Spring over hovedmenu

Seksuel chikane, vold og diskrimination: Unge platformsarbejdere rapporterer i højere grad krænkende handlinger og arbejdsulykker

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 04-05-2024

Ca. 40 % af platformsarbejdere rapporterer at have været udsat for en arbejdsulykke eller uønsket seksuel opmærksomhed og chikane det seneste år. Det viser ny forskning fra Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Et swipe på en app, og du har dagligvarer leveret til din hoveddør eller rengøringshjælp morgenen efter.

Digitale platforme gør hver dag manges hverdag lettere. Men den nye type af beskæftigelse via en app eller medieplatform medfører også en række nye arbejdsmiljøudfordringer, og det går især ud over unge såkaldte platformsarbejdere. Det viser en ny rapport udarbejdet af Aalborg Universitets Center for Ungdomsforskning, Roskilde Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- Vi kan se, at mere end 40 % af budene rapporterer om krænkende handlinger, hvilket er langt højere end gennemsnittet for samtlige brancher. Det samme ses, når vi kigger på arbejdsulykker. Her rapporterer ca. 40 % om én eller flere arbejdsulykker inden for det seneste år. Her ligger gennemsnittet for andre brancher på 8 %, siger seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Johnny Dyreborg, som har været med til at udarbejde rapporten.

Johnny Dyreborg peger dog på, at undersøgelsen har en lav svarprocent, og at tallene derfor skal tolkes med forsigtighed:

- Med denne type undersøgelse kan der være risiko for, at de personer, der fx har oplevet krænkende adfærd eller en arbejdsulykke, er mere tilbøjelige til at besvare spørgeskemaet end andre adspurgte. Tallene indikerer dog, at der er et arbejdsmiljøproblem i branchen.

Øget risiko for krænkende handlinger

Forskningsprojektets resultater er bl.a. baseret på selvrapporteret data fra en mindre spørgeskemaundersøgelse, men rapporten rummer også erfaringer fra de interviews, forskerne har gennemført med 20 unge om deres oplevelser med platformsarbejde. Samtalerne viser ifølge Johnny Dyreborg, at der er sket en normalisering af et hårdt arbejdsmiljø blandt personer, der arbejder via platformene:

- En ejer af en platform beretter om kunder, der tager stoffer, mens platformsarbejderne udfører deres arbejdsopgaver, seksuel chikane og racistiske kommentarer. Meget voldsomme oplevelser, som skal tages yderst alvorligt. Vi oplever samtidig, at de unge ser det hårdere arbejdsmiljø som en del af jobbet.

I marts 2024 blev der i EU vedtaget en aftale om et nyt direktiv om bedre vilkår og rettigheder for platformsarbejdere, der skal medvirke til at beskytte platformsarbejdere i hele EU. Det er en god start, siger Johnny Dyreborg:

- Det er meget positivt, at der er kommer regulering inden for området. Det er der behov for, fordi der er tale om en ny type beskæftigelse, hvor den traditionelle arbejdstager- og arbejdsgiverrolle er blevet udvisket. Dermed er det også blevet utydeligt, hvem der har ansvaret for arbejdsmiljøet, hvilket i praksis betyder, at dette ansvar overføres fra den digitale platform eller fra de kunder, der modtager ydelserne, til de unge platformsarbejdere.

App har overtaget chefrolle

Johnny Dyreborg peger på, at udfordringerne i arbejdsmiljøet kan skyldes arbejdets opbygning, hvor det er en app, der har overtaget lederens rolle. Det kan især have alvorlige konsekvenser for helbredet, hvis medarbejdere gentagne gange udsættes for krænkende handlinger:

- Der er ikke de samme muligheder for at få bearbejdet oplevelser med krænkende handlinger som platformsarbejder, som på det ”almindelige” arbejdsmarked. Platformsarbejdere har i ringe grad et kollegialt fællesskab eller en chef, som de kan bearbejde oplevelserne med. Forskning tyder på, at det kan forstærke de negative konsekvenser for deres helbred og trivsel, forklarer han.

Forskning viser, at det især er udformningen af teknologien, som spiller en rolle for nye krænkelsesformer:

- Når det er algoritmer, der forvalter menneskelige ressourcer på en arbejdsdag, har det betydning for arbejdsmiljøet. Teknologien har bl.a. skabt en ny form for møde mellem kunder og platformsarbejdere, som både sker online og offline, siger Johnny Dyreborg og uddyber:

- Platformsarbejdere ser ofte først kunden, når de træder ind i kundens hjem. Det, at kunder kan gemme sig bag anonymitet, skaber ikke kun usikkerhed, men det forstærker også risikoen for, at platformsarbejderne udsættes for krænkende handlinger i forbindelse med deres arbejde.

