Spring over hovedmenu

Partikler fra flymotorer ligner dieseludstødning

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Charlotte Aagaard Knudsen - 23-09-2019

Ultrafine partikler fra flymotorer ligner dieseludstødningspartikler med hensyn til de fysisk-kemiske egenskaber og giver samme helbredseffekter i mus som dieseludstødningspartikler. Det viser et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Lufthavnspersonale har risiko for at blive udsat for flyemissionspartikler og andre former for luftforureningspartikler. Flymotorer udsender partikler, der på mange måder ligner dieseludstødning, og især når et fly lander og letter, bliver der udsendt en stor mængde ultrafine partikler. 

Mere og mere forskning viser, at indånding af luftforureningspartikler påvirker helbredet. Dieseludstødningspartikler er klassificeret som kræftfremkaldende af WHO’s internationale kræftagentur, IARC. Det har ført til øget fokus på arbejdspladser, hvor medarbejdere bliver udsat for dieseludstødningspartikler og andre proces-genererede nanopartikler. 

Partikler fra to lufthavne er undersøgt

I et nyt studie har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgt partikler fra to danske lufthavne - en kommerciel og en ikke-kommerciel - og sammenlignet dem med rene diesel- og kulpartikler, som man allerede kender de skadelige effekter  af.

- Nyere forskning viser, at indånding af dieseludstødningspartikler og andre forbrændingspartikler medfører risiko for helbredsskader set over et helt arbejdsliv. Vi blev derfor glade, da vi fik denne mulighed for at opsamle og undersøge flyemissionspartikler, siger professor Ulla Vogel fra NFA, der står bag undersøgelsen.

Den nye viden kan både bruges til at vurdere de skadelige effekter af eksponeringerne og indgå i eventuelle overvejelser om regulering.

Høje niveauer af partikler når fly letter

På den ikke-kommercielle flyplads var det muligt at lave egentlige arbejdspladsmålinger. Her blev der målt meget høje niveauer af partikler - op til 1 mg pr kubikmeter luft, når fly lettede. Der blev også målt høje eksponeringsniveauer, når flyene landede og tankede. Partiklerne var næsten udelukkende sodpartikler i nanostørrelse. De indsamlede prøver i den kommercielle lufthavn var mere sammensatte og bestod hovedsageligt af sodpartikler, saltkrystaller og organisk materiale som fx pollen og plantefibre. 

- Vi sammenlignede de to typer af lufthavnspartikler med dieseludstødningspartikler. Lufthavnspartiklerne er lidt mindre end dieseludstødningspartikler men har samme kemiske sammensætning med en kulkerne af tjærestoffer og metaloxider på overfladen. Indholdet af tjærestoffer og metaller var nogenlunde det samme som for dieseludstødningspartiklerne, siger Ulla Vogel.

Kroniske betændelsestilstande og DNA-skader

Farligheden af de to typer partikler blev undersøgt ved at puste partiklerne ned i lungerne på mus i forskellige doser. Herefter sammenlignede man effekterne i mus med to forskellige standarddieseludstødningspartikler (gaffeltruck og lastbilsmotor) samt rene kulnanopartikler.

Udsættelse for flyemissionspartiklerne udløste samme biologiske respons som de to dieseludstødningspartikler og som de rene kulpartikler. Flyemissionspartiklerne forårsagede en betændelsestilstand (inflammation) og udløste et såkaldt akutfaserespons hos musene i samme grad som dieseludstødningspartiklerne og de rene kulpartikler. Derudover var der tegn på, at flypartiklerne forårsagede DNA-skader, som er biomarkør for kræftfremkaldende påvirkninger. 

- Man bruger en række forskellige celletyper til at vurdere, hvilken reaktion immunsystemet laver i lungen ved fx at kigge på cellerne i mikroskop og tælle dem. Og det var samme mønster af celletyper i højt antal, vi så hos mus udsat for flyemissionspartikler og dieseludstødningspartikler, fortæller dyrlæge og post doc Katja Maria Bendtsen, som er førsteforfatter på den videnskabelige artikel. 

Akutfaserespons er kroppens forsvarsreaktion på akutte og kroniske betændelsestilstande. Det er i princippet samme reaktion man får, når man får en splint i fingeren, der giver betændelse. Langvarige betændelsestilstande er skadelige. Akutfaserespons er en velkendt risikofaktor for hjertekarsygdom, fordi det kan øge risikoen for åreforkalkning. 

- Undersøgelsen tyder altså på, at de ultrafine partikler fra flymotorer har de samme fysisk-kemiske egenskaber som dieseludstødningspartikler og udløser samme biologiske respons, når de kommer ned i lungerne på mus. Derfor er der gode argumenter for at minimere udsættelsen for partikler fra flymotorer, siger Ulla Vogel. 

Læs artiklen

Læs mere om resultaterne

Yderligere oplysninger

Professor Ulla Vogel, NFA.

Find hele NFA's temanyhedsbrev om partikler i arbejdsmiljøet her.