Spring over hovedmenu

Ny viden bidrager til at belyse sammenhængen mellem virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og færre arbejdsulykker

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 01-09-2021

Virksomheder, der prioriterer arbejdsmiljøet højt, har halvt så mange alvorlige ulykker som virksomheder, der prioriterer det lavt, viser en ny rapport fra NFA.

Der anmeldes årligt ca. 42.000 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det koster både på det menneskelige plan og økonomisk for den enkelte, for arbejdspladserne og for samfundet. Det er blandt andet inden for brancherne vand, kloak og affald, slagterier samt bygge og anlæg, der er anmeldt mange arbejdsulykker.

Tabel 1. Top 5 brancher med flest gennemsnitlig antal anmeldte arbejdsulykker pr. år for 10.000 beskæftigede.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsatser, både på det konkrete og det systematiske niveau, er nøglen til at udvikle et godt arbejdsmiljø, forbedre sikkerheden og reducere arbejdsulykkerne. I de senere år har der været meget fokus på proaktive arbejdsmiljøindsatser og at opstille mål for dem. Det vil sige, at man ikke kun måler på ulykker og sygefravær, men også opstiller mål for de indsatser i virksomhederne, der bidrager til at fremme sikkerhed og trivsel.

Men hvor meget batter de enkelte indsatser, og er det de rigtige temaer, vi måler på? Det har forskere fra NFA undersøgt i en ny rapport.

- Det er naturligvis afgørende, at vi er sikre på, at de indsatser vi sætter i gang har en sammenhæng med de mål, vi ønsker at opnå, fx færre arbejdsulykker. Det har vi nu fået konkrete data på med denne rapport, siger Johnny Dyreborg, seniorforsker fra NFA, der står bag undersøgelsen.

Viden der virker

I rapporten har man undersøgt, om arbejdssteder med en høj grad af arbejdsmiljørettet indsats havde færre arbejdsulykker sammenlignet med arbejdssteder med lavest grad af arbejdsmiljørettet indsats inden for fem udvalgte områder via undersøgelsen ’Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats’ (VAI).

'Prioritering af arbejdsmiljøet’ er et af de indsatsområder, som undersøgelsen viser hænger sammen med færre arbejdsulykker. Det kan for eksempel handle om at have større ambitioner for arbejdsmiljøet end blot at overholde reglerne. ’Integration af arbejdsmiljøet’, det vil sige, at arbejdsmiljø indgår i virksomhedens øvrige funktioner, ser ud til at være relevant i forhold til forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker.

En høj grad af konkrete ulykkesindsatser og risikohåndtering med fokus på at forbedre sikkerheden i arbejdet hænger også sammen med færre arbejdsulykker. Til gengæld kunne man ikke påvise en sammenhæng mellem virksomhedernes instruktion i at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt og lavere risiko for anmeldepligtige ulykker.

- Arbejdsgiveren har naturligvis en generel instruktionspligt, men analysen har vist, at det er ikke et relevant målepunkt i forhold til at forebygge ulykker, fordi man ikke kan vise en klar sammenhæng mellem instruktion og antallet af ulykker, siger han.

Forskerne håber at kunne afprøve indsatserne for at få endnu mere præcis og nuanceret viden om hvilke forhold, der ellers har en betydning for forebyggelse af ulykker i praksis.

Læs rapporten

Dyreborg J, Thorsen SV, Laursen LL og Villadsen E. Sammenhænge mellem mål for virksomhedernes arbejdsmiljøindsats og anmeldte arbejdsulykker. Belyst med spørgeskemaundersøgelsen ’Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats’ og opfølgning i registeret over anmeldte arbejdsulykker. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2021.

Yderligere oplysninger