Om rapporten:

Rapporten sammenfatter resultaterne fra forsknings- og udviklingsprojektet ”Risiko, arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt unge på platformsmedieret arbejde” (RADAR II). Projektets overordnede formål har været at undersøge forekomst og typer af krænkende handlinger, som unge 18-30-årige udsættes for i arbejdet på digitale platforme, både sociale medie- og underholdningsplatforme som influencere og gamere og digitale arbejdsplatforme som madbude og rengøring. Projektet undersøger:

  • omfanget og karakteren af krænkende handlinger blandt platformsarbejdere, gamere og influencere.
  • de digitale platformes betydning for risikoen for krænkende handlinger.
  • om en social medie-kampagne kan bidrage til forebyggelse af krænkende handlinger blandt unge 18-30-årige på det digitale arbejdsmarked.

I rapporten præsenteres kun resultater fra spørgeskemaet om budes arbejdsmiljø. Det skyldes, at der ikke var tilstrækkeligt med besvarelser fra de øvrige grupper af platformsarbejdere. Der blev i alt udsendt spørgeskemaer til 5.876 bude, hvoraf kun 7,4 % af svarene var fyldestgørende nok til, at data kunne anvendes. Det er generelt en vanskelig gruppe at få besvarelser fra pga. alder og etnicitet (sprog). Den lave svarprocent betyder, at resultaterne skal tolkes med forbehold, men de indikerer, at der er et arbejdsmiljøproblem i denne branche. Der er desuden foretaget 20 interviews med platformsarbejdere samt gennemført en social medie-kampagne i samarbejde med centrale interessenter relateret til platformene.

Om studiet

Rapporten RADAR II er udarbejdet af Aalborg Universitets Center for Ungdomsforskning, Roskilde Universitet og NFA. Der blev i alt udsendt spørgeskemaer til 5.876 bude, hvoraf kun 7,4 % af besvarelserne var fyldestgørende nok til at kunne anvendes.

Studiets resultater viser, at:

  • 41,7 % oplever uønsket seksuel opmærksomhed og chikane
  • 31,2 % har oplevet skænderier og konflikter
  • 27,5 % har oplevet diskrimination
  • 37,8 % har været udsat for én eller flere arbejdsulykker inden for det seneste år.

Metode - Styrker og svagheder ved studiet

RADAR II er baseret på spørgeskema- og interviewundersøgelser samt gennemførelse af to sociale medie-kampagner til forebyggelse af krænkende handlinger. Spørgeskemadata fra personer ansat som bude blev anvendt i analyserne. Svarprocenten var for lav i de øvrige grupper, som indgik i undersøgelsen.

Styrker: Et tæt samarbejde med de relevante interessenter gennem fire workshops har muliggjort en unik adgang til relevante respondenter. Det er, så vidt vi ved, den største kvantitative undersøgelse af unges udsættelse for krænkende handlinger i platformsmedieret arbejde. Projektets problemstillinger er ikke begrænset til platformsarbejde, men kan få betydning for alle arbejdspladser, hvor digitalisering og sociale medier indgår.

Svagheder: I rapporten præsenteres kun resultater fra spørgeskemaet om budes arbejdsmiljø, da der ikke var tilstrækkelige besvarelser fra de øvrige grupper af unge platformsarbejdere. Der blev i alt udsendt spørgeskemaer til 5.876 bude, hvoraf kun 7,4 % af bessvarelserne var fyldestgørende nok til, at data kunne anvendes. Den lave svarprocent betyder, at resultaterne skal tolkes med forsigtighed, men det kan indikere, at der er et arbejdsmiljøproblem i branchen. Det er en vanskelig gruppe at få besvarelser fra pga. alder og etnicitet (sprog). Til sammenligning har den nationale undersøgelse af forekomsten af seksuel chikane blandt alle grupper af lønmodtagere en svarprocent på 23,1% for fuld gennemførelse.

Kilde

Risiko, arbejdsmiljø og krænkende handlinger blandt unge med platformsmedieret arbejde: (RADAR 2). Udgivet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet, 2024.


Kontakt

 

I 2022 var mere end 28 mio. mennesker i EU ansat gennem en eller flere digitale platforme. I 2025 forventes det, at tallet vil stige til mere end 43 mio. mennesker.

Fra 2016 til 2023 steg indtægten fra platformsøkonomien fra ca. 3 mia. euro til ca. 14 mia. euro.

Det Europæiske Råd.