Spring over hovedmenu

Fleksibilitet kan fastholde seniorer på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 30-05-2024

Større indflydelse på vagtplaner, nedsat tid og flere andre tiltag kan være med til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Men mere fleksibilitet kan også udfordre ledere og følelsen af retfærdighed blandt kollegerne. Det viser ny rapport fra SeniorArbejdsliv.

Der findes ingen ’one size fits all’- løsninger.

Det viser en ny rapport om otte virksomheders konkrete erfaringer med at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø.

Rapporten er udarbejdet som en del af forskningsprojektet SeniorArbejdsliv, hvor forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Team Arbejdsliv og Aalborg Universitet bl.a. undersøger, hvordan seniorer kan fastholdes på arbejdsmarkedet.

Resultaterne peger på, at der både er gevinster og omkostninger ved at skabe mere fleksibilitet i tid og rum på arbejdspladsen.

- For at få mere fleksibilitet til at fungere i praksis, skal der skabes en balance mellem stabilitet og forudsigelighed på en ene side og fleksibilitet på den anden side. Rapporten viser, at det handler om at finde den form, som passer til kerneopgaven og kulturen i den enkelte virksomhed, siger arbejdsmiljøkonsulent i TeamArbejdsliv Cecilie Pietraszek, der står bag rapporten.

Større indflydelse på vagtplaner og flere aftenvagter

Resultater fra projektet har tidligere vist, at mere fleksibilitet kan være med til at fremme fastholdelse og rekruttering af seniormedarbejdere. Det er på den baggrund, at forskerne nu er blevet klogere på, hvordan forskellige virksomheder konkret har arbejdet med at skabe fleksibilitet for medarbejderne.

I den nye rapport er 15 ledere og medarbejderrepræsentanter fra otte virksomheder blevet interviewet. De repræsenterer en bred vifte af virksomhedstyper og har alle gjort sig erfaringer med at skabe fleksibilitet for medarbejderne. I størstedelen af virksomhederne har tiltagene været rettet mod medarbejdere i alle aldre, men de imødekommer i høj grad den fleksibilitet, som mange seniorer efterspørger for at blive på arbejdsmarkedet.

Flere virksomheder oplever, at særligt tiltag som større indflydelse på vagtplaner, nedsat tid eller deltid er med til at fastholde seniorer.

En HR-chef beskriver blandt andet i rapporten, at seniormedarbejderne i forvejen kender arbejdspladsen og derfor nemmere kan gå over til at være timelønnet.

En anden virksomhed oplever, at flere seniormedarbejdere dækker aften- og weekendvagter efter indførelsen af fleksible vagtplaner. Det giver nemlig fritid til at være sammen med børnebørnene i dagtimerne.

- Førhen har man været pensioneret eller på efterløn, når man fik børnebørn. Nu er det sværere at få tid til dem. Så der er et ønske om noget planlagt fritid, hvor man fx kan hente ugentligt, siger en HR-arbejdsmiljøkonsulent i rapporten.

Virksomheder bliver mere attraktive

Tiltag som fleksibel arbejdstid, fire dages arbejdsuge og hjemmearbejde bliver også fremhævet hos flere af virksomhederne.

Flere interviewpersoner fortæller, at rammerne for hjemmearbejde er blevet bedre efter coronapandemien. De oplever, at både de tekniske og praktiske muligheder for hjemmearbejde er forbedrede. Samtidig oplever de større tiltro til, at hjemmearbejde ikke går ud over produktiviteten.

For virksomhederne giver de fleksible tiltag ikke alene bedre mulighed for at fastholde medarbejder. De gør det også nemmere at ansætte nye medarbejdere.

- Vi kan se, at det er lettere at rekruttere – og det er måske fordi, der er en brandingværdi i det her med en fleksibel arbejdsplads. Vi får simpelthen flere ansøgere, siger en HR-chef i rapporten.

Ledelse og fællesskabet kan blive udfordret

Den øgede fleksibilitet kan dog også skabe udfordringer i virksomhederne.
I rapporten beskrives det som en udfordring for ledere at have tillid til, at medarbejderne forvalter fleksibiliteten ansvarligt. På den måde oplever de et tab af kontrol.

Derudover kan medarbejdere opleve det som uretfærdigt, hvis fleksibiliteten kun bliver et gode for nogle – og at den ekstra mængde af arbejde lander hos andre.

- Ledernes opbakning er afgørende, og lederne skal klædes på til opgaven. Øget fleksibilitet ændrer på deres muligheder for at udøve ledelse, og hvis der ikke også tages hånd om deres udfordringer, kan det betyde tab af ledere og dårlige oplevelser for både ledere og medarbejdere, siger Cecilie Pietraszek.

Flere af virksomhederne oplever også, at fleksibilitet i form af hjemmearbejde kan udfordre det sociale fællesskab på arbejdspladsen og muligheden for vidensdeling mellem kolleger.

Inspiration til at skabe gode rammer for seniorer

Håbet for forskerne bag rapporten er at bidrage til erfaringsudveksling mellem arbejdspladser.

- Vi håber, at erfaringerne kan inspirere andre virksomheder. På sigt kan arbejdspladsernes kreative arbejde med mere tidsmæssig og rumlig fleksibilitet forhåbentlig bidrage med nye løsninger, som kan give større rummelighed på arbejdsmarkedet for seniorer, siger Cecilie Pietraszek.

Om undersøgelsen

Rapporten er baseret på interviews med repræsentanter fra otte virksomheder. På syv virksomheder er der afholdt to individuelle interviews pr. virksomhed, et med en ledelsesrepræsentant og et med en tillidsvalgt. På én virksomhed er interviewet med ledelsen afholdt som et gruppeinterview, hvor også en personalejuridisk konsulent deltog. Der er samlet set gennemført interviews med 15 personer.

Virksomhederne er udvalgt inden for tre meget brede kategorier af brancher, som tilsammen forventes at repræsentere en mangfoldighed af forskellige virksomhedstyper. Inddelingen er foretaget på baggrund af, om kerneopgaven for virksomheden primært handler om: Arbejde med produktion, arbejde med symboler eller arbejde med mennesker.

Styrker og begrænsninger

Det er en styrke ved undersøgelsen, at den omfatter forskellige typer af arbejdspladser med forskellige vilkår for fleksibilitet, hvilket betyder, at der tegnes et bredt billede af muligheder og begrænsninger for øget fleksibilitet. Det er også en styrke, at der er interviews med både en leder og en medarbejderrepræsentant fra hver virksomhed. Undersøgelsen bygger på kvalitativt materiale, og den kan derfor ikke sige noget om udbredelsen af de fleksible muligheder eller af de udfordringer og problemstillinger, der rapporteres om. Det er heller ikke muligt at drage kausale slutninger om årsager og virkninger baseret på denne undersøgelse.


Kilde

Cecilie Pietraszek & Karen Albertsen, Seniorer og fleksibilitet i tid og rum


Kontakt