Spring over hovedmenu

På vej mod færre voldsomme episoder: Ældreplejen tager godt imod forebyggende indsats

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 09-04-2024

Forskere fra NFA har fulgt med i indsats fra Sundhedsstyrelsen, der skal støtte bl.a. SOSU’er og ledere i ældreplejen med at forebygge vold og trusler. Indsatsen er blevet taget godt imod, viser ny midtvejsevaluering fra NFA, der også kommer med anbefalinger til det videre forløb i 2024.

En borger, der er svær at hilse på. Forvirring, der leder til en verbal trussel. Eller en arm, der pludselig langer ud.

I ældreplejen oplever man ind imellem episoder, hvor den ældre borger har svært ved at kommunikere egne følelser eller behov og derfor reagerer med voldsom adfærd. Men hvordan skal man som medarbejder tolke og håndtere de situationer? Og hvor kan man hente hjælp og støtte, hvis man som medarbejder bliver udsat for vold og trusler?

De udfordringer forsøger Sundhedsstyrelsen at støtte ledere og fagligt personale i ældreplejen med at forebygge og håndtere. Sundhedsstyrelsen står nemlig bag en forebyggende indsats mod voldsomme episoder, som har kørt siden 2021 og fortsætter frem til slutningen af 2024. Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har fulgt forløbet og publicerer nu en midtvejsevaluering og anbefalinger til indsatsen.

- Vold og trusler forekommer hyppigst på arbejdspladser, hvor man arbejder med andre mennesker – og ældreplejen er ét af de steder, hvor vi ser mange tilfælde af det. Det kan få alvorlige konsekvenser for medarbejdernes trivsel og helbred, og derfor er det så vigtigt at forebygge, fortæller forsker på NFA Iben Karlsen.

Hun er én af de forskere fra NFA, der har fulgt med, når ældreplejen rundt i landets kommuner i disse år deltager i forløb, der skal skabe tryggere rammer for både ansatte og beboere.

Ny viden gør en forskel hos personalet

Midtvejsevalueringen, som NFA står bag, viser, at deltagerne i ældreplejen finder Sundhedsstyrelsens forløb relevant, motiverende og brugbart. Samtidig rapporterer langt størstedelen af deltagerne at have rykket deres praksis på baggrund af forløbene – enten delvist, i høj eller i meget høj grad.

- Indsatsen er en del af et meget vigtigt arbejde, som har betydning for både de ældre og de ansatte i ældreplejen, siger Iben Karlsen.

Forskerne bag midtvejsevalueringen har ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, observationer og interviews fulgt med i, hvordan forebyggelsesindsatsen virker – og om der var særlige omstændigheder, hvor indsatsen virkede bedre eller mindre godt. Resultaterne fra undersøgelsen er løbende formidlet til Sundhedsstyrelsen som led i samarbejdet.

På den baggrund kan forskerne nu pege på en række potentialer og komme med anbefalinger til, hvordan man kan få endnu større succes med forløbene og styrke forebyggelsen af vold og trusler. Det kan være helt lokalt ved at støtte deltagerne i at videreformidle deres viden til kolleger. Eller det kan være mere centralt, hvor der blandt andet er potentiale for, at deltagerne oplever endnu større kommunal opbakning til arbejdet med forebyggelse.

- Vi er glade for at bidrage til Sundhedsstyrelsens indsats. Det har været meget givende og en rigtig god mulighed for at blive klogere på, hvordan man helt konkret kan arbejde med at forebygge vold og trusler i ældreplejen, fortæller Iben Karlsen.

Bag om indsatsen

I finansloven for 2019 afsatte regeringen og Dansk Folkeparti 60 mio. kr. til en handlingsplan, der skal forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen og øge trivslen blandt de ansatte. I den forbindelse gennemfører Sundhedsstyrelsen frem til udgangen af 2024 en række forløb, der skal støtte ansatte i ældreplejen i at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. I alt 67 kommuner vil have gennemført et forløb, når indsatsen afsluttes.

NFA står bag midtvejsevalueringen, der bidrager til at kvalificere forløbene i 2024. Evalueringen består af en bred, kvantitativ evaluering, hvor 26 kommuner har medvirket og en dybdegående, kvalitativ evaluering, hvor 3 repræsentative kommuner har medvirket.

Læs mere

Læs NFA’s midtvejsevaluering og anbefalinger til Sundhedsstyrelsens indsats her.

Kontakt

Forsker Iben Karlsen, NFA

Hvad er vold og trusler på arbejdet?

Fysisk vold er angreb mod kroppen, fx krads, spyt, spark, slag, fastholdelse eller overfald.

Arbejdsrelateret vold kan også dreje sig om psykisk vold eller trusler om vold som fx trusler om hærværk mod arbejdspladsen eller trusler rettet mod medarbejderes familie, venner eller ejendom. Trusler kan også ske uden brug af ord, fx med brug af tegn med hænderne eller i form af tegninger.

Forskning viser flere alvorlige konsekvenser af vold og trusler på arbejdet. Der er bl.a. større risiko for, at medarbejdere ender i lange sygemeldinger efter at have oplevet vold og trusler i forbindelse med arbejdet. Vold og trusler på arbejdet er også forbundet med en øget risiko for at få diabetes og hjertekarsygdomme og samt øget risiko for PTSD, angst, depression og selvmord.

Læs mere om vold og trusler.

Anbefalinger og inspirationsmateriale til ældreplejen

I 2020 udgav Sundhedsstyrelsen en række anbefalinger og inspirationsmateriale til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen. De i alt ni anbefalinger giver viden om, hvordan ledere og medarbejdere kan samarbejde om at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i forbindelse med den daglige støtte, pleje og omsorg for borgeren.

Anbefalingerne blev udarbejdet på baggrund af en afdækning af eksisterende viden, metoder og praksiserfaringer på både arbejdsmiljøområdet og demens- og ældreområdet, som NFA gennemførte for Sundhedsstyrelsen.

Læs og hent inspiration i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hvad består Sundhedsstyrelsens indsats af?

At forebygge og håndtere voldsomme episoder kræver en særlig viden og stiller store krav til medarbejderne i ældreplejen. Sundhedsstyrelsen tilbyder i perioden 2021-2024 gratis implementerings- og læringsforløb til alle kommuner i Danmark. Et forløb består af tre undervisningsmoduler, to workshops og mellemliggende øvelser i egen praksis. Deltagerne får bl.a. viden og metoder til at:

  • Styrke trivslen hos borgere med demens
  • Forbedre arbejdsmiljøet
  • Forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder med uforståelig adfærd.

Læs mere om den forebyggende indsats