Spring over hovedmenu

Seksuel chikane på jobbet kan muligvis øge risikoen for depression

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 08-12-2020

Har man været udsat for seksuel chikane på jobbet, kan der være øget risiko for, at man efterfølgende får flere symptomer på depression, og at man udvikler en klinisk depressiv lidelse. Og det ser ud til, at risikoen er størst, hvis det er en kollega eller leder fra arbejdspladsen, som udøver chikanen. Det viser ny dansk forskning.

Medarbejdere i alderen 18-64 år, som har oplevet seksuel chikane på jobbet fra deres kolleger eller ledere, har over fem gange højere risiko for at blive ramt af en depressive lidelse end medarbejdere, der ikke har oplevet seksuel chikane. Det fremgår af en videnskabelig artikel, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Københavns Universitet, Joblife, Syddansk Universitet og Anerkendende Psykologpraksis i Herlev står bag. Hver fjerde af dem, der havde været udsat for krænkelserne, udviklede en depressiv lidelse.

- Vores studie viser, at hvis man har været udsat for seksuel chikane, så ser der ud til være en øget risiko for stigning i depressive symptomer og udvikling af en klinisk depressiv lidelse (depression), fortæller Reinar Rugulies, professor på NFA.

Forskerne gennemgik data fra Arbejdsmiljø og Helbred (AH) – en stor, dansk undersøgelse, som har belyst arbejdsforhold og helbred i den danske arbejdsstyrke hvert andet år siden 2012.

- Vi undersøgte sammenhængen mellem seksuel chikane og depressive symptomer i den danske arbejdsstyrke mellem 2012 og 2016. Ingen af de knap 10.000 personer, som blev inkluderet i studiet, havde været udsat for seksuel chikane i perioden op til 2012, og vi undersøgte så ud fra spørgeskemaerne i 2014 og 2016, om dem, der havde oplevet seksuel chikane efter 2012, udviklede depressive symptomer i løbet af de kommende år, fortæller Reiner Rugulies.

Flere symptomer mens chikanen stod på

- Vi fandt, at personer, som havde været udsat for seksuel chikane inden for de seneste 12 måneder, havde flere depressive symptomer, end personer som ikke havde været udsat for seksuel chikane. Og niveauet af depressive symptomer blandt de personer, som blev udsat for chikanen, så ud til at stige i den periode, hvor det skete, fortæller Reiner Rugulies og fortsætter:

- Men vi ser samtidig, at de medarbejdere, som oplevede seksuel chikane i den undersøgte periode, i gennemsnit havde flere depressive symptomer, allerede inden de oplevede chikanen, sammenlignet med personer som ikke oplevede seksuel chikane. Det tyder på, at hvis man har en vis grad af depressive symptomer, så øger det muligvis risikoen for at opleve seksuel chikane. Så der kan altså være en tovejs sammenhæng mellem seksuel chikane og depressive symptomer. Det ændrer dog ikke på resultatet af vores undersøgelse: At oplevelsen af seksuel chikane hang sammen med en stigning i depressive symptomer.

Høj risiko for depression

Hvis vi ikke kun ser på stigningen i antallet af depressive symptomer men også på risikoen for at udvikle en depression, så ser vi en kraftig sammenhæng mellem oplevelsen af seksuel chikane og depression. Deltagere, som ikke havde en depression ved studiets starttidspunkt, havde en øget risiko for at udvikle denne lidelse, hvis de blev udsat for seksuel chikane. Endvidere ser det ud til, at man i højere grad udvikler depression, hvis chikanen bliver udøvet af en person fra arbejdspladsen, end hvis det er en klient, patient eller borger. Forskerne fandt, at hvis det var en leder eller kollega, som chikanerede, var risikoen for at udvikle en depressiv lidelse øget med 5,3 gange sammenlignet med dem, der ikke havde været udsat for sexchikane. Hvis det var kunder, klienter, patienter eller elever, som udøvede chikanen, var risikoen for en depressiv lidelse 1,9 gange højere end ellers.

- Vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor det ser ud til, at seksuel chikane har endnu mere alvorlige konsekvenser, hvis den udøves af en anden person fra arbejdspladsen, sammenlignet med hvis det er en kunde/klient, som udøver chikanen. Men det kan være relateret til, at man bedre kan trække på social støtte fra sit netværk på arbejdspladsen, hvis det er en ekstern udøver. Det er også muligt, at det kan være mere vanskeligt at undgå den person, som har chikaneret én, hvis det er en kollega eller leder, eller der kan være et ulige magtforhold, som forværrer konsekvenserne af chikanen siger seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen fra NFA, som er en af forskerne bag studiet.

Direkte årsagssammenhæng ikke påvist

Studiet kan dog ikke med sikkerhed fastslå en direkte årsagssammenhæng mellem sexchikane og depressionssymptomer, fortæller seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen. Det betyder, at selv om dem, der har oplevet seksuel chikane også angiver i spørgeskemaet, at de har haft symptomer på depression, kan man ikke vide med sikkerhed, at det er chikanen, som har udløst de depressive symptomer. Der er dog sandsynlighed for, at der er en sammenhæng.

- De depressive symptomer er undersøgt med metoden Major Depression Inventory, som er en valideret metode til at undersøge depression gennem selvrapportering. Man kunne også have målt depression ved hjælp af diagnoser eller anvendelse af antidepressiv medicin, men det er jo ikke alle med depression, som diagnosticeres eller kommer i behandling, siger Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen og fortsætter:

- Vores data fra spørgeskemaundersøgelserne er indsamlet over en længere periode, og vi kan se, at chikanen og de depressive symptomer falder sammen tidsmæssigt. Det har man ikke kunnet vise tidligere, og vi er derfor et skridt nærmere i forhold til at sandsynliggøre, at seksuel chikane på arbejdspladsen øger risikoen for depressive symptomer.

Undersøgelsen er dog ikke den første, der viser en sammenhæng mellem sexchikane og mentale helbredsudfordringer. I 2012 viste et norsk studie, at kvinder, som har været udsat for seksuelle krænkelser, har langt større risiko for at udvikle alvorlige, mentale helbredsudfordringer efterfølgende (se link nedenfor). Og et dansk tværsnitsstudie fra 2017 (se link nedenfor) viste, at uønsket seksuel opmærksomhed på jobbet var forbundet med et højere niveau af depressive symptomer.

Risikoen for udvikling af en klinisk depressiv lidelse. Figur der viser procentdelen af deltagere, som havde udviklet en depressiv lidelse i 2014. Kilde: Ruguliees et al. Journal of Affective Disorders 2020.
Figuren viser risikoen for udvikling af en klinisk depressiv lidelse på jobbet blandt deltagere i et dansk tværsnitsstudie fra 2014. Risikoen var 3,8 procent, hvis deltagerne ikke havde oplevet seksuel chikane og 25 procent, hvis deltagerne havde oplevet seksuel chikane fra ledere, kolleger, underordnede. Kilde: Rugulies et al. Journal of Affective Disorders 2020.

Studiet kort: Sammenhæng mellem seksuel chikane og depressive lidelser

Forskerne bag studiet 'Onset of workplace sexual harassment and subsequent depressive symptoms and incident depressive disorder in the Danish workforce' undersøgte 9.981 personer, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i 2012 og 2014 samt 6647 personer, som deltog i Arbejdsmiljø og Helbred 2016. Ingen af personerne havde oplevet seksuel chikane i året op til 2012. Resultaterne viste, at personer, der oplevede seksuel chikane fra kolleger eller ledere på arbejdspladsen i de 12 måneder inden 2014 - undersøgelsen, og som ikke havde angivet at have oplevet seksuel chikane i tidligere undersøgelse fra 2012, i højere grad angav, at de havde depressive symptomer. Og der var i denne gruppe en højere forekomst af depression end i gruppen af personer, som ikke havde oplevet seksuel chikane.

Selv om studiet ikke kan fastslå en årsagssammenhæng mellem seksuel chikane og depressive lidelser, konkluderer forskerne ud fra tallene, at resultaterne tyder på, at eksponering for seksuel chikane på arbejdspladsen kan være en medvirkende faktor til stigning af depressive symptomer og udvikling af en depression.

Læs den videnskabelige artikel

Læs mere

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen og professor Reiner Rugulies, NFA

Læs det seneste temanyhedsbrev om seksuel chikane på arbejdspladsen fra NFA.