsøkonomien

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 29-11-2012

En tidlig, tværfaglig og koordineret indsats i jobcentrene kan reducere sygefraværet og give en positiv økonomisk bundlinje for samfundet. Det viser Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs evaluering af Det store TTA (Tilbage Til Arbejdsmarkedet)-projekt. Det gode resultat forudsætter, at kommunerne lykkes med at gennemføre en god implementering, og dette kræver en betydelig indsats.

Et historisk stort TTA-projekt er nu evalueret

I 2008 indgik den tidligere regering (V og K) en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter. Aftalen indeholder 39 initiativer med det formål at nedbringe sygefraværet. Af aftalens forslag 37 fremgår det, at der skal gennemføres et større tilbage-til-arbejdet (TTA)-forsøg. Udmøntningen af dette forslag er blevet kaldt ”Det store TTA-projekt”, og projektet er formentlig verdens hidtil største af sin slags.

Det store TTA-projekt skulle med afsæt i eksisterende viden og tidligere, mindre projekter afprøve, om det er muligt at etablere en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats inden for eksisterende lovgivningsmæssige rammer og med udgangspunkt i jobcentrenes sagsbehandling i sygedagpengesager. Projektet skulle inkludere en bred gruppe af sygemeldte, herunder både sygemeldte med fysiske og psykiske helbredsproblemer, og projektet skulle afprøves i kommuner med forskellig størrelse og på tværs af landet.

I alt 22 kommuner har fået tilskud fra Forebyggelsesfonden til at gennemføre projektet. Kommunerne skulle etablere tværfaglige enheder bestående af psykolog, fysioterapeut, psykiater, sagsbehandler og arbejds-/social-/almenmediciner. Disse enheder skulle deltage på en TTA-uddannelse og efterfølgende anvende projektets fremgangsmåder og redskaber i samarbejde med de sygemeldte.

Hovedkonklusioner

  • En god implementering af TTA-projektet kan reducere sygefraværet og give en positiv økonomisk bundlinje for samfundet.
  • Resultaterne fra projektet viser, at kommuner med god implementering ofte opnår en positiv effekt. En beregning viser, at effekten i kommuner med god implementering svarer til en reduktion af sygefraværets længde på i gennemsnit ca. 2,6 uger. Da der ses store forskelle i effekten – selv blandt kommuner med god implementering – kan den forventede effekt i andre kommuner, som lykkes med en god implementering, afvige herfra.

Delkonklusioner

Det er muligt at gennemføre en succesfuld implementering, men det kræver en betydelig indsats
En vurdering af de deltagende kommuners implementering viser, at ca. 60 pct. af de deltagende kommuner er lykkedes med at gennemføre en god implementering, mens de resterende har gennemført en mindre god implementering. Dette understreger, at der er tale om et kompleks koncept, og at det tager tid og vilje samt kræver en betydelig indsats for at lykkes med at etablere en tidlig, tværfaglig og koordineret indsats.

Et velfungerende tværfagligt og koordineret samarbejde giver merværdi

Procesevalueringen viser, at et velfungerende, tværfagligt og koordineret samarbejde bidrager til en hurtigere og mere kvalificeret afklaring og opfølgning i de sygemeldtes sager.

Samarbejdet med arbejdspladserne er værdifuldt men stadig beskedent

Det tværfaglige samarbejde kan forbedre kvaliteten af samarbejdet med arbejdspladserne. I TTA-projektet er det tætte samarbejde mellem jobcenter og arbejdspladserne blevet forøget sammenlignet med sædvanlig sagsbehandling, men der er stadig potentiale til at arbejde endnu mere sammen.

De sygemeldte er mere positive over for TTA-indsatsen end over for sædvanlig sagsbehandling

De sygemeldte, der modtog TTA-indsatsen, vurderer sagsbehandlingen lidt mere positivt end sygemeldte i sædvanlig sagsbehandling i forhold til jobcentrets samarbejde med andre faggrupper, jobcentrets samarbejde med arbejdspladsen og kontinuitet i sagsbehandlingen. Ud fra interviews med sygemeldte synes nøglen til en god proces at være en anerkendende og individuel tilgang i mødet med den enkelte sygemeldte.

