Spring over hovedmenu

NFA-rapport baner vejen for en fælles standard for ulykkesopgørelser i byggeriet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 09-06-2022

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har afdækket mulighederne for at udvikle en ny standard for ulykkesopgørelser, som vil gøre det muligt at sammenligne antal og typer af ulykker på tværs af store byggepladser. En række af Danmarks største offentlige bygherrer vil arbejde videre med projektet.

Bygge- og anlægsbranchen er præget af mange arbejdsulykker – faktisk er byggeriet en af de farligste brancher i Danmark. Ifølge de nationale opgørelser er risikoen for alvorlige ulykker og fysiske overbelastninger mere end dobbelt så høj sammenlignet med gennemsnittet for alle brancher. Samtidig har det i mange år været svært at få en enkel og sammenlignelig opgørelse over arbejdsulykker på tværs af byggeprojekter.

Derfor har NFA, med finansiering fra Arbejdstilsynet, udarbejdet en rapport, der bl.a. afdækker fordele og ulemper ved en fremtidig model for standardisering af ulykkesopgørelser på byggepladser. Målet er at gøre det muligt at sammenligne antal og typer af ulykker på tværs af store byggepladser:

- Arbejdstilsynet opgør ulykker på virksomhedsniveau. På byggepladser, hvor der ofte er mange forskellige virksomheder til stede på samme tid, kan antallet af ulykker ikke i dag opgøres med sikkerhed. Derfor er det meget relevant at udvikle et fælles udgangspunkt for at opgøre og forebygge arbejdsulykker, siger seniorforsker ved NFA, Jeppe Ajslev, og uddyber:

- Med en standardisering får man et fælles udgangspunkt for at indsamle viden, fordi ulykker registreres på samme måde på de enkelte byggepladser. Det vil være en meget positiv udvikling.

Standardisering styrker sikkerhedskulturen

Arbejdstilsynet estimerer, at kun ca. 50-60 pct. af rapporteringspligtige arbejdsulykker for hele arbejdsmarkedet anmeldes.

- Som det er nu, findes der ikke fælles retningslinjer for bygherrernes opgørelse af arbejdsulykker på deres byggepladser. Fx kan en bygherre stille krav til, at en virksomhed internt på byggepladsen registrerer en ulykke på én måde, mens en anden bygherre stiller krav til, at en virksomhed registrer en ulykke på en anden måde, siger seniorforsker Jeppe Ajslev og uddyber:

- En fælles standard for opgørelse af arbejdsulykker på byggepladser vil ikke automatisk gøre, at der kommer færre ulykker, men det kan gøre os klogere på, hvornår og hvor de indtræffer, og hvor mange ulykker der reelt finder sted, og det vil gøre det muligt i højere grad at sammenligne antallet af ulykker på tværs af byggepladser.

En fælles standard kan styrke sikkerhedskulturen i branchen. Det mener Søren Andersen, der er områdechef i Vejdirektoratet:

- En fælles standard og tilgang til opgørelse af ulykker vil understøtte den vigtige ledelsesmæssige opgave både bygherren og entreprenøren har for at sikre en god sikkerhedskultur på byggepladsen.

Fundament for det videre arbejde

Arbejdstilsynet har ensartede regler om virksomhedernes anmeldelse af ulykker, som gælder alle virksomheder uanset branche. De anmeldepligtige ulykker registreres dog på virksomhedsniveau.

Kontorchef i Arbejdstilsynet, Katrine Wied Christensen, er glad for, at der nu er skabt grundlag for en fælles ulykkesstandard på store byggerier:

- NFA’s grundige forundersøgelse af mulighederne for en mulig fælles ulykkesstandard kan danne grundlag for det videre arbejde med at udarbejde en fælles standard for opgørelse af ulykker på byggerier, og vi ser frem til at følge projektet.

Også arbejdsmiljøspecialist i Bygningsstyrelsen Claire Blanchet-Pedersen ser frem til det videre arbejde med standardiseringen:

- NFA’s rapport er et interessant og meget brugbart forarbejde for det videre forløb. Vi vil nu sætte gang i udarbejdelsen af en fælles standard for opgørelse af ulykker på tværs af en række store offentlige bygherrer til gavn for hele byggebranchen.

Hvem har bidraget til rapporten??

Kortlægningen er sket i samarbejde med:

 • Arbejdstilsynet
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • Vejdirektoratet
 • Bygningsstyrelsen
 • Metroselskabet
 • Femern A/S
 • Københavns Kommune
 • Banedanmark
 • Bygherreforeningen
 • Videnstjenesten for bygherre
 • Rådgivere under Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Om projektet:

Forskningsrapporten Udvikling af en fælles standard for opgørelse af arbejdsulykker på store byggerier er blevet udarbejdet, fordi en række offentlige bygherrer som led i en erfaringsopsamling om arbejdsmiljøarbejdet på store infrastruktur- og byggeprojekter bl.a. har anbefalet, at der formuleres en fælles og ensartet standard for opgørelse af arbejdsulykker på store byggerier.

Beskæftigelsesministeriet og Transportministeriet har på baggrund af anbefalingerne i erfaringsopsamlingen udarbejdet en række konkrete tiltag, som skal understøtte, at anbefalingerne bliver omsat til praksis, og udarbejdelsen af forskningsrapporten er et af disse tiltag.

I rapporten har forskere fra NFA belyst mulighederne for og ønskerne til en samlet opgørelsesstandard for arbejdsulykkesrapportering på store byggeprojekter. Ligeledes har forskerne undersøgt forskellige modeller for, hvordan en fælles standard kan se ud, samt hvilke fordele og ulemper der vil være forbundet med forskellige løsningsmodeller.

Rapportens analyser er baseret på:

 1. 10 interviews med repræsentanter fra større danske offentlige bygherrer samt Bygherreforeningen, Videntjenesten for bygherre og rådgivere under Byggeriets Arbejdsmiljøbus.
 2. En workshop med 15 repræsentanter fra bygherrer, myndigheder, forskning og embedsværk.
 3. Input fra en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Arbejdstilsynet, Vejdirektoratet og Beskæftigelsesministeriet.
Læs rapporten

Yderligere oplysninger

Læs også