Spørgeskema til måling af social kapital

Social kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejder. Et godt samarbejde øger både arbejdspladsens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde. Brug dette spørgeskema til at finde ud af, hvor god jeres sociale kapital er.

NFA har udviklet et elektronisk spørgeskema til at kortlægge den sociale kapital på arbejdspladsen. Spørgeskemaet er gratis tilgængeligt online, og arbejdspladser kan få adgang til spørgeskemaet ved at kontakte NFA på mailadressen: socialkapital@nfa.dk.

Formål

Formålet med dette spørgeskema er at give arbejdspladser informationer, der kan danne grundlag for overvejelser om, hvor og hvordan arbejdspladsen eventuelt kan sætte ind for at vedligeholde eller forbedre den sociale kapital.

Om værktøjet

I 2014 udviklede NFA tre nye versioner af spørgeskemaet med henholdsvis 25, 21 og 15 spørgsmål som supplement til Arbejdsmiljørådets skema. NFA har udviklet et spørgeskema om social kapital. Det Spørgeskemaet gør det muligt at måle forskellige former for social kapital på arbejdspladsen og at måle den sociale kapital på teams- og afdelingsniveauer i virksomheden.

Spørgeskemaet bygger på den nyeste opdaterede viden om social kapital på arbejdspladsen. Her skelner man mellem tre former for social kapital:

Sammenbindende social kapital (bonding) 

De ressourcer der findes i de sociale relationer inden for arbejdsgrupper, teams eller afdelinger, som har et fælles ansvar for at udfører én eller nogle opgaver, og som relativt hyppigt har indbyrdes kontakt.

Brobyggende social kapital (bridging)

De ressourcer der findes i de sociale relationer mellem arbejdsgrupper, teams eller afdelinger, som har ansvar for at udfører én eller nogle forbundne opgaver, og som normalt ikke har hyppigt indbyrdes kontakt, eller hvor kontakten er formidlet af repræsentanter.

Forbindende social kapital (linking)

Betegner de ressourcer der findes i de sociale relationer mellem arbejdsgrupper, teams eller afdelinger og ledelsen, som varetager planlæggende, inspirerende, motiverende, koordinerende, udviklingsmæssige og flere andre funktioner i relation til medarbejderne. Forskerne bag spørgeskemaet har fundet frem til, at der kan skelnes mellem to underkategorier af forbindende social kapital:

  • Relationen mellem medarbejderne og den nærmeste ledelse, som har relativt hyppigt indbyrdes kontakt
  • Relationen mellem medarbejderne og den samlede ledelse, hvor der er sjældnere direkte indbyrdes kontakt og måske oftere har indirekte kontakt.

Spørgeskemaet findes i tre versioner med henholdsvis 25, 21 og 15 spørgsmål. Den længste version giver flere konkrete informationer om forskellige aspekter af den sociale kapital på arbejdspladsen end de kortere versioner. De to korte versioner tager kortere tid at anvende. Indholdsmæssigt ligner de tre versioner hinanden.

Ligheder og forskelle fremgår af ’Oversigt over spørgsmålene i de tre versioner af 'Spørgeskema om social kapital'’

Spørgeskemaerne

Spørgeskema om social kapital - 25 spørgsmål

Spørgeskema om social kapital - 21 spørgsmål 

Spørgeskema om social kapital - 15 spørgsmål

Sådan gør I på virksomheden

Kort vejledning i at anvende NFA’s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Elektronisk spørgeskema

Her er syv trin, som I skal følge, når I vil anvende det elektroniske spørgeskema til at måle social kapital på jeres arbejdsplads.

I er klar til at starte spørgeskemaundersøgelsen, når den medarbejder, der har ansvaret for undersøgelsen, har gennemført følgende punkter: 

1. Kontakt NFA og få adgang til spørgeskemaet

Alle arbejdspladser kan få adgang til spørgeskemaet om social kapital ved at sende en mail til socialkapital@nfa.dk og meddele, at I gerne vil have adgang til spørgeskemaet. Når I har gjort det, får den ansvarlige for undersøgelsen på arbejdspladsen tilsendt en adgangskode til systemet.

2. Udfyld tilmeldingsskemaet

Den medarbejder, der har ansvaret for undersøgelsen taster adgangskoden på computeren og kommer derved direkte ind til et tilmeldingsskema, som skal udfyldes.

