Spring over hovedmenu

Ansatte i tidsbegrænsede stillinger har potentielt større risiko for at udvikle psykiske lidelser

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 20-03-2023

Vikarer og projektansatte har 40 % større risiko for at udvikle angst, depression eller stress, sammenlignet med deres fastansatte kollegaer. Det viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hvis du er ansat i en tidsbegrænsede stilling på 32 timer om ugen eller derover, kan det muligvis påvirke dit psykiske helbred.

Det viser forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Resultaterne viser, at personer ansat i tidsbegrænsede stillinger har større risiko for at begynde at tage receptpligtig medicin og modtage behandling i psykiatrien, sammenlignet med fastansatte.

- Personer i tidsbegrænsede stillinger har, inden for en periode på fem år, ca. 40 % større risiko for at begynde at modtage behandling for bl.a. angst, depression og stressrelaterede lidelser, sammenlignet med personer der har en fastansættelse.

Det peger på, at korte ansættelsesforhold kan påvirke personers mentale helbred negativt, siger professor på NFA Anne Helene Garde, der er en af forskerne bag studiet.

- Desuden er risikoen for at begynde at tage receptpligtig medicin for samme typer af psykiske lidelser ca. 12 % større, uddyber Anne Helene Garde.

Hun understreger dog, at forskerne ikke har undersøgt, hvorfor personer er ansat i en tidsbegrænset stilling. Selvom forskerne har gjort meget for at tage højde for eventuelle forskelle mellem personer med tidsbegrænsede ansættelser og faste ansættelser, kan det derfor ikke udelukkes, at personer, der på forhånd er mere tilbøjelige til at udvikle mentale helbredsproblemer, oftere bliver ansat i tidsbegrænsede end i faste stillinger.

En potentiel stressfaktor

Psykiske sygdomme er nogle af de mest udbredte sygdomme i Danmark. Ifølge en OECD-analyse fra 2019 bruger Danmark ca. 110 milliarder kroner på mentale helbredsproblemer.

Forskerne arbejder i dette og andre studier på at teste en hypotese om, at en tidsbegrænset stilling kan være en potentiel stressfaktor. Det skyldes, at der ikke er sikret en fortsat ansættelse efter udløbsdato for den nuværende kontrakt.

Det kan føre til bekymringer om, hvorvidt ens job kan blive forlænget, eller man kan finde et nyt job, hvilket kan være en stressfaktor, siger Anne Helene Garde.

Om studiet

Studiet er en del af forskningsprojektet ”Tidsbegrænserede ansættelser og mentale helbredsproblemer”.

Forskningsresultaterne er baseret på spørgeskemadata fra Arbejdskraftsundersøgelsen fra perioden 2001-2013 og omfatter 106.501 personer mellem 20 og 59 år. Deltidsansatte (ansættelse på mindre end 32 timer om ugen) er ekskluderede fra undersøgelsen. Desuden er personer ekskluderet, hvis de havde modtaget sociale ydelser som fx kontanthjælp eller sygedagpenge (men ikke feriepenge, SU, barselspenge og arbejdsløshedsdagpenge), og hvis de havde modtaget behandling i psykiatrien eller tog medicin for psykiske lidelser i året op til undersøgelsens begyndelse.

Der er justeret for en række forhold, som tidligere forskning har påvist kan have betydning for, om man har en tidsbegrænset ansættelse eller er disponeret for behandling i psykiatrien. Det drejer sig om bl.a. alder, køn, indkomstniveau, uddannelsesniveau, jobsektor, natarbejde, og hvorvidt vedkommende modtog SU, arbejdsløshedsdagpenge eller barselsdagspenge et år før undersøgelsen.

Læs den videnskabelige artikel

Mental illness rates among employees with fixed-term versus permanent employment contracts: a Danish cohort study - PubMed (nih.gov)

Yderligere information

Hvad er en tidsbegrænset ansættelse?


Ansættelsesperioden er aftalt til at gælde en bestemt periode. Fratrædelsen sker uden yderligere varsel. For at en tidsbegrænset ansættelse kan være gyldig, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Tidsbegrænsningen skal være begrundet i objektive forhold, fx at du er ansat i et barselsvikariat eller i forbindelse med en sygeorlov.
  • Man skal kende start- og slutdato på forhånd.

Kilde: FOA