Spring over hovedmenu

Medarbejdere, der udsættes for mobning på arbejdet, har større risiko for selvmord

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 22-06-2022

Medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet mobning, sammenlignet med medarbejdere der ikke har været udsat for mobning. Sammenhængen er særligt stærk blandt mænd.

Ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere viser, at der er en sammenhæng mellem mobning på arbejdspladsen og risikoen for selvmord eller selvmordsforsøg.

Hvis medarbejdere har været udsat for mobning på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de næsten dobbelt så stor risiko for selvmord eller selvmordsforsøg. Helt præcist er risikoen 1,7 gange større, hvis de er blevet mobbet. Det vil sige, at for hver gang der er 10 personer, der har begået selvmord eller forsøg på selvmord i gruppen af medarbejdere, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 17 personer, der har begået selvmord/selvmordforsøg i den gruppe, som er blevet mobbet.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at personer, der svarer, at de har været udsat for mobning på arbejdspladsen har en større risiko for at depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så det her studie understreger, hvor farligt mobning kan være og, at det er endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist, siger Thomas Clausen, seniorforsker på NFA og én af forfatterne til studiet.

Størst risiko for mænd

Undersøgelsen bygger på danske datasæt og forskellige spørgeskemaundersøgelser med svar fra knap 100.000 personer. Undersøgelserne er gennemført i perioden 2004-2014 og deltagernes gennemsnitsalder er 44 år.

Kigger man isoleret på mænd, er risikoen for selvmord og selvmordsforsøg langt større. Resultaterne viste, at risikoen er næsten tre gange højere for mænd, der har været udsat for mobning på arbejdspladsen sammenlignet med mænd, der ikke har. Det vil sige, at for hver gang der er 10 mænd, der har begået selvmord/selvmordforsøg i gruppen af mænd, som ikke har rapporteret mobning, vil der være 29, der har begået selvmord/selvmordforsøg i gruppen af mænd, som er blevet mobbet.

- Det er en markant forskel, vi kan se på kønnene i undersøgelsen. Tidligere undersøgelser tyder på, at mænd er mindre tilbøjelige til at søge støtte, når de oplever mentale helbredsproblemer, og det kan således også være, at mænd, i lavere grad end kvinder, vil være åbne omkring mobningsproblemer på arbejdspladsen og, at de dermed ikke får den støtte, der kan være behov for. Og det kan være en del af forklaringen på de forskelle, vi ser mellem mænd og kvinder, forklarer Thomas Clausen.

Forebyggelse kan afhjælpe

Omkring 10 % af deltagerne har svaret, at de har været udsat for mobning på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder.

- Det er en høj andel. Og det viser jo, at mobning er udbredt på danske arbejdspladser. Så resultaterne fra denne og andre undersøgelser bekræfter vores indtryk af, at mobning er en påvirkning i det psykosociale arbejdsmiljø, som man skal tage endda særdeles alvorligt, siger Thomas Clausen.

Resultaterne viser, at der er et behov for at forebygge mobning på de danske arbejdspladser mest muligt. Indsatsen for at forebygge mobning kan for eksempel ske gennem den generelle indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

- Hvis man skal forebygge mobning, er det en god ide at have et fokus på den løbende indsats for at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det kan man gøre i forbindelse med de løbende trivselsmålinger på arbejdspladsen. Og når man arbejder med arbejdsmiljøet, er det vigtigt, at man er grundig, at man involverer medarbejderne, og at man går systematisk til værks, siger Thomas Clausen.

Den første undersøgelse i Danmark

Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark og en af de første på verdensplan.

- Det er en stor udfordring at lave en undersøgelse af denne karakter. Selvmord er heldigvis et sjældent forekommende udfald, og derfor kræver det en stor undersøgelsespopulation at gennemføre en undersøgelse som den, vi har lavet her. I Danmark har vi adgang til en stor mængde data om det psykosociale arbejdsmiljø, og derfor har det været muligt for vores forskerteam at gennemføre undersøgelsen, siger Thomas Clausen.

Artiklen er en del af NFA’s produktion af viden om konsekvenserne af negative handlinger på arbejdspladsen, herunder sammenhæng mellem mobning og forøget risiko for depressive symptomer, langvarigt sygefravær samt udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Ifølge Thomas Clausen understreger undersøgelsen, at der er et behov for at undersøge sammenhængen mellem mobning og helbredsmæssige konsekvenser endnu nærmere i fremtiden.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen baserer sig på svar fra 98.330 personer fra forskellige danske studier, der har svaret på række spørgeskemaundersøgelser, der er blevet fortaget af NFA i perioden fra 2004 til 2014. Svarene er blevet fulgt i nationale registre, der belyser selvmord og selvmordsadfærd.

I undersøgelsen er der justeret for køn, alder, civilstand, socioøkonomisk status, nuværende eller tidligere diagnoser for mentale helbredsproblemer og nuværende eller tidligere brug af psykofarmaka.

- Der er tale om et robust undersøgelsesdesign, og vi har justeret analyserne for de mest relevante forklaringsfaktorer, inklusive tidligere mentale helbredsproblemer og skilsmisse. Det har dog ikke været muligt at inddrage andre mulige forklaringsfaktorer, eks. større livsbegivenheder såsom fyringer eller mobning tidligere i livet.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem NFA, Københavns Universitet og en række andre samarbejdspartnere. Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs den videnskabelige artikel

Conway PM, Erlangsen A, Grynderup MB, Clausen T, Rugulies R, Bjorner JB, Burr H, Francioli L, Garde AH, Hansen ÅM, Hanson LM, Kirchheiner-Rasmussen J, Kristensen TS, Mikkelsen EG, Stenager E, Thorsen SV, Villadsen E, Høgh A. Workplace bullying and risk of suicide and suicide attempts: A register-based prospective cohort study of 98 330 participants in Denmark [Epub ahead of print]. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 2022. doi: 10.5271/sjweh.4034

Yderligere oplysninger

Hvad er mobning?

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Det, der endvidere adskiller mobning fra andre måder at krænke på, er, at det altid er den eller de samme personer eller grupper af personer, der systematisk udsættes for de krænkende handlinger. Ligesom det ofte er den eller de samme personer, der udøver de krænkende handlinger.

Kilde: Arbejdstilsynet

Søg hjælp

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har, og du kan gøre det anonymt.

  • Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle dage fra klokken 11-04, ligesom du har mulighed for at chatte med Livslinjen. 

  • Arbejdstilsynet har desuden en hotline, hvor man kan ringe ind anonymt og få hjælp, hvis man har oplevet krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen:
Arbejdstilsynets Hotline/

Læs også