3. Tilmeld alle deltagere og teams/afdelinger

For at spørgeskemaet kan blive udsendt til alle medarbejdere på arbejdspladsen, skal samtlige deltagere og teams, som det giver mening at få resultater om, tilmeldes. Det er vigtigt, at hver afdeling/team skal være på mindst 5 medarbejdere, for at vi kan udarbejde en anonym rapport til teamet/afdelingen med resultater fra undersøgelsen.

4. Selve spørgeskemaundersøgelsen

Informer medarbejdere og ledere: Inden I starter undersøgelsen, er det vigtigt, at medarbejdere og ledere bliver orienteret om, at den vil finde sted. I skal også forklare, hvorfor det er vigtigt, at de deltager. Grunden er, at jo flere der deltager, jo mere retvisende bliver målingen af den sociale kapital på jeres arbejdsplads. Vi har lavet informationspjecen 'Giv jeres samarbejde et serviceeftersyn - derfor er det vigtigt at måle den sociale kapital på arbejdet', som I kan sende ud til medarbejderne inden undersøgelsen.

5. Besvar spørgeskemaet

Når den kollega på arbejdspladsen, som har ansvaret for undersøgelsen, har gennemført punkt 1-4, vil de tilmeldte på arbejdspladsen modtage en e-mail, der indeholder en beskrivelse af undersøgelsen og et link, de kan bruge til at aktivere spørgeskemaet. Hver medarbejder besvarer herefter de 21 spørgsmål. Det tager ca. 10 minutter. Svarene behandles anonymt og i fortrolighed, og de enkeltes svar vil ikke kunne ses af andre.

6. I modtager resultaterne i to rapporter

Når målingen er afsluttet, får I tilsendt to rapporter med resultater - en for hele arbejdspladsen og en for de enkelte teams/afdelinger. Rapporterne sendes til den medarbejder, der har ansvaret for undersøgelsen på arbejdspladsen. For at opretholde anonymiteten offentliggør vi kun resultater for afdelinger/teams med fem eller flere medarbejdere og kun til hver enkelt afdeling/team. I rapporten med resultatet for den enkelte afdeling/team vil der også være en sammenligning med gennemsnittet for hele arbejdspladsen. Hvis I foretager flere målinger, kan både arbejdspladsens og de enkelte teams/afdelings resultater blive sammenlignet med den tidligere måling.

7. Følg op på resultaterne af målingen

Diskutér resultaterne i de enkelte teams eller afdelinger og bliv enige om, hvad I kan gøre for at forbedre eller vedligeholde den sociale kapital. I rapporterne giver vi også nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at forbedre eller vedligeholde den sociale kapital. Brug de gode råd.

Resultaterne fra jeres arbejdsplads, der danner grundlaget for den tilbagemeldingsrapport, I vil modtage, anvendes ikke i øvrigt på virksomhedsniveau. Men jeres besvarelser vil komme til at indgå i beregningen af et samlet gennemsnit for scoren på social kapital for alle de virksomheder, der har anvendt online-spørgeskemaet: fx ’Gennemsnit for andre arbejdspladser, der har den samlede sociale kapital: 70’. Det vil sige, at man som arbejdsplads kan benchmarke sin score i forhold til andre arbejdspladsers besvarelser, men man kan ikke få yderligere detaljer om de andre besvarelser.

Baggrund

Den sociale kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejder på jeres arbejdsplads. Samarbejdet finder sted mellem kolleger, der arbejder tæt sammen i det daglige, mellem afdelinger, der hver især bidrager til at levere virksomhedens kerneydelser og mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer, da det både øger virksomhedens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde.

Forskning i social kapital på arbejdspladsen er relativ ny. I 2008 udgav Arbejdsmiljørådet og NFA en hvidbog om virksomhedernes sociale kapital, og i 2011 udviklede NFA et spørgeskema for Arbejdsmiljørådet til måling af den sociale kapital. Dette spørgeskema indeholder 12 spørgsmål og kan anvendes til at måle den sociale kapital på arbejdspladsen og i arbejdspladsernes afdelinger og jobgrupper, så man opnår et enkelt udtryk for den samlede sociale kapital.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Vilhelm Borg og seniorforsker Thomas Clausen, begge NFA