Effekten af TTA-indsatsen på sygefraværslængde varierer fra kommune til kommune 

I de tre kommuner, hvor der kunne beregnes de mest sikre effekter, viser analyserne, at sygefraværet i TTA-indsatsen blev reduceret med 5,4 uger i en kommune, med  1,4 uge i en anden kommune og forlænget med 2,7 uger i den tredje kommune. En analyse baseret på ti kommuner, hvor det var muligt at estimere en kommunespecifik effekt, viser, at der i de fem kommuner med en god implementering opnås en positiv effekt på sygefraværslængden svarende til en reduktion med ca. 2,6 uger. 

Effekten på selvforsørgelse er mere moderat 

Effekterne på selvforsørgelse er af mere moderat størrelse end effekterne på sygefraværets længde. Dette kan skyldes, at TTA-indsatsen blev implementeret i en økonomisk lavkonjunktur, hvor mange sygemeldte ikke havde et arbejde at vende tilbage til.

De økonomiske analyser viser, at det er muligt at opnå en positiv bundlinje 

På tværs af de tre kommuner, hvor der har været særligt gode forudsætninger for at vurdere effekten af TTA-indsatsen, viser hovedanalyserne, at der er besparelser at hente både på kommuneniveau, på kombineret kommune- og statsniveau (det offentlige) og på samfundsniveau. Tilsvarende gælder for de kommuner med god implementering, hvor det har været muligt at opgøre effekter. Hvis der ændres i forudsætningerne for beregningerne, og det eksempelvis antages, at udgifterne til TTA-indsatsen er større, kan det medføre et negativt resultat på kommuneniveau og offentlig sektor-niveau. Analyser på samfundsniveau er til gengæld meget robuste, og positive økonomiske effekter ses, selv om der indlægges nogle andre og mere negative forudsætninger for beregningerne.

Fakta om Det store TTA-projekt

  • I 2008 indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om at nedbringe sygefraværet. Punkt 37 i denne aftale blev udmøntet i form af et projekt, som er blevet kaldt ’Det store TTA-projekt’.
  • I alt 44 kommuner søgte Forebyggelsesfonden om deltagelse i projektet, og 22 kommuner blev udvalgt til at deltage.
  • TTA-indsatsen blev påbegyndt i kommunerne i april 2010 og løb frem til udgangen af september 2012.
  • Ca. 13.000 sygemeldte er i projektets løbetid blevet visiteret til TTA-indsats.
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har forestået evalueringen under rådgivning af en følgegruppe, der var bredt sammensat af danske og udenlandske eksperter.
  • Den økonomiske evaluering er gennemført af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA).

Finansiering af projektet

  • Forebyggelsesfonden har ydet tilskud til 22 udvalgte kommuner i forbindelse med deres deltagelse i projektet.
  • Beskæftigelsesministeriet har finansieret NFA’s planlægning, koordinering og evaluering af projektet.

Download hele rapporten 

Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. November 2012.

Download rapportens sammenfatning

Sammenfatning. Det store TTA-projekt. Proces-, effekt- og økonomisk evaluering. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. November 2012.

Se TTA-projektets hjemmeside

Det store TTA-projekt.

Læs mere

Det store TTA-projekt bygger blandt andet på to hvidbøger om henholdsvis muskel- og skeletbesvær og psykiske helbredsproblemer og tilbagevenden til arbejde:

Hvidbog om sygefravær og tilbagevenden til arbejde ved muskel- og skeletbesvær. Årsager og handlemuligheder. NFA, 2008.

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejdet. NFA, 2010.

Konference om TTA-projektets evaluering den 10. december 2012 er overtegnet

Rapportens indhold præsenteres ved en konference på Axelborg i København den 10. december 2012. Konferencen er overtegnet.

Se programmet her.

Yderligere oplysninger

Glen Winzor, Chef for TTA-sekretariatet og projektkoordinationschef, NFA.