Spring over hovedmenu

Ny forskningsrapport om forebyggelse af ulykker

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 23-08-2013

Den største effekt på forebyggelsen af arbejdsulykker er strukturelle og integrerede sikkerhedstiltag og kombinationer af forskellige sikkerhedstiltag rettet mod individet eller de omgivelser, individet arbejder under. Det viser en ny forskningsrapport om effekten af sikkerhedsinterventioner på arbejdspladsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Formålet med forskningsrapporten

Forskningsrapporten indeholder en gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af ulykker. Formålet med forskningsprojektet, der afrapporteres i rapporten, er at vurderer effekten af sikkerhedsinterventioner på forebyggelse af ulykker på arbejdspladsen.

Rapportens konklusioner

Resultaterne viser, at strukturelle og integrerede sikkerhedstiltag har størst effekt på forebyggelsen af arbejdsulykker. Sikkerhedstiltag, der alene retter sig mod bearbejdning af holdninger og adfærd og sikkerhedstiltag, der bygger på normer/kultur på arbejdspladsen eller fysiologiske tiltag, har en ringe eller usikker effekt.

Sikkerhedstiltag som har en moderat til stor effekt på forebyggelsen af arbejdsulykker

Sikkerhedstiltag rettet mod strukturelle ændringer. Farlig teknologi erstattes af mindre farlig teknologi 

Strukturelle sikkerhedstiltag er tiltag, der retter sig mod de omgivelser, der arbejdes under. Et vigtigt strukturelt tiltag er at erstatte farlig teknologi med mindre farlig teknologi (substitutionsprincippet). Sådanne strukturelle tiltag har ofte stor effekt på antallet af ulykker, fordi tiltaget får en positiv betydning for alle medarbejdere – også for dem, der af forskellige grunde ikke følger de gældende sikkerhedsprocedurer. Det kan fx være, at

  • udskifte klassiske injektionssprøjter med nålefri injektionssystemer og udgå stikskader,
  • installere loftlifte på hospitaler og plejehjem og undgå muskel- og skeletskader ved forflytning af patienter,
  • indføre træskæremaskiner i stedet for motorsave i skovbruget og undgå arbejdsskader.

Lovgivning rettet mod at reducere arbejdsskader

Et andet vigtigt strukturelt tiltag er lovgivning, der retter sig mod at reducere arbejdsskader. Her er der modsatrettede resultater, både nogle der peger på ingen effekt, og nogle, der viser effekt. Det er graden af implementering af lovgivning, der er afgørende for den effekt, der kommer ud af det. Et eksempel på lovgivning, der har haft effekt er lovgivning om afstivning af udgravninger og skakte i byggebranchen i 47 amerikanske stater. Denne lovgivning har betydet en markant reduktion i dødsulykkerne ved den type arbejde. 

Integrerede sikkerhedstiltag, dvs. kombinationer af forskellige typer af tiltag

Integrerede sikkerhedstiltag er en kombination af forskellige tiltag, som er rettet mod individet eller de omgivelser individet arbejder under. Sådanne tiltag har moderat til stor effekt. De sikkerhedstiltag, der blev sat i værk under bygningen af Øresundsbroen, er et godt eksempel på integrerede sikkerhedstiltag. Her blev forskellige typer af sikkerhedstiltag, såsom kampagner, sikkerhedsrunderinger, sikkerhedsbonusser og toolbox-møder (dvs. møder med de ansatte hvor man snakkede om kommende arbejdsopgaver, sikkerhed og arbejdsmiljø generelt) integreret i ét samlet tiltag samtidig med, at der var et klart bygherreansvar.

Sikkerhedstiltag som hver for sig har en ringe eller usikker effekt:

  • Sikkerhedstiltag, der alene retter sig mod bearbejdning af holdninger og adfærd, giver med rimelig sikkerhed en ringe effekt
  • Sikkerhedstiltag, der bygger på normer og kultur på arbejdspladsen samt fysiologiske tiltag, er effekten usikker pga. få studier

Resultater baseret på 156 studier af høj videnskabelig kvalitet

Resultaterne bygger på en omfattende litteratursøgning, hvor der blev fundet mere end 22.000 unikke studier om sikkerhedstiltag og forebyggelse af arbejdsulykker. 156 af studierne var emnemæssigt relevante og havde samtidig den nødvendige videnskabelige kvalitet til at indgå i litteraturgennemgangen. Sammenlignet med andre reviews er der tale om et ganske stort antal studier med høj designkvalitet.

Fakta om rapporten

  • Rapporten er udarbejdet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenhed Vest, Regionshospitalet Herning.
  • Forskningsprojektet ’Hvad virker i ulykkesforebyggelsen – litteraturgennemgang (review)’.
    er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og blev igangsat i 2010.

Download rapporten gratis

Dyreborg J, Nielsen K, Kines P, Dziekanska A, Frydendall KB, Bengtsen E og Rasmussen K (2013). Review af ulykkesforebyggelsen – review af den eksisterende videnskabelige litteratur om effekten af forskellige typer tiltag til forebyggelse af arbejdsulykker. 144 sider, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Johnny Dyreborg eller forskningsdirektør Nils Fallentin.